Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26934 ΕΤΟΣ 880v
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
Www.dimoprasion.gr
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι
Το μέλλον της
ΔΕΗ κρίνεται
οκτώ θέσεκατονί
Οκτώβριο κατά 1
την Παρασκευή
Περαιτέρω μείωση της
χρηματοο°τησης του
ιδιωτικού τομέα
τη οργανωτική συνάντηση εκπρον Πα
δισ. ευοώ, από 122,57 δισ. ευοώ που έφθασαν στο
ειρησεων αυ
μονάδες της ΔΕΗ, με τη διασφάλιση των θέσεων ε
υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Στα
θάκης, μετά την ολοκλήρωση της συ
ρώ, έναντι μείωσης 237 εκατ. ευρώ τον προηγούνα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβο)
Οκονομικών, Ευκλείδη Τσαχαλάτου, με τους επικεφαλη
διωτικού τομέα μειώθηκε κατά 0,9%. Η μηνιαία χα
θαρή ροή συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική
ιών των πιστωτών
Συμ4'ωνα με τον υπουργο, «οη.
Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρη
ληση των μονάδων». Προκει
μορφώθηκε στο 0,2%, από 0,4% τον προηγούμεν
για την πρώτη μονάδα της Μελίτης
ι την άδεια Χατασκενής της δεύτερης, Χαθώς χαι
μεταβολής της χρηματοδότη
μένο σταθμό. Πρόσθεσε δε, ότι για τις θέσεις εργασίας στις προς πώληση μονάδες θα υ
Για τα αντισταθμιστικά μέτο, ο υπουργός εκτί.
Παρασκευή, αναφέροντας ότι η ελληνιχή πλευρά
μονάδων του Αμυνταίου από τις 17.500 στις 32.000
ΔΕΗ απραγματ που σει επενη στο σταετη
για τις δυο της Μεγαλόπολης. Ο %Σταθάκης
μετά το κλείσιμο της συμφωνίας ανοίγει
Επιτάχυνση στο
μος για τη διενέργεια του market test από τη
ως ορόσημο
τη οριστικη πωληση των λιγνιτικών μονάδων
υπουργείο κατέθεσε χαι πρόταση
στην αγάσμα του ου Σύμ
ελληνικής
οικονομίας το
2018. Προβλέπει ο
Μείωση της ανεργίας στο
19,5% το 2019
Χρήσιμος οδηγος Υια το κοινωνικό μέρισμα
ρυόυδέν θα υπάρ ει
περιουσιακά στοιχε
ε το επίδομα
κον του ΟΓΑ δείτε την ερα τησ φαλιστων υπερηλ
ήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερί
Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει α
νομ τος 2017 τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δε
ναεπι ευα τον αρθ Μενός αν τού τηλεφωνο
ποΠαυ αναγκη αια ενημέρ ση στοιχείων 100
ηνεπιτ
που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Θα σας ζητηθεί, επίσης, να ουναινέσετε
εμφανίζονται στην αίτηση;
Στο πλαίσιο αυτό, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) δημοσί.
ελληνικής οικονομίας από 1,4% φέτος, στο 2,3%
το 2018 προβλέπει ο ΟΟΣΑ (ΟΟγανισμός ΟικονοΑν εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα τα
στοιχεία σας θα Λρέπει να απευθυνθείτε στους Λαραχάτω 4οοείς:
στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται
δηλαδή των στοχείων Λου α
σύζυγό σας 'και τα ΛΟΟστατευόμενα τέκνα σας. Επί.
σης, θα πρέπει να δηλωσετε έγκυρο και ενεργό
σεις σχετικα με το κοινωνικο μ
ΚΑ για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ερω
σημερα στη δημοσιότητα ενω επαναλαμβάνει τη
στον οποίο πρέπει να είστε
να διαπιστώσετε, αν ειστε οικαιούχος του
XTuaxo τοπο www.kolnonikonerisma.gr, χρησιμο.
ποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
στη φορολογική βάση δεδομένων TAXISnet της Α
νεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ Εάν
τε αποκλειστιας δικαιούχος είτε συνδιχαιούχος
σης του ελληνιχού χρέους. Για το 2019, ο ΟΟΣΑ
Στον ΟΑΕΔ, εάν το πρόβλημα αφορά στο χρόνο ανεργίας (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε
Η ιδιωτική χατανάλωση και ο
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε
τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό τολογα
ριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδοκριθούν στη μειωμένη πολιτική α
σταδιακή βελτίωση των χρηματοοικ
ενώ οι εξαγωγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να
αν5άνονται, στηριζόμενες στην αυξανόμενη εξωτε
ρική ζήτηση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Η ολοκλήρωση της
είστε δικαιούχος του μερίσματος και συνταξ
κτυακό τόπο www.koinonikome risma.gr χαι να ε
ναλάβετε τη διαδικασία. Η διαδικασία θα πρέπει
Επτά τηλεοπτικές άδειες εθνικής
ς αιτήσεων
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω
εμδεηειας,
επιστ onn
περίπτωση που εμφανίζονται λάθος
ενννητικη
εκατ. ευρώ
άποια από
ληντας τη δε τα ερο
διωτική χα
λησης στηρίζει τα εισοδήματα και την 1
τανάλωση, αν χαι πολλές νέες θέσεις είναι ποσοηματ
Στην περίπτωση αυτή χαι εφόσον εμφανιστεί ας απασχόλησης με τον κατάπατο
ο στοιχείο που είναι λάθος, χρησι
μοποιωντας οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μΛορεί
μοσιεύθηχε στην Εφημερίδα της Κυ
σεως η προκηονξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη
της Ελλάδας ενισχ
να αποδείξει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε
μψη στηριζει τα εσο
λεόράσης για τις επτά τηλεοπτικές άδειες, εθνικής εμβέλειας, ενη μερα τικού προγράμματος, γενιχού π
ριεχομένου. Η προκήΟ'ξη είναι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η υποβολή των
αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να γίνει έως τις 8 Ιανουαρίου 2018.
5. 11οια οιαδιχασ ια ποέπει να
τον τουρισμό», σημειώνεται στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα