Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Óçêþíïõí ôá ÷Ýñéá øçëÜ
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 29 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.432 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åëëåßøåéò, óå âáóéêÜ õëéêÜ, åîïðëéóìü ê.ô.ë. êáôáããÝëëåé, ìÝóù åðéóôïëÞò ôçò óôïí Ðáôñéíü Áñ÷çãü ôçò ÅË.ÁÓ. Êùíóôáíôßíï
ÔóïõâÜëá, ç ¸íùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Á÷áÀáò - «Åßìáóôå… Üïðëïé Ýíáíôé ôçò áõîçìÝíçò åãêëçìáôéêüôçôáò»
Οι ελλείψεις, σε πολλαπλά επίπεδα, στην τοπική ΕΛ.ΑΣ.,
εξανάγκασαν την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας
να παρέµβει, µέσω επιστολής της προς τον Πατρινό Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Συγκεκριµένα, οι
ένστολοι κάνουν λόγω για ελλείψεις υλικών, εξοπλισµού
και µέσων ατοµικής προστασίας των αστυνοµικών, επισηµαίνοντας ότι «ένας µεγάλος οργανισµός όπως η Ελληνική

Αστυνοµία δεν είναι δυνατόν να στηρίζει τις δαπάνες της σε
χορηγίες και προσφορές».
Τονίζουν, δε, ότι «είναι αδιανόητο να µην παρέχονται στον
εργαζόµενο Αστυνοµικό τα απαραίτητα για την ασφαλή
εκτέλεση της Υπηρεσίας και να παρουσιάζονται ελλείψεις
σε βασικά υλικά, όπως περιορισµένος αριθµός παλαιού τύπου αλεξίσφαιρα, πεπαλαιωµένα οχήµατα, απαρχαιωµένα

συστήµατα επικοινωνίας, ειδικές στολές όπως δικυκλιστών
και ειδικών υπηρεσιών, φωσφορούχα γιλέκα, υγειονοµικό
υλικό (γάντια, µάσκες, αντισηπτικά είδη κλπ), µέσα σήµανσης της Τροχαίας, συντήρηση, καθαρισµός και ελαστικά
οχηµάτων, ατοµικός εξοπλισµός Αστυνοµικού και δεκάδες
άλλα υλικά που ή δεν υπάρχουν πια καθόλου ή παρέχονται
σε ελάχιστες ποσότητες».
ÓÅË.4

13 Ýùò 21/12
èá ðëçñùèåß
ôï Êïéíùíéêü
ÌÝñéóìá…

Σοκαρίστηκαν οι πάντες όταν ξαφνικά νεαρή κοπέλα από την Πάτρα που βρισκόταν
σε κατάστηµα του πεζόδροµου της Ηφαίστου τυλίχθηκε στις φλόγες! Ολα συνέβησαν
προ ηµερών, όταν 20χρονη κοπέλα βγήκε µε την παρέα της να διασκεδάσει σε µπαρ
της Ηφαίστου. Κάποια στιγµή και ενώ η παρέα έπινε ποτά που σερβίρονται µε φωτιά,
ενδεχοµένως από κάποια λάθος κίνηση, το περιεχόµενο έπεσε πάνω στην 20χρονη, µε
αποτέλεσµα να αρπάξουν φωτιά τα ρούχα της. Πανικός επικράτησε στο µαγαζί, καθώς
προσπαθούσαν οι θαµώνες να σώσουν την κοπέλα που καιγόταν. Αµέσως ειδοποιήθηκε η οικογένειά της η οποία και µετέφερε την άτυχη κοπέλα στο νοσοκοµείο “Αγ. Ανδρέας”. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η νεαρή στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην πλαστική
χειρουργική του νοσοκοµείου του Ρίου, καθώς είχε υποστεί σοβαρά εγκαύµατα στην
κοιλιακή χώρα.

Ðåñéóóüôåñåò áðü
600.000 áéôÞóåéò Ý÷åé
äå÷èåß ôï óýóôçìá...

Óôçí ÐÜôñá
ï Ðñüåäñïò
ãéá ôïí
Ðïëéïý÷ï

Πάνω από 600.000 αιτήσεις έχει δεχθεί το www.
koinonikomerisma.gr
µε
296.000 από αυτές να έχουν
ήδη εγκριθεί και αναµένονται 1.250.000 νοικοκυριά.
«Μέχρι στιγµής το σύστηµα
έχει δεχθεί 600.000 αιτήσεις
από το βράδυ της Δευτέρας
που άνοιξε η πλατφόρµα.
Ωστόσο ο αριθµός µοναδικών χρηστών οι οποίοι µπήκαν στο σύστηµα είναι 1,5
εκατοµµύριο», σύµφωνα µε
το Δηµήτρη Καρέλλα, Γενικό
Γραµµατέα Πρόνοιας. «Περίπου ένα 18% από τις 600.000
έχουν απορριφθεί ήδη και
το υπόλοιπο κοµµάτι στην
πραγµατικότητα είναι σε αναµονή για δεύτερη ενέργεια»,
είπε ο κ. Καρέλλας µιλώντας
στην ΕΡΤ. Σε περίπτωση λά-

Στην Πάτρα θα βρεθεί
αύριο, Πέµπτη, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος,
προκειµένου να παραστεί
στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο
της Πάτρας Άγιο Ανδρέα.

θους όπως εξήγησε ο Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας, ο
ενδιαφερόµενος ακυρώνει
την προηγούµενη αίτηση
και υποβάλλει καινούργια.
«Στις 12 Δεκεµβρίου τα µεσάνυχτα οπότε και κλείνει το
σύστηµα από το πρώτο λεπτό της 13ης, µέχρι 20-21 θα
έχουν γίνει οι πιστώσεις και
όλοι µαζί σε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία που θα εξαγγελθεί θα δουν τα χρήµατα στον
λογαριασµό τους», ανέφερε.
Αναφορικά µε τους συνταξιούχους άνω των 70 ετών οι
οποίοι και θα δικαιούνται το
µέρισµα θα το πάρουν µαζί
µε όλους τους υπόλοιπους
απλώς θα το πάρουν µε το
ίδιο τρόπο που παίρνουν τη
σύνταξη οι ανασφάλιστοι
υπερήλικες.

Á÷áÀá: ÓÞìåñá ôï óôåñíü áíôßï
óôïí 68÷ñïíï ÃéÜííç ÁëåõñÞ

ÁÃÑÉÍÉÏ

ÓÅË.3

ÐÜôñá: ÍåêñÞ êáñÝôá - êáñÝôá
åðß ôçò Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ
43÷ñïíç ðÞñå ÷Üðéá
ãéá íá áõôïêôïíÞóåé
ÓÅË.6

ÓÅË.6

24.000 åõñþ ÔÝëç Êõêëïöïñßáò
óôï «×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý»!
ÓÅË.2

Óôï ÓáíôáìÝñé
ç êçäåßá
ôïõ Üôõ÷ïõ
70÷ñïíïõ
Στον τόπο καταγωγής
του στο Σανταµέρι Δυτικής Αχαΐας, θα γίνει η κηδεία του 70χρονου Χρήστου Γεωργακόπουλου,
ενός εκ των θυµάτων των
φονικών πληµµυρών της
Μάνδρας Αττικής. Συγκεκριµένα, σήµερα, Τετάρτη,
και ώρα 12, στον ναό Ταξιαρχών Σανταµερίου.

Áíôéäñïýí ïé
êñáôïýìåíïé
óôï íÝï
êþäéêá
Επί ποδός οι κρατούµενοι
και στις φυλακές του Αγίου
Στεφάνου Πατρών. Κινητοποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα, για το
νέο σωφρονιστικό κώδικα, τις
άδειες και το «βραχιολάκι».
ÓÅË.3