Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3646O • ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΑ Ο ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ 2018 - Η ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Σ

1ος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Άθµονον-Αµαρυσία:
µια πόλη 3.000 ετών
>> ΣΕΛ.13

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

«Στα ψέµατα
Καραµέρου απαντάµε
µε αλήθειες»

>> ΣΕΛ. 16

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ένα διαφορετικό
Παιχνίδι Πόλης

>> ΣΕΛ. 2

υνεδρίασε την περασµένη ∆ευτέρα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της
πόλης του Βύρωνα µε θέµα συζήτησης τον προ πολογισµό του οικονοµικού έτους 2018. Στην κρίσιµη ψηφοφορία που ακολούθησε εγκρίθηκε
έστω και οριακά ο προ πολογισµός του
∆ήµου Βύρωνα.
Για την ψήφιση του προ πολογισµού ο
∆ήµαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
προ πολογισµός του ∆ήµου µας για το
2018 µε 20 θετικές ψήφους, 13 αρνητικές, 5 λευκά και 2 αποχές. Θετική ψήφο
έδωσε και ο κ. Σώζος, ενώ κατά την ψηφοφορία αποχώρησε η κα Σάρολα διευκολύνοντας και οι δύο τη ψήφισή
του ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει
ο ∆ήµος. Ξεπεράστηκε έτσι ένας σκόπελος που είχε δηµιουργηθεί µε την
απώλεια της πλειοψηφίας από την ∆ηµοτική αρχή και την ανάγκη για συναινέσεις από όλες τις παρατάξεις.
Εµείς, ως ∆ηµοτική Αρχή έτσι όπως κάναµε από την αρχή που αναλάβαµε,
έτσι θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε,
µε βάση τις αρχές της συνεννόησης,
της σύγκλισης, της διαβούλευσης και
τις ευρύτερες συνεργασίες µε στόχο
την αντιµετώπιση των καθηµερινών
προβληµάτων της πόλης.»

Ψηφοφορία

«θρίλερ»

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Γκολ για τις κοινωνικές
δοµές του δήµου >>ΣΕΛ.14

“Στόχος η ασφάλεια
των παιδιών”
Ο Κανονισµός Λειτουργίας 2017 – 2018 του 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Μεταµόρφωσης

>>ΣΕΛ. 3-10

>>ΣΕΛI∆Α 12

«Όχι» στα µεταλλικά
ηχοπετάσµατα στον
Προαστιακό
Την οµόφωνη θέση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κατά της τοποθέτησης των
µεταλλικών ηχοπετασµάτων στον
Προαστιακό Σιδηρόδροµο του Ταύρου
επανέλαβε ο ∆ήµαρχος ΜοσχάτουΤαύρου, Ανδρέας Ευθυµίου, στη σύσκεψη
που πραγµατοποιήθηκε παρουσία του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΡΓΟΣΕ.

>>ΣΕΛ. 14



Τελευταία νέα από την εφημερίδα