Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26933 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:di
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Νέες ευκαιρίες
για τις ΜμΕ στον
τουρισμο
ηΛΕκτρονικοι Πηειστηριασμοι
ειναι μαχη κατα των στρατηγικων
υλοπο
00ασεις για την ενισχυση της αντ αγων
στιχοτητας των μικρομεσαιων τονοιστι
κών επιχειρήσεων και τις νέες ευκαιρίες
κή και διεθνή αγ0Qa, παρουσίασε η υ
TOUQγός TouQ1σμού, Ελενα Κουντου
εκπροσωπώντας την κυβέονηση στο 20
Ανοικτό Συνέ0010 της Συνομοσπονδίας
Επιχει!ήσεων TouQ1στικών Καταλυμά
των Ελλάδος, ΣΕΤΚΕ.
ν πλειστηQ1ασ
ν σημα
κών κακοπληρωτών, όσων
ιχη περιφερειακή τουριστική πο
εφαρμόζεται από τ
μεγάλ
α και συνειδητά δεν αποπλη
ως στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας ως
παγκοσμιο εΚΧυστιχο προορισμο που μπο
ρεί να προσφέρει ολοκληρωμένες αυθε
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στο τραπεζικό συ
στημα, με ό,τι αοητικό συνε
ικές ταξιδιωτικές εμπειρίες 365 ημέρες
ποτελούν τη ραχο
συστημι
πεζες, σε συνεννόη
Πολιτεία χαι
Το μέγεθος, άλλωστε, του προβλήμα
ος οεν επιτρέπει κανενα εφησυχασμό χαι
ωρίζει και αναγνωρίζεται
τράπεζας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την
επικείμενη ένα!ξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών
ς αρμόδιους φορείς, για την μάχη κατά
των στρατηγικών χαχοπληρωτών: «Το
2009 έγιναν 58.849 πλειστηριασμοί, μηδέν
θνούς. Η άμεση σχέση, η ΣΕΝΑ
Δεσμεύονται
επισημα οι
ευρωπαικες
τράπεζες ότι θα
στηριζουν την
ΠραΥματικη
οικονομια
Στο πλαίσιο αυτό, χαραχτηρ ιστική ή
ταν χαι η παρέμβαση πριν μερικές ημέρες
του προέδρου της Ελληνιχής Ενωση ς Τρατραπεζικά στελέχη. Τα νούμερα, εξάλλου
λαπλάσια NPLs, χαι υπήρξαν έντονες α
ντιδράσεις. Χωρίς πλειστηριασμούς, συνε
πείς πελάτες αδικούνται, στρατηγικοί χαΧΟΤΑηρωτες πινουν στην υγεια των χοροι
δων, υπονομεύοντας τράπεζες, χρηματ
δότηση, οιχονο μία, ανάκαμψη. Ποιος ωφε
του δευτέρου τριμήνου του 2017, έχουν
102 δισ. ευρώ σε NPEs (μη εξυπηρετούμε
να ανοίγματα), 73 δισ. ευρώ NPLs (δά
υ Καραμο
ιχών πλειστηριασμών
ια σε οριστική καθυστέρηση), επί συνο
Η διάσταση του προβλήματος
χιου προς τ
ιοιωτικη ΠΛατφορμα με δεδομενα Υια τις
συναλλαγές «κόκκινων» δανείων
στην Ευρωζώνη ζητά η ΕΚΤ!
ην δέσμευσή τους για τη χρηματο
δότηση της π!αγματικής οικονομίας ε
πιβεβαίωσαν οι ευρα)παϊκές τ!άπεζες
στη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητι
κού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΤΟαπε
ζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που πράγμα
ΗΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕKT) ζήτησε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) να
δημιου!γηθεί μία ιδιωτική πλατφό!μα
για συναλλαγές «κόκκινων» δανείω
όπως την Ιταλία
ζονται π
πίζοντας στην επανεκκίνηση της δυσλει
τουΟγικής αγοράς τους που επηρεάζει
λες, όπως ανακοινώθηκε.
η δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας, η
οποία θα λειτουργεί ως αποθήκη δεδομέ
νων για τα xoxx ινα ονεια, ως συστημα
συναλλαγών και ως αποθετήριο ο
συναλλαγών, αναφέρει η ΕΚΤ σε άρθρο
ζες της Ευρωζώνης έχουν μη εξυπηρετούνα δάνεια (NPLs) περίπου 800 δισ. ευ
Ερχουται οι θεσμοί
ΕΚΤ έχει θέσει ως πρώτη προτ
ν αντιμ
ετώπιση του θ
της για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότη
την Αθήνα επιστρέφουν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου οι επικεφαλής των θεσμών, προ
κειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στην τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγ!άμματος,
όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες, κατά τη διά0%εια της τακτικής ενημέρωσης προς τον
χαθως τα χοχχινα οανεια συγχρατουν τον
τραπεζικό δανεισμό χαι περιορίζουν την
αποτελεσματικότητα της νομισματικής
στήριξης της κεντρικής τράπεζας. Πρό
σφατα πρότεινε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές για τον σχηματισμό προ
βλέψεων για νέα NPLs χαι δήλωσε ότι θα
παρουσιάσει νέους χανόνες για τα πα
φόρμα αυτή, σύμφωνα με το άρθρο, θα αυξανε τη διαφάνεια, θα μείωνε το κόστος
Τύπο, ο εκπρόσωπος της EuQωπαϊκής Επιτροπής, MaQγαρίτης Σχοινάς.
ιωνε τον συντονι
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι οι επικεφαλής των θεσμών θα επιστρέψουν
στην Αθήνα, «προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη δουλειά που έγινε τις
να «σημαικό βήμα στη διαδιχασία ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του
σμό στην περίπτωση απαιτήσεων από πολ
λους πιστωτές χαι θα άνοιγε την αγορά σε
νέους επενδυτές, υποστηρίζει η ΕΚΤ
». Σύμφω
τον ίδιο, η επιστροφή των θεσμω
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
νη αντίδραση από τις χώρες που επηρεά
των επενδυτών μπορεί να έ-ΕΑΑΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα