Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26932 ΕΤΟΣ 880v
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Αλ. Τσίπρας: «Η Ελλάδα είναι ευκαιρία. Οι περισσότερες
μεταρρυ μισεις στην Ευρωπη εΥιναν στη χωρα»
ΑΠαιτειται
επαναπροσο 1 ορισμος
και ενδυναμωση
των κοινωνικων
ΠΟΛΙΤΙΚων»
αναφερει ο
υποδιοικητής
«Μετά από επτά χρονια κρίσης η Ελ
λάδα ξαναέ!χεται δυναμ ιά στο προσκήθετικές προοπτι
El Pais», «La Repubblica» και άλλων
ονογός Αλ
χεια 20λεπτης συνέντευξης που πα!αχώ
Qησε στη διαδικτυακή τηλεώραση της
γαλλικής εφημερίδας Le Figaro. Μια συ.
νέντευξη που αναδημοσιεύεται στα προ
τοσέλιδα και άλλων, εκτός της «Figaro»,
eyxQ1των ευρωπαϊκών εφημερίδων, όπως
εμείς πετυχαίνουμε. Εχουμε επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαταφέ
απόδοση
στην Ελλάδα που δεν έχουν γίνει πουθε
να αλλου στην Ευ!ώπη». Το σήμα αυτό,
με πολλούς αποδέκτες, έστειλε ο π!ωθυ
της ελληνικής οικονομίας. Ο
λες οι προβλέψεις διεθνών αΖημαοια ανακαμψης στους
σημερινη συγκυρια οι οποιες πα
ασικους οικονομικους
εικτες
βελτίσει της αποτελεσματικοτητας των
για τις ελληνικές ΜμΕ
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής
μεσα απο τον πεQLOQ1σμο της ακραιας
φτωχειας και του κοινωνικου αποκλει
σμου, επισημανε ο υποδιοικητης της
Τοάπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Μη
τράκος, μιλωντας στο ενοωπαικο συνε
δQLO του ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
& του δικτύου transform europe
νθα00u
αιτειται επαναπροσδιορισμός χ
χειρηματικοτητα,
νδυνάμωση των κοινωνιχών πο
επειτα απο ενα δια
τημα βαθι
σης και αυστηης
προσα!μογής κα
που εφαρμόστηκαν τα τελευ
ται να είναι πιο αποτελε
σματικές στο να περιορίζουν την ένταση
από τη
παναπροσδιορισμός των βασικών παραμέ
ητούμενο χαι αναοειχννεται ως επιτα
κτικά αναγκαίος από στην τρέχουσα κρί
σικους οικονομι
χαι να ελαφρυνθούν οικο
ομιχά εκείνες οι χοινωνι- ΣΕΤΤΑ
οσωπησ
τηριςη των
96.500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι
προβολές δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης
της προστιθέμενης αξίας κατά 5,8%
ρουσιάστηκε στην ετήσια γενική συνέλευ
τουριστικων
επενονσεων απο
την Ευρωπαικη
Όπως αναφέρει η έχθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριοργανώθη
ρηματι
Ταλίν της
. Εσθονίας,
δραστηριότητας στην Ελλάδα, διατηρώ
ντας ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των
επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης
πιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα
φαίνεται να παραμένει κάτω από τον
Τράπεζα
ΕΠενονσεων
χνών Εμπόρων Ελλάδας.
Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε από τ
πρόεδρο, Γιώργο Καββαθά, και τον γενι
ελτίωσης στους τομει
Αυξημένη χρηματοδότηση για επε
δύσεις στην ελληνική τουριστική βιομη
χανία τη νέα χρονιά προανήγγειλε από
το βήμα του ελληνο-γαλλικού φόρουμ ο ε
πικεφαλής επενδύσεων για την Ελλάδα
της Ευρωπαϊκής TQάπεζας Επενδύσεων,
πιστημον κός σύμβουλος, Δημήτρης Μπί2018, αναμένονται να δημιουργηθούν από
ρότερη επίδοση στην ΕΕ-27 στον τομέα
Nr. Nou: «Ορισμένες τράπεζες Πρέπει
να κανουν περισσοτερα Υια τα
«κοκκινα» οανεια»
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ
σημαντική υστέρηση παρατηρείται στο
χρ τήριο της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά, η χώρα α10
φαρμογής των αρχών της Πράξης για τις
χουν δοθεί σε ελληνικές επενδυτικές προσπάθειες 2 δισ. ευρώ ανάμεσα στις οποί
ες διακρίνονται και του!ιστικά επενδυτι
λλά τόνισε την ευελιξία της
ΜμΕ. Ειδικότερα, η Εκθεση για τις ελλη
πτείας της EuQωπαϊκής Κεντρικής Teά
πεζας (ΕΚΤ), Ντανιέλ Νου, υπεραμύν
θηκε του σχεδίου να ζητηθεί από τις τ
πεζες να σχηματίζουν μεγαλύτερες προβλέψεις για τα μη εξυπη!ετούμενα δά
ΕΚΤ στην εφα!μογή της επίμαχης πρό
κά σχέδια.
στην αποτελεσματική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Η ΕΚΤ δέχεται πυρά τις τελευται
βδομάδες, ιδιαίτερα στην Ιταλία, για τη
ολικόν κανόνων
Παραμένοντας στο σκέλος των επε
θέσπιση καθ
σμοθέτησης ενός μηχανι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα