Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μέσω συγγενών και Ριλων βρίσκουν δουλειά οι νέοι στην Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
ΕλλάδοςΟΕίΑΛΟΝΙΚ HIappomo 25m 2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.4: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής:
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Λάθος η στόχευση σε υπεραπόδοση
Βορείου Ελλάδος
Αυξήσεις φόρων αντισΤραΤεύονται μέΤρα όπως Το κοινωνικό μέρισμα
Eurobank
Η αντίληψη ατιμωρησίας που «γειώνει» τις ρυθμίσεις
κόκκινα δάνεια: 98 στους 100
οφειλέτες είπαν όχι σε κούρεμα ως 94%!
Τα «πενιχρά» αποτελέσματα της ρύθμισης με σημαντική
διαγραφή χρέους που είχε προτείνει σε 114.000 δανειTO χασμα ΟέςΙΟτητών
ολήπτες η Eurobank. Η αντίληψη ατιμωρησίας που
γειώνει» ης ρυθμίσεις και η άμεση ανάγκη να ανατρα.
πεί, Πριν το επικείμενο stress test.
συνολικού ον φυλα κεφαλαου
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή
πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρε
τούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις,
Μειώθηκε κατα 1,1 δισ. Το οριο ELA
για Τις ελληνικες τραπεζες
δισ. ευρώ από τη Eurobank στην Intrum
Hellas DAC, εταιρεία Που ελέγχεται από
TO Intrum Group.
Το χαρτοφυλάκιο, που μεταβιβάστηκε
περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα καταναλυτικά δάνειο, anamoεις από υπερα
νάλη μη μετρητών καθώς και Πιστωτικές
κάρτες. Χωρίζεται, de, με βάση το teaser nou είχε αποσταλεί στους επενδυτές
σε δύο βασικές υποενότητες.
Νέα μείωση στο όριο χρήσης Του μηχανισμού
έκτακτης ρευστότητας ELA για τις ελληνικές
τράπεζες κατά 1,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η
Τράπεζα Της Ελλάδος. Ειδικότερα, στις 22
Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντιρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης
ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) Προς Τις
ελληνικές τράπεζες στο ποσό Των 25,8 δισ.
ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της
Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορου κατά
1,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτιωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμ
βανομένων υπόψη Των ροών που προέρχον
ται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και
από την πρόσβαση των Τραπεζών στις
χρηματοπιστωτικές αγορές.
Σύσκειμη
στο Υπουργείο Ενέργειας
νια τον ΤΑΡ
στην Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας
αραταση αφορα νου ενοιαφερονΤΟ
Δευτέρα
στην Πρόσκληση για
ακίνητης περιουσίας
στο Δεκεμ
ρισης, ΤΟ
υπουργείο Εργασίας
Πλαίσιο του ΠιλΟΤΙ- Kal ώρα 14:00
κου Προγραμματος
του ΟΑΕΔ και των αποφάσισε την για την αξιοποίηση Το υηουργειο υπε
ΦΚΑ, με TITAO : Παράταση Της Της ακίνητης περ- νθυμίζει ότι κατά
«Ανάκτηση των Ακ- προθεσμίας υποβο- ιουσίας, με ΤΙΤλο: Την ημερομηνία
νήτων του ιστορι- λής Προτάσεων από «Ανάκτηση Των Ακι- λήξης της ΠροθεΒουλη
ας η Πρόταση θα
Πρέπει να έχει λάβει
υΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
n ο υ ρ γ ε ! o
ενδιαφερόμε- νήτών Του Ιστορι
κού Κέντρου της
Αθήνας
ποιηση με ορους ακινητα
κής Αλληλεγγύης,
Σταδίου 29,TK.
όροφος,
101).
Αξιονους Φορείς για τα
κού κέντρου της
για φοροδιαφυγή
και λαθρεμπόριο
Αξιο- αριθμό πρωτοκόλ- 105
Των Αθήνας
ινωνικής ανταπό- Φορέων Κοινωνικής Ποίηση
ραφει
Ασφάλισης και του κοινωνικής ανταπό
Λόγω του αυξημέ- ΟΑΕΔ εντός των δοσης», μέχρι και Εργασίας, Κοινωνιδοσης»