Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Nop24iu
Παρασκευή
Νοεμβρίου
Έτος 200
Αριθ. Φόλ: 6318
Τιμή : 1.00€
epivn οικονομικη CIOIKnC
. Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333) <
Πρόστιμα 5 δισ.
Οι ανατροπες
στο συνταξιοδοτικό
δημοσίων
υπαλλήλων
το επόμενο
δίμηνο
αλλά άγνωστο τι έχει εισπραχθεί
λίστες φοροδιαφυ- σεις, όπως, για παρά
γής και λαθρεμπορίου δειγμα, το πρόστιμο
συνοδεύουν τον προ- της ΣΕΚΑΠ, το οποίο
ϋπολογισμό του 2018 με τροπολογία που
που κατατέθηκε την είχε κατατεθεί τον πε.
περασμένη Τρίτη στη ρασμένο Μάιο στη
Βουλή, χωρίς ωστόσο Βουλή απάλλαξε την
να αναφέρονται που. τωρινή διοίκηση, αλλά
θενά τα ποσά που ει- και πρόστιμα για λα
θρεμπόριο καυσίμων
Συγκεκριμένα, έχουν στην εταιρεία που δια.
επιβληθεί φόροι και θέτει το πλοίο «Αγία
Ζώνη ΙΙ», το οποίο μό.
Ανατροπές στα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο,
αλλά και στις εισφοπρόστιμα σε εκατοντά.
δες επιχειρήσεις που
ελέγχθηκαν, και τα
οποία ξεπερνούν τα 5
δισ. ευρώ, αλλά είναι
λυνε τον Σαρωνικό
Επίσης περιλαμβάνε.
ται δεύτερη λίστα πατης
τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ ΠΟλλά είναι
ανέρχονται τα πρό
στιμα που επιβλήθηκαν
σε 898 επιχειρήσεις και
ραβατών
σίας χωρίς
ες, που κατα
και , τα
συνυπεύθυνα
λουν κάθε χρόνο οι άγνωστο εάν έχει ε- φορολογικής νομοθε- πρόσωπα κατά περί Φυσικά πρόσωπα για
φοροδιαφυγή μεγάλης
. στιμο αφορά τη Οπως προαναφερ
ασφαλισμένοι, επιφυλάσσουν όλα όσα έρ
σπραχθεί τμήμα από το
ονόματα,
ΠΟσό πουέχει βεβαι- ενδεχομένως διότι οι
ωθεί. Επίσης "είναι περισσότερες εταχει
ρήσεις και φορολογού.
εχουν
προσφύγειστη επιπτωση
Το υψηλότερο
συνέχεια στην 11
έκτασης
άγνωστο εάν έχουν εισπραχθεί κάποια ποσ
από τις δύο λίστες (φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου) που
ατατέθηκαν στη
Βουλή
Στη λίστα με τις τελονειακές παραβάσεις
περιλαμβάνονται παλαιές και νέες υποθέΣΕΚΑ, τοοποίο ετθηκε, οι περισσότερ
μενοι
βλήθηκε από το τελω.
νείο Ξάνθης και
έχουν προσφύγει στην
επιτροτή επλυσης φοτροτή επίλυσης διαφο- ανέρχεται στο ποσό ρολογικών διαφορών
ανατροπή
260.000
ρών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσό.
των 28,1 εκατ.ευρώ.
3. Στα 153,7 εκατ
ευρώ ανέρχονται τα
πρόστιμα που επέβαλε
Τοπρόστιμοστο «Αγία
Ζώνη ll» για λαθρεμπό,
ριο καυσιμων ανέρχε,
411.171 ευρώ
2. Στα 2,2 δισ. ευρώ
Ειδικότερα και σύμ.
ο" ελεγκτικός μηχα
φωνα με τα στοιχεία:
σμός σε 918 υποθέσεις
πλαστών και εικονικών
συνέχεια στην 10
1.Στους 44 ανέρχον.
ται οι παραβάτες της
Το Γραφείο
Προϋπολογισμού
πές έρχονται στις
συντάξεις και μάχιμη
πενταετία έρχεται για
260.000 ένστολους.
Όπως γράφει ο
Ελεύθερος Τύπος, οι
μεν 120.000 απόστρα
το κοινωνικό μέρισμα
«Ο συνδυασμός λπότηταs και αδικ1as
προγραμματ°s προσαρμογής
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9