Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σε μεσογειακή έκθεση για τα επιμελητήρια θα συμμετάσχει το ΕΒΕΠ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5109 Παρασκευή 24.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ετήσια αύξηση
9% στον ΟΕΙΧτη
κύκλου εργασιών
χονοουχου εμποριου
Τα funds του Λονδίνου που
σορτάρουν τις ελληνικές τράπεζες
Με έτος βάσης 2010-100.0
τρίμηνο 2017, η εξέλιξη του
δείκτη κύκλου εργασιών χον
δρικού εμπορίου, σύμ4cova
με TQ0σωρινά και διορθωμέ
άσιμω
τυπικού το!μήνου ίσης χρονι
κής διάρκειας, έχει ως ε ής
Ο Δείκτης Κύκλου Εργα
του Γ το μήνου 2016
1001 3M. απότη Alpha Bank
συγκριση με τον αντιστοιχο
δείκτη του Β' τριμήνου 2
Ο Εποχικά Διορθωμένος
Δείκτης Κύκλου EQ
στο Χονδρικό Εμπόριο του Γ
τρμήνου
με τον
Β' τριμήνου 2017 κατέγοαψε
άνοδο 1%
, 2017 σε σύγκριση
αντίστοιχο δείκτη του
Σταϊκούρας.
ALPHA BANK
αιρνει πρόσθετες προ
λένέις για το Titlos
να υπερφορολογέ1
Ζημιά μερικών εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ θα εΥΥΟ.
ψει η Εθνική κατά την επόμενη
χρηση, για το «Titlos», εξαιτίας
της υιοθέτησης από 1ης Ιανουαρίου 2018 του Διεθνούς
Προτύπου Χρηματοοικονομικης
| Αναφοράς 9 (IFRS 9), το οποίο
την υποχρεώνει να σχηματίζει
τοοβλέψεις για αναμενόμενες
συγκεκριμένη εκτίμηση, από τα
συμαραζόμενα,
προκύπτει οτι το ποσό της πρόβ
λε4ης θα είναι χαμηλότερο των
500 εκατ. ευρώ, όταν στην
αγορά χυκλο4ο ούσαν φήμες
για ποσά της τάξης του 1 δισ.
Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
που πουλά η τράπεζα. Η ποοετοιμασία δεύτερου πακέτου με
κόκκινα δάνεια που καλύπτονται με εξασ4αλίσεις. Μεταφέρονται επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ για διαχείριση στη Cepal.
Ο νέος προϋπολογισμός προσθέτει νέα βάρη στα νοιχοκνοια και στερεί ρευστότητα
από την οικονομία, τονίζει ο
βουλευτης της Νεας Δημοχοατίας«Η κυβέρνηση παν
ηγυρίζει ενω οι πολιτες υποΟ σχηματισμός προβλένεαν
είναι αναπόδραστος, καθώς
Λογω της εφαρμογής του IFRS 9
η Εθνική θα πρέπει να εκτιμήσει
τις αναμενο
τικού κινδύνου, με βάση την
αξιολόγηση της Ελληνικής
Δημοκρατίας καθος ο βασικός
παο οντ Swtvuvou που φοι
το Titlos είναι η δυνατοτητα της
χώρας να αποπληρώσει το
χρέος της
Με την υιοθέτηση του IFRS 9,
το ομόλογο του Titlos θα σταματήσει να αποτυπά νεται ξεχωριστά από το παράγωγο στις λογιημές πιστωτικού κινδύνου
Στην πώληση μη ε υπηρε
τουμενυν δανειον υψους 3
δισ. ευρώ προχωρά η Alpha
Bank ΑΛΦΑ-3,33% και έως
το τέλος Δεκεμβρίου αναμέριες στο προς πωληση παχε
το περιλαμβανονται δανεια
χωρίς καμία εξασφάλιση
που προέρχονται από το
χαρτοφιλάχιο της κατανα
Μετα από ερατησεις ανα υ τον
Χρ. | κατά τη διάρκεια της χθεσινής
τηλεδιάσχεψης, η διοίκηση της
κατάθεση του προϋπολογι- Εθνιχής επιβεβαία)σε μεν ότι θα
σιου Απετυχε φετος στους αναγκαστεί να οχηματίσει
αναπτυξιακους στιχους της, ποο λεψεις για την τιτλοποιηση
συνεχίζει να υπερφορολογει μελλοντικων εσόδων από το
τους πολίτες, προσθετει νέα swap κρατικών ομολόγων, τα
βάρη στα νοικοκυριά και | δικαιώματα του οποίου είχε
OTEDE1DEu,στότητα από την αγοράσει από την Goldman
οικονομία. Αμετανόητα οι Sachs, διευκρινίζοντας ότι το
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ!ύψος τους 0α ανέρχεται σε λίγες
μενες ζημιες πιστοΣταιχουρας, με αφου
νεται ναοατατε ουν απο
το ς υπο ηφ ους αγοραστες
οι ποσορες, ουτος (οοτε
το εγχείρημα να ολοκληρα)θΜουκής tom S date din
χα εως 10.000 ευρω, χρέη
απο πιστοτιχέςΧάρτες wu
υπεραναλήψεις μετρητών)
και απο το χαρτοφυ^ακιο
τον π0AU, ILL:40ον επιχειρη
σεων (small business)
εντος του παί)του οιμηνου
του 2018.
Σύμφωνα με τις πληροφοσυνεχίζουν την ανερμάτιστη
πολίΤΙχη τους, που κανει τους
φτωχους φτωχοτε ρους και
διαλύει τη μεσαία τάξη
εκατομμυρια στι
va) οι
ευρά.
διοίκηση
τράπεζας
μούνται στο εμπο υκό χαρτοφυτης