Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλ. : 6317
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
oumae:
Εκδίδονται
κοινωνικό μέρισμα: Διορθώνονται
τα εισοδηματικά κριτήρια, η αίτηση
στο koinonikomerisma.gr
επικουρ|és
100.000 με
το νέο τρόπο
Η κυβέρνηση εντοπί. μονοπροσοπα νοικοκυζοντας το πρόβλημα ριά η κλίμακα που θα
που δημιουργεί ο υπο- αλλάξει είναι αυτή των
λογισμός με τα τεκ- 3.000 ευρώ
αυτό θα συμβεί
αλλάζει άμεσα προς το διότι στην κυβέρνηση
πρώτη κλίμακα των ει- φθούν υπόψη τα τεκσοδηματικών κριτηρίων μαρτά εισοδήματα,
για το κοινωνικό μέρι. τότε εκατοντάδες χισμα, ενώ εξετάζεται και λιάδες νοικοκυριά και
ιωμένες έως και
οι νέες
συντηαλλαγή της δεύτερης.
Παράλληλα η αίτηση θα
υποβάλλεται στην πλατ.
Φόρμα της ΗΔΙΚΑ που
δημιουργείται στην
απλοί φορολογούμενοι
με πάρα πολύ χαμηλά
δηλωθέντα ετήσια εισοδήματα θα εμφανίζονπλασματικά
επικουρικές
ξεις (αιτήσεις από 1-1
κανονικά,
καιούνται
είτε θα ξεπερνούσαν τα
ισχύοντα για τις,περπτώσεις τους ανώτατα
τερη κλίμακα των κριτηρίων. Οι δικαιούχο
αυτοί όμως, μετά από
έλεγχο του οικονομι«ξεμπλοκάρει» η
ιαται
υψηλά ετήσια εισοδήματα, πολύ μεγαλύτερα
koinonτους, η οποία ειχε
ολλήσει" εδώ και
1,5 έτος ελλείψει του
ikome
Ειδικότερα σύμφωνα από τα πραγματικά, δε. εισοδηματικά όρια και κού επιτελείου, ήταν
φορολογούμενοι κάτο
δεν θα λάμβαναν καθ
λου «κοινωνικο μερ
με αποκλειστικές πλη
δομένου ότι το ελά
στο ποσό τεκμαρτού
εισοδήματος που θα
ορίες του dikaiologitika news, η κυβέρνηση
βλέποντας, το πρό
βλημα που δημιουργεί,
ται και για να μην
μείνουν εκτός δικαιοχοι ιδιαίτερα διορθώ.
συνέχεια στην 11
είτε θα ανέβαιναν
Ετσι πάντα σύμφωνα
λαμβάνεται υπόψη γι
αυτούς θα ανέρχεται
σε 5.000 ευρώ γιατους
ι σε 3.000
σε υψηλότερα κλιμάκια
ετησίου οικογενειακού
εισοδήματος στα οποία
αντιστοιχούν ποσά με.
ρίσματος σημαντικά
με αποκλειστικές Τληροφορίας
dikai logt kagr η κυβέρ
νηση βλέποντας το πρό
βλημα αυτό διορθώνει
Με αυξανόμενο ρυθμό οι
η εκτ ονικ s νει άμεσα τηισο ρώτη τότε συνέβα εκριμένα των 250 500 ευρω εδα αμεση κλίμακα ενώ
δημοπρασίες Τικώνκρ
στο ΕΣΗΔΗΣ
67διανανισμοί σε
έγγαμου
ευρώ γιατους γ μου
κλίμακα των εισοδημα.
Ηαλλαγή θα αφορά όλες τις
κατηγορίες δικαιούχων
τότε τα συγκεκριμένα
νοικοκυριά και μεμονωμένα πρόσωπα, αντί να
εισπράξουν ποσά μερί.
των 250.500 ευρώ. Το
λάθος οφείλεται στα
στοιχεία
χτηκαν από το TAXIS
πρώτη κλίμακα, ενώ
εξετάζεται και αν υπάρπου,
βάσης
δεύτερη Ακόμη δεν
όπου έδειξαν χιλιάδες
δικαιούχους στην κατώ
νοικοκυριών. Δηλαδή
ματος της τάξεως των
για παράδειγμα για τα 450-900 ευρώ, που δ
Προϋπολογισμό
«Δείχνει»
τα Προγράμματα
Που θα «τρέξουν»
σερις μήνες διενερ
για ηκοσμολογισμο
διαγωνισμοί συνολι-