Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

7oC, 12.00

116oC, 8.00 μ.μ .

€0.80

11oC - Υγρασία 70%-96% - Άνεμοι: Δ - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:14 - Δύση ηλίου: 17:08

Ôá ôïõ Êáßóáñïò ôù Êáßóáñé

Ο διοικητικός υπερσυγκεντρωτισμός που επιβλήθηκε άνωθεν και έξωθεν
είναι υπεύθυνος για σειρά δυσλειτουργιών των τοπικών Υπηρεσιών. Η
περιστολή των δαπανών ως ζητούμενο, ακόμα των και των στοιχειωδών, λιγοστεύει και την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Όποια γνώμη
και νάχει κάποιος για την αποτελεσματικότητα των τοπικών Αρχών, η σιωπηρή διολίσθηση σε καθεστώς επιτροπείας ακόμα και για τα
βασικά, πρέπει να επισημανθεί. Την γραφειοκρατία επικαλέστηκε ο αντιδήμαρχος, Γ. Παντελιός για τις καθυστερήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα των μαθητών του Μουσικού. Αναλόγως περιφερειακές και αρχαιολογικές Υπηρεσίες έδειξαν να μην γνωρίζουν
κάτι σχετικά με την αδειοδότηση των εργασιών της Fraport στο «Ι. Καποδίστριας». 3 >>

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4537

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ NATURA ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ!

Áðïøßëùóçò óõíÝ÷åéá
z

ÄéïéêçôéêÞ
ÐåñéöÝñåéá
â´êáôçãïñßáò
ç ÐÉÍ

Στη Διαχειριστική η πρόταση ΟΧΕ του Δήμου

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο για την υπαγωγή
των περιοχών Natura του Νομού Κέρκυρας, στον Φορέα Διαχείρισης των αντίστοιχων περιοχών Καλαμά και Αχέροντα, ο οποίος λειτουργεί εδώ και πολλά
χρόνια. Η υπαγωγή αυτή προτείνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που
βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Στόχοι του Σχεδίου είναι η ανάδειξη ιστορικών στοιχείων της πόλης, η ανάπτυξη της πολιτιστικής - δημιουργικής οικονομίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη αστικού-πολιτιστικού τουρισμού.

7 >>

Σελίδα 9 >>

Σκάκι και
ουράνια
παρατήρηση
στο Ν. λιμάνι

Õðï÷ñåùôéêÞ
ç åããñáöÞ óôï
ìçôñþï ãéá üóïõò
åêìéóèþíïõí
ìÝóù Airbnb

3 >>

Ðßóôùóç ÷ñüíïõ
Ýäùóáí ïé ìáèçôÝò
ôïõ Ìïõóéêïý 6 >>

13 >>

Êýðåëëï ÅÐÓÊ:
«ÖõóéïëïãéêÜ»
áðïôåëÝóìáôá

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα