Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cenuepiba Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. Φόλ: 6316
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΟΕ ε το
ΣΕΒ: Απειλή τα «κόκκινα δάνεια»
Μεγάλα και μικρά λουκέτα απειλούν την αγορά
Πρόγραμμα
επιδότηση
για 15.000
ανέργου
ηλικίαs 30-49
Τα «κόκκινα δάνεια»
αγγίζουν τα €100 δισ.
και τα μεγάλα και
μικρά λουκέτα συνεχίζουν να απειλούν την
αγορ ενώ σύμφωνα
με έρευνα του ΣΕΒ, τα
23 των επιχειρήσεων
της χώρας βρίσκονται
σε ζώνη οριακής επβίωσης και το 1 /4 των
επχειρήσεων σε σοθέσεων εργασίας, υποστηρίζει στην έκθεση
του ο ΣΕΒ.
Υπενθυμίζει δε ότι
κατά την Παγκόσμια
Τράπεζα, η Ελλάδα
έχει από τις πλέον πολύπλοκες και αργές
πτωχευτικές διαδικα
σίες, που συμβάλλουν
καθοριστικά στην κα
ταστροφή επιχειρηματικής αξίας. Σε αυτό το
περιβάλλον, οι πταχε
σεις το 2015 άγγιξαν
μετά βίας, τις 200,
Έτσι, η χώρα, ενώ
αγωνίζεται να βγει από
την πολυετή ύφεση,
δεν διαθέτει σήμερα
κάτι που χρειάζεται
επειγόντος: Ένα πλαί
χείων
φυσικών
σεις και παρόλο που
βαρό κίνδυνο
οσώπων. Έτσι, η κάποιες από αυτές
Την ίδια ώρα, οι Έλληνες φοβούνται την
επιχειρηματική αποτυ
χα περισσότερο από
κάθε άλλον λαό στην
Ευρώτη καθώς το
στίγμα της συνοδεύει
επιχειρηματία
μετά από μια χρεοκοηρονομιά που αφή, έχουν πράγματι συμνει, πίσω της η
παραμένει ως εμπόδιο
καιηΟικονομία στερείται του δυναμισμού
που χρειάζεται για να
υπάρξει μια ισχυρή
ανάκαμψη Επιπλέον
κρίση
βάλει στη βελτί
του σχετικού πλαισίου
τονίζει ο Σύνδεσμος
Στις θετικές παρεμβά
νονται η εκλογίκευ
των νομικών κινδύνων
εκίνησε από χθες
στις 12 το μεσημέρι, η
υποβολή αιτήσεων για
ρίζοντας αυτές τις που αντιμετωπίζουν
πρό. πία. Το κουβάρι των σιο που να προσφέρει δυσλειτουργίες, λίγοι στελέχη τραπεζών που
γραμμα του ΟΑΕΔ που αστικών και ποινικών γρήγορες και αποτελε. τολμούν την ίδρυση δια
υθυνών που συνδέονται ακόμη και με την
άδολη πτώχευση συμσματικές διαδικασίες
εξυγίανσης, που
διασώζουνεπχειρημανέων επιχειρήσεων, εδικά όταν αυτές είναι
καινοτόμες και συνεπως
δυνατότητα υποβολή
σε δικαστήριο συναι
νετικής συμφωνί
Κοινωνικό βάλλει καθοριστικά τική αξία
ν σημαντικά
εξυγίανσης καθώς και
στε ελάχιστοι στη εργασίας. Ένα πλαίσιο αυξημένο ρίσκο απο- το πλαίσιο ειδικής
. να εμπλακούν στην περίπτωση έντιμης επι- Ηαναντιστοιχία αυτή Εξακολουθούν όμως
Με ΑΜ
και ΙΒΑΝ
παραμένει λεπα όλο
αναδιάρθρω ση ε
μας, πόχουν κρυνση
όταν υπάρχει η προ- επανένταξη στην na. χρόνια έχουν γίνει των οποίων μπορεί να
χειρηματικηςΥρηγορη
πάνω από 40 σχετικές
νομοθετικές παρεμβά.
ραγωγική
οικονομία
στοιγίνει με προσεκτικά
οπτική διάσωσης μεγά.
λης αξίας και πολλών
περιουσια
η ηλεκτροΕξοικονομώ
κατ ' οίκον:
Μπαίνει σε
Κορωνη 017 mpé
του Προγράμματ°S