Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΊΡΩΊΝΗ
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 6908
Τιμή Φύλλου 0.15€
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
Γρεβενά: Έσπασε
το φράγμα του
1 ευρώ/λίτρο η τιμή
του Πετρελαίου
θέρμανσns
Δήμος Γρεβενών: 420.615 €
Δήμος Δεσκάτης: 98.760 €
Ουδέν νεότερο
για το εηίδομα θέρμανοns
Με απόφαση του ΥΠΕΣ, κατανέ.
μονται από τον λογαριασμό του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη
κών και Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», ποσό 70.370.004,00 €, το
οποίο αποδίδεται ως 7η ,8η ,9η
,10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική
επιχορήγηση του έτους 2017 σε
όλους τους Δήμους της χώρας
για υλοποίηση έργων και επενδυ
τικών δραστηριοτήτων αυτών
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 10
"Λουκέτο"
Καταβολή
Προνοιακών
ΟΑΕΔ: εκίνησε
στ0US δημ0us | το προγραμμα επιδότηση$ Επιδομα
σήμερα λόγω |
an εργίαs
για 15.000 ανέργ0us
ηλικίαs 30-49 ετών
nos αναλύεται η εηιδότηση. οι όροι του np0γραμματ0s.
E' διμήνου
Από το Τμήμα Πρό
νοιας του Δήμου
Γρεβενών ανακοι
νώνεται ότι η πλη
προνοιακών επιδο
μάτων Ε' Διμήνου
2017 (ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩ
ΤΑΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΑΤ 0ΙΑ
ΒΡΙΟΣ 2017)
Συνέχεια στην 16
Συνέχεια στην 4
υνέχεια στην 11
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
ka0c ημέρα κοντά στον αναχνώστη