Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3641O • ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΠI∆ΟΜΑ YΨΟΥΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΣYΣΚΕΨΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗ
∆ΥΤΙΚHΣ ΑΘHΝΑΣ

Στο επίκεντρο οι
αθλητικές υποδοµές
>> ΣΕΛ. 14

ΚΕΠ ΥΓΕIΑΣ ∆HΜΟΥ
ΑΓIΑΣ ΒΑΡΒAΡΑΣ

Ξεκινά η
λειτουργία του

>> ΣΕΛ. 15

Παράταση δηµόσιας
διαβούλευσης

Ενίσχυση ζωής
Μ

ια σηµαντική απόφαση για την ενίσχυση των νέων πολύτεκνων οικογενειών, µέσα
στην περίοδο της κρίσης που
διανύουµε, πήρε ο ∆ήµος
Γλυφάδας. Συγκεκριµένα, ο
∆ήµος Γλυφάδας ξεκινά τη
χορήγηση εφάπαξ επιδόµατος ύψους 5.000 ευρώ σε µητέρες που αποκτούν τέταρτο
τέκνο και για κάθε επιπλέον
τέκνο, στηρίζοντας έτσι τις
πολύτεκνες οικογένειες σε
µία ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο.
Η απόφαση ελήφθη οµόφωνα από το δηµοτικό συµβούλιο Γλυφάδας. Όπως επεσήµανε άλλωστε η σχετική εισήγηση, σε εθνικό επίπεδο
«όπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία, από το 2009
µέχρι το 2015 µειώθηκαν σε
ετήσια βάση οι γεννήσεις κα-

τά 22%, ενώ παρατηρείται αύξηση των θανάτων κατά 12%,
µε αποτέλεσµα από το έτος
2011 και µετά οι θάνατοι να
είναι πάντοτε περισσότεροι
από τις γεννήσεις».
Με βάση τη σχετική νοµοθεσία που δίνει τη δυνατότητα
στους ∆ήµους για υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της βρεφικής και παιδικής
ηλικίας, για την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής
προστασίας, αλλά και για τη
χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων, ο ∆ήµος Γλυφάδας
προχώρησε στη θεσµοθέτηση του µέτρου αυτού. Είναι
κάτι που έχει ζητήσει επανειληµµένως να γίνει πανελλαδικά η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας και
ο πρόεδρός της, Βασίλης Θεοτοκάτος.

Κυκλοφοριακή Μελέτη ∆ήµου
Βριλησσίων

ΑΘΛΗΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΠΑΠAΓΟΥ

«Με γνώµονα τον πολίτη
και την εξυπηρέτησή του»

Αναβάθµιση των
γηπέδων τένις
«Ευρωπα κό Σήµα Αριστείας
στη Χρηστή ∆ιακυβέρνηση»
Ο ∆ήµος Παπάγου – Χολαργού συµµετέχει στο πρόγραµµα που υλοποιείται από το Κέντρο Εµπειρογνωµόνων για τη Μεταρρύθµιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συµβουλίου της Ευρώπης µε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

>>ΣΕΛ. 12

>>ΣΕΛ. 12

>> ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛI∆Α 13

Σε Ειδική Συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
υπερψηφίστηκε ο
προ πολογισµός του
∆ήµου Παπάγου –
Χολαργού για το έτος
2018, ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό
των 36.422.161,19
ευρώ.

>>ΣΕΛ. 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα