Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Κάλπε
00α γενικευμένης
στήσουν κοινή ομάδα ειδικών επιστημόνων
σημεία τους γ
Κλειδί είναι το ονομα Μακεδονία. «Είναι το οχηαποσύνθεσης
άρος τής Ελλάδας
σχολικά βιβλία των Σ
σκουν μέχρι και σήμερα οτι δήθεν: 1) Oi άρχαιοι
Δύσκολο το νέο διεθνές πεοιβάλλον
τική και ιδρυτική διακήρυξη που συμβολίζει την
ιδεολογική κυριαρχία της αριστερ ς. Αυτή ή
ριαρχία μασκαρευόταν υπό το προσωνύμιο «ΠΑνες και οχι οι Βουλγα
τόσα χρόνια, ώστε να έλθει στό τέλος ή
αληθινή και πραγματικ
ή έκφανση
του τρίτου
πωσιακός τίς σχέ
κτητές της Έλληνες, Βούλγαροι καί Σ
προγράμματος. Oi έξε
νένταση πολιτικής
Βαρντάρσκα Μακεντόνια «απελευ
τική άλλα καινά χρονα καί νά άναπλαστ
ρώθηκε άπό τόν ζυγό των Σέρβων χάρις στους
Προέδρου Τοπτσού Γιαλτσί
υτης τής προσπάθ
νίαήΚαγκελλάριος Μέρκελ έδή,
ε οτι προτιμα τις κάλπες άπό
υνών άπό έδώ, άπό έκεί και παραπέρα. Αυτή
ας», «ή οποία είναι τό μοναδικό ελεύθερο τμήμα
μεριμνα για τους ύπόδουλους Μακεδόνες τών
52% τής Ενιαίας
στήν"Αγκυρα ό,Ερντογάν άρχισε
τις διαδικασίες τής έζόδου άπό τό
ε οτι «από τήν πλευρά τοϋ οργα.
ένα προδοτισαν στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα μέ τήν άρι
στερά, φταίει ο διεθνής καπιταλισμός που
Έλλάδα ευθέως, καθώς τυχόν άποχώρηση της Τουρκίας θά άναβαθΜεσόγειο και θα επικυρώσει πάάποχώρηση της Τουρκίας άπότ
των Μακεδόνων
1 Αιγαιάτες Μακεδόνε
ισόδιο στήν πρόσφαπαλιανθρωπιά και ντροπή πού φάματική άλλαγή. Ενα είναι τό σιγουρο: δεν φται
τό 1941-1944 κατά την Κατοχή και το 1944-1949
κατέφυγαν στην έλεύ
ο υμμετοχή τους στόν
ο τής οποίας ένεφανίσθησαν ό
λος του Τούρκου Προέδρου, μά.
Βουλή. Και έσυνέχισε: «Μία
συμπεριφορά έπιβεβαιώνε
ρας μας. Πίσω άπό ολα τα πραξιNATO, έλειτούργησεώς ή σταγότόνια μέχρι σήμερα
δυνεύουν καθημερινώς
ζήτησε άπό
ζονάκόμηάλλοι 250.000 Αιγαιάτες Μακεδόνες
τους οποίους ή Ελλάδαδέν άναγνωρίζει άλλο
υποχρεούται να αναγνωρίσει ώς έθνική μακεδομοσια συγγνωμη πο
τόν Τουρ
ATO να σκληρύνει οτι όΈρντογάνφοβάται δεύτεραμματεις του
ε δεκτή. Χθες,
τον ίδιο ή μέ άλλο τρόπο παρέλκε
άτυχη δικηγόρο, που καρφώθηκ
ρίωσε αδιάσειστα και δημοσίευσε ή
δονισμός». Η αγγλική της έκδοση «Macedonism
κρατών μελών του ΝΑΤ
Φωτοβολίδα στο πόδι
της την ώρα πο
Oi FT γιά τή έρευνα
εις ά00ς τον Γ. Στονο αου
τόν Απρίλ ομμανή Σύνοδο οφασίσε ματά
ουτεταίς
δεις λ
πομπώδεις λέξεις, κατά της ποιας
εις, κατά τής
ξουν στη Συμμαχία τα Σκόπια με τό ονομα «Δητή
μοκρατία της Μακεδονίας». Ωστόσο,
της Ελλάδος, τι προ
βάνει σταθερά κάθε έξι μήνες λα τα έπόμενα
αοεβιασε τα χαθήχοντα του» ανα
θεση της εντάξεως
υμένη συμφωνία Αθηνών-ΣκοΙ
έδωσε και ο Πρόεδρος του ΔΣ της
τράπη όλη της ή
ρικώς προς τις διαρροές τού πορσωπικού τής ΤτΕ. Δένυπήρξε καμ
λιππάκης, ό όπουος άνεφέρθη στά
τία είναι αυτή άκριβώς πού
ό πλεονέκτημα έναντι της άριστερας. «Φααναφέρονται σε δημοσίευμά τους
νουδέν έμφανίστηκε στα ΜΜΕ».
τία», οπου μεταξύαλλων υπεγραμΉδ
στα Σκόπια έλαβε έ
και φέρεται διατεθειμένη να έπιδιώξει τώρα, έπί
τέλους, μίαν έντιμη
δα έπικακαλείται δύο πηγές καλώς
επίκεντρο τις εξελίξεις στην Τρά|
τως προελεύσεως
Αλλά που μυαλό για τέτοια έμβριθή σκέψη: Η
άνομία σέ αυτήν την χώρα έχει «χτυπήσει κόκκι
φου διαγράψει προηγουμένως τον Αλυτρωτνης Στουρναρας κατηγορειται πως
ρίοδο κατά τ
και ξεκίνησ
σκολο έγχείρημα που
έμβριο
ατώσει ή σημερινή κυβέρνηση Zac
αρρέοντας ένα εσωτερικό έγγραφο
ε ος. Σέ αύτ ser σημάδια
καί δέος. Από τήν Ελλάδα απαιτεί γενναιοψυχία
poi. 'Η τραγική διαπίστωση για την Ελλάδα είναι
Μάριο Ντράγκι υπογραμμί
Σε δηλοσεις του πρός τούς FT
τονόητα, ας μην περιμένουμε να έξέλθουμε
συγκεκριμενη υποθεση καταθεση
Στο ιδιο έο ο θεατές
σμο, άλλά όταν τόν ροτού « μφυλίου» TOUS άριστερο s. νά
άπο aes τά Σ ότ α «Μακεδονία»,
νά τάσσεσοα ύπ p en E πικραμένου»
άλλά σταθερά κατά δσων εύν οΰν
Σύντροφοι» (τρομάρα μας)
ό Ανδρέα
Μάρκο Baped5n τ