Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ύπέο πατρίδος
Σχέδιο άνουαλιάς με ανάΛΟΥΙΧή
ιάγραμμής όνεαρός ύφυπουργό
άλληάκρ
απο τις επομενες έΆλογες
ρότασις στην νέα ηγεσία της ΣυμπαQάταξης-Άονούνται να παραδώσουν τήν ε ουσία!
υπόλοιπα είναι γνωστά: Σήμερα οί Κινέζοι
ρο στόχο θά έ
Πρώτοι στην Ενοώπη
Από τό ένα μέρ05 elv n ol β Ρη
έποχών τής ΤΕχνολογίας τής πληροκα
άστυ ομικές Ιστορίες μέ προυτο
δεντερης λέ ecsda ίσχυρότερο άπό
po οι τής Ελληνικης γλώσσα. Καθη
ως. Αύτός ό ύπΕρασπίστης τη$λλη
του καί ris λ
εις! Τό άνο άλι μα στ,
ως τό όποίο παθαίνει έ άλυγή καί
ραδιόφωνα στής τηλεοράσεις, στής
1φημερίδες, στά περιοδικά, στ, δηλώσεις τών πολιτικών καί φυσικά στά προφορικά καί στά γραπτά
δύο όγκώδη λεξικά γιά τή σημασία
τή χρήση και την hu0λογία τών
λείων συνεχίζει τόν άγώνα του μέ
τηνέ δοση τής «Σύγχρονης Σχολικ S
αί, TS Ιστορίες πού άν Κουν στην
ένότητα τών «φωνολογικών φαινομένων» καί πού συμβαίνουν προκ μ νουνά διευκολυνθεϊ ό προοοο
που βρισκεται στ
τέλος μιας λέςKal άπό άλλο μ pos efv a ό ύπχρησιμοποιώ τος κανόνες πού δια
ξη; Τρία σενάρια ύπάρχουν:
κατά τήν όμιλία του στην
Τοϋπολύτιμου a το
έργαλείου ποαπτικών, τών hretrov κίτών prτής
Διαβάστε το άρθρο