Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
οισις
| Αριθμ
Ματθαίου αποστόλου
ήκολίευαγγελιστοσις 5 13|
11έμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
«Αγνοειται» η τυχη
..impiedivnogT
τηλεόραση για τα γεγονότα του Νοεμβρίου το
τον παοελθόντο
973. Η Μαρία αρνήθηκε ευγενικά, μέ τό έπιχεί
τού Εύθ. Π. Πέτρο
ακριβώς έτσι. Με τά χρόνια
διαβάζοντας προλεται και σε αμηχανία. Καί νά ήθελε, δέν θά μποκόμη οί λέξεις που θα χρησιμοποιη
δικτάτορας ,Ιωαννίδης αφησε τ
χθές το πρωί οταν είδαμε τίς
γλώσσα καλούσε τους πολίτες να
έπισκεφθούνγιαθέματα «αυτοπροστασίας» τους τήν ιστοσελίδα της.
Μέ τά ό
τόν κόσμο πού νά άποταθεί σήμε.
αμε νά συμβεί, είναι μ
να στέκεται δίπλα στους πολίτες
Έν δεχομένος να γίνει στόχος αδιΕνδεχομένως νάδε τόν έαυτό του
πολιτικούς τους έχουμε μόνο γιά τά
οπως άρχικά ύποστήριξε τό ΚΚΕ), γιά νά άνατραπεί ό Παπαδόπουλος, άσφαλώς και κάνει τους
ήγέτες της έποχής να αισθάνονται a
πρώτες εικόνες άπό τήν τραγωδία
τής Μάνδρας και τής Νέας Περάμου, ή πρώτη μας σκέψις πήγε στον
τοπικό πρωθυπουργό της Άττικής
ρακαραδοκει. Είτε γιά να άντιδράσει
τίζει έκτός από το να απονέμει παρα
κοντά στους άνθρώπους οι
ποίοι
ήστην Περρέρεια Μετά τά
τητος δέν ένδείκνυται οταν ο κορυφαίος παραγων της ελληνικής Κυβερνήσεως προβαίνει σέ
τις μεγάλες ευθύνες. Μέχρι αργά
δότηση άπό τήν ΕΕ (μετά τήν σύσκεψη στο Μαξίμου!).
σμός της ζωής του, είπε θαρραλέα
τι τό Πολυ
Δέν γνωρίζουμε πόσο πέρασε άπό τήν βάσαπεράσει ο θυμός δέν θά άναγνοορί
δύσκολη στιγμ
φερειάρχης άπέχει άπό τήν έκθεερα αποφασίσαμε αυτή την πραγματικότητα
α σπάσουμε τά δεσμά
ερώσεως απο
νέους πολιτικούς οπως ή
υπέρλαμπρη» παρουσία της στήν
κή, οχι στό Πολυτεχνείο, άποκαλύπτοντας μάλιστα τι κατά τή διάρκεια της κατάληψης στη Σ
το προφίλ και άκέ
μορφα και νάσνοδοι ορεί νά κούγεται πολ
ρίας για τον
φανίσθη μετά αρκετές ήμέρες), θα
γίες μέ τίς προκάτ συμβουλές τών
ναι, άραγε, «τα δεσμά του παρελθόλευταία λέξη της μόδας, χθες ή άζι
οχι στήν πρόκληση γεγονότων που θα όδη
τής προσφέρουν πολύ κα|
ί, με γαλότσες.
μήπως ή Συνθήκη της Λωζάννης ή όποια καθοπως το Πολυτεχνε
λαιπωρηθεί και λίγο ή νέα κόμμασις,
και ή πλειοψηφία τών μελών τωνεπτρ
τητος τής Θράκης: Ε
νικής Πολιτείας για την διασφάλιση ακριβώς της
ησκευτικής ιδιαιτερότητος της μειονότητος;
ό πλαίσιο έδόθη δικαιοπρακτι
ενα έκδοστο «κάδρο» σε περίπτωση καταπροέβλεπε Πολυτεχνείο. Δέν τό προετοιμάσαμε
έμείς τό Πολυτεχνείο, δέν τό θελήσαμε το Πολυτεχνείο, άλλα πολύ σωστά, οταν προέκυψε, μπήκαμε και προσπαθήσαμε νά προσδώσουμε σοβα|
όποια σε παγερή γραφειοκρατική
γεγονότων
Χέ100 000 αποακτικά
από τον Έλ. Βενιζέλο!
έφαρμων ται στήν έπιλογή τών ούρανε
ει σε έδαφος που δεν είχαμε έπλέξει». Άν δέν
κομματική συνεδρί
Θέλουμε να έλπίζουμε οτι ολα αυτά έλήφθηό Κώστας Κάππος έπισήμανε οτι ή δικτατομπορούσε να έκκενώσει το Πολυτεχνείο άπό
Θησαυρό» άνεχάλυψε ο Νικος Βου
Ιδού τά βλάσφημα έρωτήματα: Άν απαντηλλ
ο τό ΚΚΕ, οταν αρχικά μίλησε γιά προβοκάτσια
Νομική στό
Εένα μικρό εγκαταλελειμμένο
δωμάτιο της Βουλής, πισω άπό τά
θεωρεία τής Γερουσίας και άνυσης, περίπου οι μισοί άπό τούς κυταγεγραμμένους φακελους περιε
χουν ύλικό τοϋ"Υπουργικού Συμρωθεί
έργο αύτό θά άσχοληθεί κατά κ
ριολόγοτό νεοσσταθέν 5ο Τμήμα
θρησκευτική. Απεναντίας, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική σέ σα συμβάλλουν στον
που παρέσυρε τήν Αριστερά άπ
Διευθύνσεως Βιβλιοθήκης τής
κισμό της. Για ποιον λόγ
λει στρατό στον Πόλεμο τών Τριών 'Ημερών. Θά
είων και τών "Ιδιωτικών Συλουν πομακικά, αφού οι Πομάκ
είναι, τέλος, τι αποτέλεσμα τών γεγονότων δέ
φρουρός που οδήγησε στην έθνική τραγωδία.
θα καταλάβουμε γιατί στις μέρες μας (ΔεκέμβριέρυθμίζονονέλληνικήςΤστορίας.
Ολομελείας και τον
Βούτσης, πρόκειται για π
ΠΕΝΝΕΣ
1844,Ετος ψηφίσεως τού έλλη
σταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
κολλα ορκωμοσίας Βασιλέων και
ντο τ
νεϊ, τέλος, πόσο άφελής είναι ή Χρυσή Αυγή πού
υποστηρίζει οτι δέν ύπήρξαν νεκροί, και νεκροί
φα ύπάρχει και ό γραφικός χαρακτήρας του Έλ. Βενιζέλου, καθώς
ό ίδιος κρατούσε τα πρακτικά τού
γαλύτερο διαμάντι που
κ. Βούτσης ανέφερε οτι ολα
αυτά τα έγγραφα είναι μεν καταγεπου
Προέδρων Δημοκρατίας κ.α. (
χρησιμοποιήθηκε για τη διχοτόμηση της Κύπρου!
πόλεως» στον Ειρηνικό
Ωκεανό! Καί έως το 2020
έπαλήθη άντι 33,8 έκατ
δολλαρίων
Σήμερα |
Τήςήμερας
Moeq ές «έναλλακτιχου» τουρισμού
Ομάδες άκτιβισμού» κ d κάνεις
σκευάσει και άλλες «μοβρεθει στην Αγκόλα καί
λευκό άκατέργαστο δι
φθε ποτέ
ν στά ύπόγεια τού
«Γάλλος ύττή oos ηλικίας 22 hών
συνελήφθη λίγο μετά τά μεσάνυΟταν ρώτησα τί άοριβώς σημαί
ve «mepu
cripe τη &ape
MET0°βίου».
ΣΕΛ 3
καλό,στήν Αθήνα τοϋ Noνότητες στην θάλασσα». Αυτή έδώ θά οίκοδομηθει στην Γαλλική
Πολυνησία άλλά θάεία2
Απίθοο; Νά μήν σάς πώ ότι
ας, πού κινούντα στην Αθήναένόμει
του Ορτασμοϋτο Πολυτεχνείου, lto
άπό ΤόΎπουργίο ΠολΤσμού, στήν
συγκρούσεις μέ τήν Αστυνομία, μολ6Top,καταστροφές α τοκινήτών,
Τοπόλεμος, φυτιέ, κυνηγητό στούς
ταξη θάήταν πρόθυμοι ν ά πρωταγοσυλληφθ νάκτο στράρει κάμ4 es στό
(καί ή Οδός ΜπουμπουΜέ άπόφαση τοο ΣτΕ πα|
νιστήσουν και στό σχετικό διαφημ&τι θά ύπήρχε καί ό (πανταχού πακτορείου» πού θά κατέγραφΕ καί θάκατέστpeqe κάμερες μέ έναν λοστό, MaBuveues νά συλληφθ is, &πως μου τό
τάφερΕ νά διαφύγε. ΣΤήν κατοχή το
διαμένει μονίμως στό
ΤΕρικό
Oa στόάστS. Ka pe
w0μκότημα κινητοποίηση τών6θεσία καί ουσιαστικως θά
«προσαγωγ
πνάδας καί δημιουργί
Νά λοιπόν, μία άκόμη μορφή
τέδιδετίςαυπώσες τώάλλοδαπών
ική άΡίσα στος δρόμο 5 τών Οροκτισθεί μέ ντόπια ξυλεία,
ives άπό μπαμπού καί
οί άνθρωποι που έχουν
πιό «άποδοτικό» καί ικαI
ρές, κλοπή καί
λάβει πώς άκόμη και Τήν άπόδοση
τιμής σέ μιά h treo &πως ο
ό άριθμός τών άστέάντίσταση» (άπό τό
ποών πόλκον: Ελάτε στην Αθήνα
τόν Νοέμβριο. Μάχες έκ τού συσά8ην μέ τήν Αστυνομία! Αληθινές μολάτοφ, πετροπόλεμο, κυνήγι στούς
δρόμους γυρω άπό τό Αρχα ολογικό
Μουσείο, κάτω άπό Την Ακρόπολη!
Δακογοα, καπνογόνα βόμβες Kpdμή: «Δεν πάω μέχρι τήν Αθήνα γιά
καρύδες καί άν ο
καυ elv6έγκέφαλο δένμπορουν
τή τών
Μου τό ΕλΕΥαν, άλλά δέν τό
ΕΧα, μέχρι Χ6bs, πιστοποιήσει. Μού
Ελεγαν δτι κάθε χρόνο, κ τά την π_
ρίοδο του «Πολυτεχνείου, Ερχονται
νεαροί «μπαχαλάκηδες» άπό &λλες
ένα τριήμερο, τζάμπα ύπνο στό Πολυπρίο, τζάμπα φαγητό, άφοϋ μέ
τρία σου αλάκια Elon χορτάτος καί
txa σπάσιμο βιτρίνας κάμμο ατοκινήτων, Τσως καί άνταλλαγή άλη
πληγή. Τελικά ψαστε λα
μοναδιείναι «να άπελευθερωθει
ή άνθρωπότης άπο το,
πούμε στους άρμοδίους
ότι είμαστε έξυπνοι και
ν πυρών;». Εχεις κλείσει άπό και
ντα, μέτόν πό άπλότρότο. Δέν Ehon