Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ρία, Σαμωνά καί Αβίβου μαρτ. και όμολογητών
τον «νοιαςομαι»
ent .ENxaMa0rpann umdar..
λεμου είναι νάντο οπιστροορώπ κάνωεύγί
«Έκπτώσεις» Τσίπρά
ποος τη διαπλοκή
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ από τον πρωθυπουργό να ανακοιδα.nomo.
ΝΚυτοϋΜ κέσσότε ο Xa20 άοπο
της Αριστεράς. Μία συντ
εμείς σας ματώσαμε και οι αλλοι σας μαδιαδι ασίες
σκόμενος στον τρίτο χρόνο της πρωθυπουργί
ας μου είναι να σας έπιστρέψω τμήμα της άποΤΗΝ Κυριακή περισσότερο από 200.000 πολίτες
προσήλθαν στην κάλπη για
υς φορους της έλίτ που χαταγγέλλει
ένα κόμμα τού 6%-7%
ή συνταγή της έπιτυχίας του βαό στοίχημα της συμμετοχής γιά τις εκλογές
σίστηκε ή υιοθέτηση
ζοδρόμιο,νά έργάζεταιΤσαναπό τίς
εντροοον. ΑντιΗ αστική τάξη τήν όποία λοιδωρεί
ί, πολύ ορθά κατά την γνώμη μου, μπορούσε
νά ψηφίσει κάθε Ελληνας πολί
μαίνει πρακτικώς αύτή ή τροπολοΜά οτι εισερχόμαστε σε περιParadise Papers έκανε ό ΠρωθνΖΑ μέ το σύστημα. Αποδείξεις;
παρατηρήσεις, ας μην μεμψιμοιρούμε: Σωστά
ιτικώς έπωφελή για
γαρο Μαξίμου. Ούτε
τουλάχιστον 15εκατ. ευρώαπό τόν
φόρο διαφημίσεως και στην πραγοσυστηματικώς
ά λεφτά. Πρέπει να έπιστραφούν. Θα κλείσουν
πράττει ή ΝΔ που στηρίζει έπί της αρχής τή
που επέμενε από πέρ
όΣΥΡΙΖΑ πού δείχνει έγνοια
(καθ' ύπερβολήν κάποιες φορές)
τυχία. Επίσης, ή διαδικασία έπέτρεπε δύο ντηέ σημείο πού να μεταδίδοοπτικής άδειας από 35 έκατ. ευρώ
τίζεται μέ τήν ολιγαρχία των φοροφυγάδων. Το σχήμα που έπέλε.
νται τά διαγγέλματά του άπό τούς
τέως εχθρούς του. Είναι κυρίως οι
μιανηφάλια και μετρημένη άντιπαράθεση χωρις
ταπεινή Παπακ
πιάσει τους καναλάρχες νά μετάσχουν στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
νη διαπλοκή είναι να πληρώσει τ
τίμημα των νέων άδειών εις βάθος
Εκτός κόμματος. Δυστυχώς
ένδιαμέσως ή Κυβέρνηση δέν «τα
ρακάτω και έκτος άπό την ανοικτή δ
Εκλογής προέδρου τό 2015 έφάρμοσε μία πλη»με αυτους με τους ο
ραιώς υιοθετώντας τις ανοησίες άντιπροέδρου
της (ό όποίος ζητούσε δεια άπό τήν τρόικα για
ους υποτίθεται οτι ειναι σε πόλεμο:
75 έκατ. που θα πλήρωναν κάποιοι
γό. Τ άφησαν να κλέψει τόρμανο
από την συντηρητική
α το κυβερνητικό
για τον άρμοδίον
την οποία μεινεται ο εικοφ
συμπάθεια το Προέδρου
άδειας 15-2 έκατ. ευρώ τον χρόνο!
Εκτος από ρητρα ά
ράμπο
μα, τα άνοιχτά προσυνέδρια, τά διάφορα έρωτηματολόγια για τον άπλά κόσμο, κ
Μητσοτάκης κ ηπαράταξη ΝΔ λαμβά
από 20% που είναι σήμερα στο 5%.
Τροπολογία που ψήφισαν-για να
έχουμε καθαρή εικόνα πώς έννοούν κάποιοι την καταγγελία των
έλίτ-6ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, τό Ποτάμι ή Δημοκρατική Συμπαράταξιά φιλελεύθερη παράταξη θα μεγαλώσει μόνο
ς για τον πόλεμο
κατά τήςδιαπλοκής ή Κυβέρνησις
ρίσκει» ταχέως μέ αυτά πού
κάποτε ονόμαζε«άνομα συμφέρομπορεί να ασκηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ έπ' αυτού
ύματά της και της δώσει λόγο. Γιατί οι πολίτες
είναι αυτό πού ύπεσχέθη στόν λαό
όΣΥΡΙΖΑ. Ή Άριστερά κατέθεσε
και πάλι τά οπλα.
. Με τον αέρα του «ναί έπί της άρχης
τους στόν απλό κόσμο. Ή Νέα Δημοκρατία και,
στά της,πρέπε τους αιρύξηση το τκα άρ
, πο ευ
Ενοώ ώνηή κεντροαριστερά κατανόησαν
τμηφανετ τ
ΡΙΖΑ μοιάζει κολλημένος σε παλαιοκομματικές
δημάτων, χι οι one-off (μιά και έξω) παροχές. Δέν
θα ευημερήσει ή χώρα μέ τήν αναδιανομή των
φέρνει να συσπειρώνει έ
μένους ψηφοφόρους
μειώσει τόσο μεγάλο άλμα, ώστε ν
παρέλκει
Εντυπωσιαχές προτάσεις του Γάλλου Λέ Μαίο
ί μάθαμε, λοιπόν, άπό τις έκλογές της Κυριακής: "Οτι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας
που διψάνε για συμμετοχή στά κοινά και όταν
ΣΥΡΙΖΑ,
πως αυτές αναπτύσσονται στα περίΗ 11 ΤΡΑ τής μεταρρυθμιπροκρινει μια διαδικασία τεσσάΈξάλλου ένα άπό τά άκανθώδη
οχι. Δεν μπορεί να δώσει ώθηση στην παραγωΠαρίσι, θέτοντας για πρώτη φορά
στο τραπέζι το θέμα δημιουργίας
την ολοκλήρωση τ
ένώσεως και φορολογικής
Υή ή κοινωνική οικονομια που διαφημίζει κ. Τσίματα εμπρός ή τέταρτη βιομηχανική επανάσταγασάκης. Η χώρα χρειάζεται γρήγορες αποφάκαλά αποτελέσματ
υριακής, κάθε φορά που ένα κόμμα ανοίγει τις
λεπτομέρεια ο Γάλλος υπουργός
και την μετεξελιξη του σε Ευρω
προτασεων του Μακρόν. Αλλά και
νεται στό σκληρό κομματικό πυρήνα ειναι κέρ
δος οχι μόνο γιά τό ίδιο άλλά και γιά τήν δημοΟίκ
κρατία καί όλόκληρο τό πολιτικό σύστημα.
λ δεν θέλει ούτε να άκούσει για
το ένδεχόμενο άμοιβαιοποιήσεως
σπιση τής θέσεως του υπουργού
Σήμερα, σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν πάνε
ηματοΤελευταίο άλλάόγιέλασσον: έπιμένει
πρωόποιες κυριαρχού
ερο μέρος αυτών, θά έπικ
μακρό χρονικό διάστημα στο πολιτι
ται μόνο μέ προβλέψιμους πολιτικούς στόχους.
Offshore έχουν τράπεζες καί έπιχειρηματίες γιά
ρον, στήν δημιουργία ένος άποθε
ματικού «ενάντια στις κυκλικές
τισθεί ή νέα κυβέρνησις, άσκάση τών «27», πλέον,
(LSE, Tufts), μεταπτυχιακός φοιτητής
στην Σχολή Kennedy τού Harvard
φή καί γιά τά δύο δι
Πώς θα σας φαινόταν
Στούς δρόμ
Erpe , καί δλα μου τά (τέσσερα)
άδελφιαδιομένουν μονίμως στό.Huaμενο Βασ λειο. Am" & pou Els & pov,
άπό τήν Σατία μέχρι τό Λονδί ο
Έρχονται κατά διαστήματα στήν
Ελλάδα καί κάΟε φορά αΟθάνοντα
ονέπητοση
βρηςκάθεόλλο παρά 4mpos68tyrKa, περπατώντας &ρχισα
Παρατήρησα Kltyd,
λοπόν, κα ώς ΤΤρπατήσαμε tri πολύ μαξί συζητώντας ότι δύσκολα
βρίσ εις Τοίχο πού δέν d a cypoqμένο, δύσκολα βρίσκεις περίφρα
στολισθε μέ διάφοεσέ χώρο τής Βουλής
πού μ8s υ σε ή συγο ριμένη eye
vid , άλλά τό σύ θημα στόν τοίχο
frovt υπνο
γά τήν Αθήνα ό & Oomos Λου οVOS Κηλαηδό ης Τό 1978
δι άλλα ένίοτε δέν mpé
ΣΕΛ 4
Διότί έχει άσχημα έπακόση 24χρονη Μαρία Ρου.
ξη πού δέν
στοςδρόμο 5τής
Έκτοτε, δμως, τά συνθήματα
στοός τοίχους Ιγιναν καθημερινοτητα. Πού νά τό φανταζόταν ή κα
λήμας Κ στούλα Μητροπούλου ό
Άθήνας ξανά, Τ, βραδιές της καί
τοίχοι τής
Αθή ας Σθήματα, κακότ XSZooέσχάτας φορο άντα πολύ .. Kal Ομήθηκα αύτομάτας κάποια χρόνια
άλλά αν πολλά Παρπατας μ65 TO
δρόμους Τής Αθή asabu μός Α που χα peuav στό διαμέ
ρισμα δπου έπραγματο2015, όπότΕ καί μοιρα ει
Τα γραμματα σε 8χαρια
τίθά γινόταν, όταν Eypape πώς eO
ότταδκά συ0ήματα καί άπαλές κατά άππέλαν.Ολα άποτυπώνονται
μέ συμπάθεια κάποιες chmypapés»
στοός τοίχους και θαυμάζαμε τήν
λαοτόμο ο άλογο ms
που όνομα ετα
κάποιος τ ν Eypa e στόν το χο μέ
άλλ saes δ0έ pa o
osa o TE
oav τό έδαφοη ά σε
τά πόμέχρι Τήν Κίνα,
λάτρεψαν!
που τήν
rras depeπάτωμα ύπΕχώρησε
προσέχει;» άναροτήθη Ε μι p Tρος ά φός μου κ ηγητής στό Ποθ ματα μέ μούρα γράμματα, στήν
τσίγιανη π pia ητο Πανεπιστη
μίου Αθηνών
ην Βουλευτής Γιάννης Δημαράς EbE
b mod bXpr μένο βιβλίο μέ
τίτλο «Εμπρός στον ho, πού χάρα&S τέτοιο,», σύνθημα πού αχε δ€ κάποιος τολμούσε νά γράμει συνο σέ τοίχο Τής Αθήνας, κοί τό όποϊο ματα στόν τοίχο ή στην περίφραξη
είρανυόταν ένα «άριστepo» πολιτ- τοϋ Πανεπιστημίου τής 05φόρδης
κό σύ θημα, τό «Εμπρός στόν δρ6--4ς πούμε. θά τόν είχαν πάει σημο πού χάραξε ό Νουβρη9-Beal- κοτό στήν Αστνομία ol διερχόμ05, ό δρόμος πού χάραξε ό Νο4ζουμε δλο, δπως άλλάζει κιή πόλη,
όπως άλλαξαν στ, μέρες μας πολ|
άνοιξε μία ΤΕράσπα Τού.
άπό αύτούς χειροπόδαρα
πλεγμένοι στον κάτω
νΒενεζουέλα
οίκος
καίσκεπτόμουνότ άν
λά ΣαφΟίτε, τό έγραμε τό 1978,
γιά μιά Αθήνα πού μόλις ρχΚε νά
, άλλά πού καί τότε,
στην Κίνα ένα ντοκιμαιά νά είμαι ειλικρινής αχα 5χάσει πόσο βρώμικη ενοι ή Αθήνα!
Μάλλον 1χουμε συνηθίσει την βραμιά (κάποιοι θά μιλήσουν γιά μιθοδατισμό) και δέν μάς προκαλε πΜόροφο ουρλιάζοντας
νοι διαβάτες!