Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Website

Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4499-0,50 ευρώ
Νέα Νομαρχιακή
στο ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς
Διαμοίρασαν τα "ιμάτια"
της 21ης Ιουνίου
ΥΡΙΖΑ
χιακής επΙΤροπής στο ΣΥΡΖΑ δ.ΕΚυριακή. Εκλέχτηκαν εννα μέλη
Πέμπτη όταν 0α εκλεγεί και ο νος
KLplepwVTOS κομματος στο κλκίς.
Με αφορμή τη
Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς το βράδυ της Δευτέρας
νικου
Zapporvrx με πληροφορίες μας
και εκτός νομαρχιακής PoconKE ύστερα από κλήροση ο κ. Ap.
σελίδα 3
ka roup ataukin ay a PILA bev apo ninore Τα εκλεγέντα
μέλη και η σχετική ανακοίνακη με τη ντα aiv0οη της Νοpo4χιακής ΕΤΤΙΤΡοπής για Yive, μετά τη ουητ Χίπρ ή της σε
oiia.
KLEEMANN: Νέα προϊόντα
και τεχνολογία στην 10η συνεχή
συμμετοχή Της στην INTERLIFT
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩ.
ΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟ 1944
Να προϊόντα και κανοτόμες Τεχνολοκές εφαρμογές (applications) mapovodiomr
Ο ΟΜΙΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ηΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ KLAΚΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΙΑΚΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΗΑΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΝΊΓΟΝΟΤΟΝ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
META IHNAIlUXL)I'ΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟ 1944.
01ον κόσμο, 11ου ιτροηματοικηθηΚΕ 010
Augsburg της Γερμανίας
συνδυασμό με twrv εοοό πονοραμκό
λαμο, σχεδιασμένο από Το βιομηχανικό
σχεδιαστή Ανδρέα Zamorira. npoe ΖΙτα για
LEEMANR
Σο,μετέχουν
Στράτος Δ0p5avas, mri.coopo, KatarmrTrS icrop.ας πανε
τία 180-1050 k , ο οποίος αϊοτελεί ka,
νυιή λύση για icifa.α με χαμηλό βάθος
Νόος Μαραντ(δης καθηΥητής πολιτικών επ στη ων ποοφόλακΤος, Σάββατο, 2 Ακαμβρίου 2017, ώρα 7μ.μ στο
Επιμελητήριο "ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ,
πρόεδρος ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιμελητήριο "ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ"
πρόεδρος ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Το Επιμελητήριο Αλλά[c.
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
υποψ στο Τμήμα Υπηρεσιών
Τηλ: 6989 089548
ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
υπου. στο Τμήμα Υπηρεσιών
Τηλ: 6977 408641
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
υποψ. στο Εμπορικό Τμήμα
Τηλ: 6947 683833