Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Νοεμβρίου
Έτος 200
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επαγγελματ|KOS Λογαριασμόs:
Πο1es επιχειρήσε!s και επανελματίεs
πρέπει να τον δηλώσουν
Απειλούνται με
730.000
Οι 4 τρόποι
Η λίστα τωνυνο χρεων
σίων Εσόδων, οι οποίες θα
αντλούν πληρο
ταξύ άλλων, για το ύψος
των συναλλαγών των
χειρήσεων αυτών με τους
πελάτες τους rou είναι μ
σθωτοί, συνταξιούχοι και
κατ'επάγγελμα αγρότες
προκειμένου να προσδιορίζουν αυτόματα εάν οι συναλλαγές εκάστου εξ'
αυτών των φορολογουμέ
νων με τις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις καλύπτουν τα
ατλο λλωηροφορίες. μος
περιλαμβάνει συνολικά 85
εμπορικές, εηχειρηματκές και επαγγελματικές
δραστηριότητες-Στους
Επαγγελματικούς Λογα.
ριασμούς πρέπει να εμφα.
νίζουν και τις εισπράξεις
Πάνω από 400.000 επχει.
ρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες που ασκούν
85 εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
υποχρεούνται πλέον να τη.
ρούν στις τράπεζες Επαγ.
γελματικούς
λογαριασμούς στους οποίίλουν στο εξής να δηουν ηλεκτρονικά τους
EnaYYελματικούς Λογα
ριασμούς τους στον διαδιείναι αυτοί που ασκούν
είτε ως κύριες είτε ως
δευτερεύουσες. τις παρα
Tirpérw. ναγνωρίζουν για
οσες τους ης μηοουν και να
για τα ε.οοδήματα και την ncτων συνολικών ετησίων ευσοδημάτων τους nou anal
τούνται
του αφοροτην
κατοχύρωση
λογήτου ορίου εισοδήμα.
οφειλουν να συγκεναποκλειστικά
Ανεξάρτητης Αρχής ΔημοΕσόδων
www.aadegr με τους κο
δικούς nou χρησιμοποιούν
για την πρόσβασή τους σε
όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσες της ΑΑΔ ΕΕ.
τητα αναγράφεται ο Kade
κός Αριθμός της, δηλαδή ο
Εκτεθειμένο,στον κίνδυνο
χάσουν, μ6ow κατασχt.
σεων μ Βούς συντάξεις
Nona εισοδήματα. τρα-αου κινητο, και
συνέχεια στην 11
όλες τις εισ
raYματοποιούν στο πλαί.
σιο των εαχειρηματικών
τους δραστηριοτήτων. Με
τη θέσηση του Επαγγελ.
ματικού Λογαριασμού η
Σύμφωνα με κοινή anoφαση του υπουργού Οικο
νομίας
Δήμου Παπαδημητρίου και
της υφηουργού ονομ
33 12 Επισκευή μηχανη
μάτων.
3313 Emoun ηλεκτροκαι
Ανάπτυξης
νικού και οτι ο εξου
ρέχεται η δυνατότητα στη
κών Αικατερίνης nanavaδικότερα, οι επιχειρημα.
Capital
λαμβάνει ο στότερη απών δημο εύθηκε ερνήσως ήδη υχρεωθείο anov 35.11 Παραγωγή ηλεκτρι
χονται συναλλαγέςμε
<<πλαστικό χρήμα»κι άλλα
μέσα ηλεκτρονικής πληρο
μής και οι οποίοι από
και στο εξής πρέπει να δη
λώσουν στην ΑΑΔΕ. έναν
κού ρεύματος
των επιχειρήσεων rou
πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικ μέσα πληρω.
μής. Κι αυτό διότι στους
Επαγγελματικούς Λογα.
στις 9 Νοεμβρίου,οι επχειρηματίες κι ο ελεύθεροι επαγγελματίες που
είναι, υΠΟΧρεωμένο, να
an°δέχονται πληρωμές με
(σύμ,
κού ρεύματος.
35.13 Διανομή ηλεκτρι.
35.14Εμπόριο ηλεκτρι
35.21 napayuyή φυσικο
θα μπορούν να
ηλεκτρονικά
χαλάρ
σχοση ηλεκτρονικής πρ
Φωνα με Tun' αλαιότερη
μπεισσότερογαριασμοός
26,21 n a ayn
ματικούς Λογαριασμούς
nou έχουν στις τράπεζες
οι υπηρεσίες της Κ.Υ
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοαριθμ.
45231/2017/28-4-2017),
των Πυλών
τα Χριστούγεννα
το κοινωνικό
μέρισμα, λέει
η Φωτίου
Ησημαντικήτότη
τας των ελληνικών
τραπεζών και η τερα.
(στα 26,9 δις) σε συνδυασμό μετον αέρα
Ποια τα κριτήρια