Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Nager.
Σάββατο
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στον αέρα
η λοταρία
αποδείξων
Μονόδρομ0s n Περικοπή δαπανών στο Δημόσιο
ΣΕΒ: Η Ελλάδα Πρωταθλήτρια
σε φοροδιαφυγή και
«μαύρη» εργασία
λόγω υπερφορολόγησns
παραμένει
Τα ανοικτά μέτωπα
στη φορολογία μέχρι
Η υπερφορολόγηση
δεν λύνει αλλά επιδειωνικό
πρόβλημα, επισημαίνει
στο εβδομαδιαίο του
δ λτίο ο ΣΕΒ, προσθέ.
τοντας ότι οι υψηλοί
συντελεστές έχουν καταστήσει την Ελλάδα
πρωταθλήτρια της Ευρώπης στη φοροδια.
φυγή και την αδήλωτη
όρο στην Ευρώπη.
φόρο εισοδήματος νο
μικών προσώπων 29%,
έναντι 19,5%, φόρο ει
σοδήματος φυσικών
προσώπων (ανώτατος
οριακός συντελεστής)
45%, έναντι 34,9%, ει
σφορές κοινωνικής
ασφάλισης 16% για τον
εργαζόμενο και 24,1%
για τον εργοδότη.
Να δώσει λύσεις σε
οκτώ ανοιχτά φορολογικά μέτωπα αναζητά
Το ίδιο ισχύει, τέλος,
και όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, την αδή
λωτη εργασία, το λα
ναντι 12,8% και 21,7%
λείο. Τα θέματα που
Επιπλέον, τονίζει ότι η
αντιστοίχως.
επβάνα
ρολόγηση της κίνητης
περιουσίας, όπου τα
θρεμπόριο και την
μείωση των τιμών των
Η Ελλάδα έχει, επίσης,
φορολογική
κόςχώρος.
από τους υψηλότερους
έσοδα απότον επανα.
ακινήτων
λαμβανόμενο φόρο κα.
τοχής, όπως ο ΕΝΦΙΑ
στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 2,7% του ΑΕΠ,
Σημειώνεται ότι, με
συντηρητικούς υπολογισμούς, η πάταξη της
φοροδιαφυγής θα μπογικούς συντελεστές
στους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, με τα
έσοδα αφενός από τον
καπνό και το αλκοόλ,
και, αφετέρου από τα
καύσιμα να ανέρχονται
σε 1,6% και 3,0% του
ΑΕΠ, έναντι 0,8% και
1,9% του ΑΕΠ στην Ευρώτη, αντιστοίχως
δημιουργηθεί
επαρκής δημοσιονομι
Το Ποσοστό
avepylas
είναι
μεγαλύτερο
γιατ1s γυναικεs
Αγγίζει το 24,9%
έναντι 1,6% του ΑΕΠ
στηνΕυροοτη
Ταυτόχρονα και λόγω
Αναλυτικότερα, σύμ.
φωνα με τον ΣΕΒ, η Ελ.
λάδα έχει από" τους
υψηλότερους φορολο
γικούς συντελεστές
στην Ευρώτη. Για mpa2496,
έναντι 20,1% κατά μέσο
ρούσε να αποφέρει
ετησίως κατ' ελάχιστον
γύρω στα €3 δισ πρό
του ύψους των συντελεστών αυτών, η
είναι
σθετα έσοδα μεσοπρό
θεσμα καιγύρωστα €7
δειγμα.
δισ. μακροπρό
πρωταθλήτρια στη φοσυνέχεια στη σελίδα 10
Οδεύει πρ0S την πλήρη κατάργηση
Χάνουν το ΕΚΑΣ
άλλοι 140.000
δικαιούχοι
Στο 20,6% περιορίστηκε περαιτέρω το
ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύyovouto over
από το τέλοs
του χρόνου
Οιδκο ούχοι σήμερα είναι 220.000 και θα μείνουν
23,4% τον Αύγουστο
2016 και του αναθεωκάτω 20,9% τον Ιού.
για το 20180, 80.000