Πρωτοσέλιδο Οικονομική:

Recognized text:
| ΟικονομικηΝοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
OAEAnus
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Νέο μισθολόγιο: Μεγάλεs μειώσεις
για χιλιάδεs ένστολ0US από το 2018
επίδομα και
κάρτα ανεργίαs
νουν έως και τα 225
ευρώ το μήνα ή τα 2.700
ευρώ το χρόνο, ενώ αν
και οι
επιπτώσεις από την ανα
δρομική εφαρμογή των
νέων ρυθμίσεων οι συνοδουλεύετε
ταυτοχρονα
εισφορές που θα.napaKpa.
τούνται από τους
μηνιαίους μισθούς όσων ληφθούν υπόψη
ουν καταταγεί πριν την
1η-1-1993 θα αυξηθούν
σημαντικά, λόγω της δι.
υπολογισμού τους,
προβλέπει
ατώλεες εντός του 201
οποία
θα φθάσουν τα 450 ευρώ
μήνα ή τα 5.400 ευ
Οι αυξήσεις στις ασφα.
λιστικές εισφορές θα
ισχύσουν αναδρομικά
Ο λόγος για τον οποίο
από το νέο έτος θα επβληθούν σημαντικές μει
θαρές
δων υτη.
τούμενων εισφορών για
κύρια σύνταξη, επίκουρική σύνταξη, περίθαλψη
και εφάπαξ. Πρόκειται,
συγκεκριμένα, για τη διά.
ταξη του άρθρου 3 του ν,
4488/2017 σύμφωνα με
την οποία:
προκύπτουν,από τα νέα
ειδικά μισθολόγια το
4472201 7 και των αποδοχών πουπροκύπτουν από
ταειδικά μισθολόγια rpw
την εφαρμογή του
44722017.
Προσφάτως με νέο νόμο
ταυτόχρον
Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας είναι το γεγοότι, ταυτόχρονα με
την αναδρομική από 1-1.
2017 εφαρμογή των ρυθ.
a unongo
του ΟΑΕΔ. a
υποθέσεις
στις μηνιαίες αποδοχές
χιλιάδων
ενεργεία
έχουν
πριν την 1η-1.
στρατιωτικ
κών, λιμενικών και πυροσβεστών
καταταγεί στις υπηρεθημέρου (46€/ημέρα)
τη νυχτερινή, αποζη.
μίωση (2.77eupG/ώρα).
στώς (άρθρο 92 του νόμου
1) Για όσους υπηρετούν
μισθολογ
στο Δημόσιο και αμείβον.
ται με ειδικά μισθολόγια,
από 1-1-2017 και εξι'ς ως
συνέχεια στην 11
4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του
2) Οι συντάξιμες αποδοχέςη διορίζονται
Κομισιόν:
Επαχυνση τns
αν πτυ s,
έκρηξη επενδύσεων, μειωση
σί του
σημειωθούν το 2018 με
συντάξιμες ..a δοχές,
επί των οποίων υπολογί.
ζονται ασφαλιστικές
2018 θα τεθεί σε ισχύ,
αναμένεται
αναδρομικά από την 1η.
διάταξηνα
στις προηγούμενες πα
1-2017, μια
βόμβα Βουλή τον περσμένο Σεπτέμβριο, και
υπόψη
την εφαρμογ 4472/2017
σφοροτεμηνιαίων ττο
των ασφαλιστι
εισφορών
μίσευν του ν. 4472 2017
λογισμό των ασφαλιστικών
υγειονομική περίθαλψη
καιεφά αξέχει την 10
από τη Βουλή τον περα.
προβλέπει Yta-πολλούς
σύνολο των μηνιαίων τα.
για τα νέαειδικά μισθολόγια, αναδρομικάαπό
κτικών αΠΟδοχών,
εξαίρεση μόνο:
την 1η 1-2017. Σύμφωνα
από τους αμειβόμενο
α) την οπροουπκή δια.
as και
ώσεις λοδομών θα
μεξι δικασβολόγια την
αρνητικής διαφοράς της
χρέ0us από
το2018 ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απειλούνται
με Πρόστιμα
Purhat Σύλλογοι Γονέων
στις φονήριαρτης και Κηδεμόνων
Σωματεία
nou έδωσε στη δημο