Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΝΦΙΑ: Πόσοι Πληρώνουν
Ο στ0xos των εσόδων
Enlanaon
ευρώ ανέργων,
αυτοαπασχο.
λουμένων για
ίδρυση véas
επιχείρησns
επίπεδα κινείται και Ωστόσο,αρμόδια στεφέτος η εισπραξιμό- λέχη εκφράζουν επι
τητα του ΕΝΦΙΑ, τουόπως
προκύπτει από τον
πρώτο μήνα καταβολής του φόρου τον Σεαν θα
καταστεί εφικτή η ανα
θεώρηση των αντικει
μενικών τιμών, έως
φυλάξεις για το
τον Δεκέμβριο, λόγ
Ειδικότερα, με βάση δουλειάς που απαιτεί
τα στοιχεία της Ανε- ται αλλά και των δυξάρτητης Αρχής Δημο- σκολιών που έχει το
σίων Εσόδων, τον εγχείρημα δεδομένου
Σεπτέμβριο καταβλή. ότι σε πολλές περιοχές
θηκε εμπρόθεσμα το είναι αδύνατος ο rpoo- ΕΝΦΙΑ δεν πρόκειται φωνα με τα στοιχεία
Ξεκίνησε την Τε. 74,78% του συνολικού διορισμός των εμπο
τάρτη 8 Νοεμβρίου οφειλόμενου φόρου
2017, η 3η περίοδος ποσοστο στο οποίο πε- υπαρχουν
να αλλάξει, αφού θα που έχουν στη διά
παραμείνει βάσει μνη.
τιμων, αφουδεν
θεσή τους τα στελέ
ριλαμβάνεται φυσικά αγοραπωλησίες ακινή
δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιού.
και η εφάπαξ πληρωμή
του ΕΝΦΙΑ.
και τις εκτιμήσεις πα
ραγοντων της κτημα
ταγοράς, εκεί όπου
των. Στο πλαίσιο αυτό
δεν αποκλείεται, όπως
έγραψε η «Ναυτεμπο
γονός που σημαίνει
οι επικείμενες αλλαγές
Εν τω μεταξύ στο
ών έχουν βάλει τις ισχύσουν από την
τευχθεί ο στόχος αλ.
ντικειμενικών σήμερα οι ελάχιστε
νεες τιμες να αξιών θα φέρουν ανα- τιμές δεν ξεπερνού
τα 600 και τα 700 ευ
μηχανές στο φουλ άνοιξη
υπολογισμού του θα εκτοξευτούν στα
φόρου, αφού εξετάζε.
1.000 ευρώ ανά τετρα
ολόκληρος-ο μηχανισμός του ΥΠΟΙΚ εργα
ζεται με την προοπτική
οι νέες τιμές ναείναι
ται όπως, επιβάλλεται
μικά, αλλά κ are va
να θεσπιστεί αφορολο
γωνικό.
η πλατφόρμα
των ακινήτων έω το
αντικειμενικών α
στην οικογενειακή πε. Το έργο επομένως
του εξωδικασυκού μηχανισμού
ριουσία και όχι ατο- των 75 emteorovnou
αλλάξουν οι συντελε. εισηγηθούν τις νέες
στές υπολογισμού και τιμές σε κάθε περί
θα συσταθούν και θα
τέλος τουέτους, ώστε
ονέος ΕΝΦΙΑ του 2018
έτοιμες στα τέλη Δεκεμβρίου
να υπολογιστεί με τις
έες τιμές, οι οποίες
Σε κάθε περίπτωση
πτωση είναι δύσκολο,
και το 2018 ο εισπρακτικός στοχος απο τον
νητο όριο
Και αυτό γιατί, σύμθα προσεγγίσουν τις
Πού έχει «κολλήσει»
ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
το Εξοικονομώ
Κατ' Οίκον 11
σμού Ρύθμισης οφειλων
1 1οτε θα Προκηρυχτει
Σελίδα 9