Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
πεβίωσε
Βασίλης Κουρτέσης, επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5097 Τετάρτη 08.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ολοκληρώθηκε
η υποβολή
συμμετοχών για
τα βραβεια
Made in Greece
Paradise Papers:
ονοματα ελληνικού ενδιαφέροντος
Εχουν εκδοθεί 180.000 προσω
ποστις Λιστες
ποιημένες κάρτες
Φθήνόχρημ απότη αγορά
κατηγορίες βραβείων, τα
«Made in Greece 2017»
(www.madeingreeceawards.g
r) βρίσκονται στη φάση
αξιολόγησης και στην τελική
ευθεία για την Τελετή Απονομής, η οποία θα
ποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου
2017, στην α
angue
Μουσικής.
Για κάθε κατηγορία βου
βείου έχει συσταθεί επιτρΣε ονο υηνες απο την αίτηση
η προσωρινή σύνταξη
πελοστηνοπλανπροεδρεύει
μέλος της Ελληνικής Ακαδσυμμετεχουν εκποοσωποι
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
των χορηγών, των επαγγε
ιατιχών φορέων και των
ΧΟηγών επικοινωνίας που | Το ύψος της προσυ)ρινής Επισήμανε δε ότι με τις δύο νέες
σύνταξης θα «αγγίζει» το 80%,
έναντι 50% που ίσχυε μέχρι
ευνοϊκές διατάξεις για τις
συντάξεις χηρείας και την αποτο
Η Ελληνικη Αχαδημία Μάρ- σημερα, δήΝοσε ouqu,πουργός, νομή προσαρινών συντάξεων
χετινγκ (ΕΛΑΜ), διορ
γανώτρια των βραβείων, | Σε δύο μήνες από την υποβολή υπό τη μουή τροπολογιών στο
αναδεικνύει και επιβραβεύει της ηλεκτρονικής αίτησης σχέδιο νόμου του υπουργείου
παραγωγικές επιχειρησεις χορηγησης προουΟυνης συντας Οιχονομιχων«ουθμίσεις για την
και οργανισμους που δρα- ης θα απονέμεται η προσουνη αγορά παιγνων», αντιμεστηριοποιουνται στην Ελλα- συντα η στους δικαιουχους και ταστι οντα
δα και επιτυγχάνουν εξαιρε- το ύψος της θα «αγγίζει» το
τικές επιδόσεις στη δημιο- 80%, έναντι 50% που ίσχυε Ειδικότερα για την τοοοτολογία
υργία και διάθεση προϊόν- μέχρι σημερα, υπογράμμισε, του αφορά στη χορή γηση προτων. Βασικά κριτήρια | μιλά ντας στον ραδιοφωνικό σωρινής σύνταξης, ο κ. Πετ
αξιολογησης, αριστείας και σταθμό του ΑΠΕ, ουφυπουργός όπουλος σημείασε: «Τωρα πάμε
επιράβευσης αποτελούν η Κοινωνικής Ασφάλισης Ανα- σε έναν πλήρη υπολογισμό από
ποιότητα, η καινοτομία, η Ιστάσιος Πετρόπουλος.
που κατατέθηκαν στη Βουλή
Εντοχα
covered bonds και τιτλοποιήσεις 78,5 δισ. εχουν τοποθετηθεί στη διατραπείχη. Η αλλαγή στάσης των ξένον, η μείωση
του«umupou»
γραμμάτια, ενημερα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων
χι σημαντικά θέματα
το 2002, με τα στοιχεία που Σημαντιχή είναι η αύξηση αγοράν χρήματος και κεφα
υπάρχουν και είναι διαθέσιμα τον συναλλαγών που πραγ- λαίου σε οποιον ηποτε
ματοποιουνοι ελληνικες
νες αγορές, τα διεθνη δικτυα
Ο ίδιος τόνισε πως εντός του
| τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαιτούμε.
νες τεχνικές διαδικασίες, προσε όλους σχεδόν τους qo0είς, σε
δύο μήνες από την υποβολή
αίτησης θα απονέμεται η coσυρινή σύνταξη ( ) αυτό που
φέρει
τιτοενεχνοο
«σφραγίδα» του ελληνικού
δημοσίου και τον επιχειρή
σεων που δραστηριοποι
ούνται στην ελληνική oxoτη
διανομών και τα ισχυρά
brand names.
τράπεζες στη διατραπεζική
s τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή επιστοοΣημειωνεται πως η διοργα- κειμένου οι πολίτες να υποβάλ θα δίνουμε είναι το 80% της
νωση βραβείων «Made in | λουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγ- σύνταξης και θα καλύφουμε
Greece 2017» πραγματοποι- ησης προσ υνης συντα ης στον έτσι μια μεγάλη ανάγκη που φη της εμπιστοσυνης των νομια
είται υπό την αιγίδα του Ενιαίο Φορέα Κοινωνικης Ασο- έχουν οι συμπολίτες μας,
Υπουργείου Αγροτι
OKA)παίρνουν γρηγορότερα τη