Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Nocomio.
Τρίτη
Νοεμβρίου
Ka0ημ
ιερίνη οικονομικη CIOIKN
cenuepiba Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. Φύλ. : 6303
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333) <
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
Στην φόρα «πακέτο» με
τον προϋπολογισμό τα ονόματα
των μεγάλων φοροφυγάδων
επιδόματα
ming..
κατάσχεση,
γίνει άρση
Πίνακες με φορολογούμενους ΠΟυ διέπρα.
μεγάλη
φοροδιαφυγή και λα.
θρεμπόριο θα περιλαμ.
βάνει η έκθεση των
θεση,που θα υποβάλλεται κάθε χρόνο μαζί με
τον κρατικό προυπολογισμό και η οποία@a rs.
ριέχει τα στοιχεία από
τα πεπραγμένα της φο,
Γενικών Διευθυντών ρολογικής και τελωνε
φορολογικής Διοίκησης ακής διοίκησης κατά
την δυνατότητα π.
κατατεθενμω τοου Ba
τηνΤελευταια τριετία υ
ριορισμού της κατάστην
περίπτωση, κοινωνι.
κών επιδομάτων προβλέπει εγκύκλιος της
ΑΑΔΕ και σύμφωνα
υολογισμό στη Βουλή υπουργού Οικονομικών
Με απόφασή του ο Ευκλείδη Τσακαλώτου
υπουργός Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ
άλλων τα εξής:
Ευκλείδης Τσακαλώτος
καθορίζει τις λεπτομέ:
ρειες για τη σύνταξη
της έκθεσης των Γενι.
κών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
nou υποβάλλεται με τον
στη Βουλή των Ελλή.
νων και η οποία θα περι.
λαμβάνει πίνακες με
-Η έκθεση (της παρ.3
του άρθρου75τουν.
42702014) των Γενικών
Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης,
συντάσσεται μέχρι το
τέλος Οκτωβρίουκάθε
έτους και περιλαμβάνει
όλα τα πρόσφορα στοσματα του ελέγχου για
την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λα.
θρεμπορίου κατά τον
χρόνο που πέρασε (το
έτος πριν την κατάθεση
του προϋπολογισμού),
-Η έκθεση περιλαμβά.
νει και στατιστικά στοιχεία για την πορεία των
νακες παραβατών
. Στα παραρτήματα
της έκθεσης θα παρουσιάζονται Τίνακες σχε
τικά με την πορεία των
εσόδων κατά την ο
ηγούμενη
καθώς και αναλυτικοί
riνακες για το βεβαι
ωτικό και εισπρακτικό
με την ανακοίνωση
συνέχεια στην 11
Φτερα»
έκαναν
εισοδηματα
ένομικών
εσόδων
διέλογούμενους φου
χεία σχετικά με την τις
ορεσιών
ετικά με την
διέπραξαν μεγάλη φοροδιαφυγή και λαθρεμ.
δραστηριότητες
αρμόδιων
των εσόδων, τις
υπηρεσιών,
στοιχεία σχετικά με την
επιβολή προστίμων για
παραβάσεις φορολογι.
κονομικών
(Δ.Ο.Υ.),
Ελέγχου Μεγάλων Eru
Υπηρεσιών
2,7 δισ. ευρώ
το 2016,
απο τα
νοικοκυριά
Πρόκειται για την έκκαθώς και τα αποτελέκής νομοθεσίας και riΕπιδότηση
sus 200.000 ευρώ
από το ΕΣΠΑ για
vees τουριστικέs
επενδύσε!s
Πο1es κατηγορίεs εντάσσονται
Μείωση κατά 2,7 δισ.
ευρώή κατά 23% σημείωσε το 2016 το
διαθέσιμοκυριώνημα
των μη κερδοσκου
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9