Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παιχνίδι με Άδωνι
Δευτερα 6 Νοεμβρίου 2017
|Αριθμ. φύλ. 40895 !Έτος 141ον Ι Τιμή 1,50
owanson me v omenene,
Έκβιασμός Έοντογάν
για το τέμενος
στο Μέγαρο
Το άνταλλάσσει μέ τήν Σχολή τής Χάλκης!
θειμένοςνυίκανοποιήσει το πάγιο
Μουφτείας. Θα τού έχουν άφαιρέρετικόαπότον καθιερομένο κάτι
Πρόεδρος προσφέρει ένα δέλεαρ
τουργίας τής Θεολογικής Σχολής
μουσουλμάνους» και προσδιόρισε
110ώτη φορά Σημαία
εις χείρας Τσίπρα!
Ενα χρειασθεί να δώσει την Σημαία στόν μι
ορά στά χερια του ώς πρωθυπουργός ό
οδενβρηκαμε παρόμοια
φωτογραφία του. Κάλιο άργά παρά ποτέ.Ελπίζουμε
καμαρο σει και τα Ελληνοπουλα να κρατούν την
μαια. Εύχόμαστε να τού τό έπιτρεψουν ο συνιστώσες
Gas imTKT S& OTEXvias!
νταγμα μερίσματα διορισμούς καί άπλή αναλολο για πρωτη
ΑλεξηςΤσιπρας, Στόδιαδικ
κολες μπουκάλια, έλα
Της ημέρας
«Ψευδές» ειδήσεις
Ποία γλώσσα ueron στο
α στον Μπαμπινώτη γιά νά σΥουσαν οι πρόγονοι Πώς νά διατηρήσω
ΔΕΗ Ητ μήτοϋ peu τος ού ά Ειμ6όκαθηγητής τής γραμματοής στό
λάχιστονότι άγνο
τήνύπαρ ή της
στές δελτίων ειδήσεων μ&s ένημ paθηυ» πού έχε γου «έτυο» στή δημοτι πολιτική της ΣΕΛ.4
άση αέπήδμιλώο
λου νο
Κίδαςή66 S&
Παρ éru μερικά άπό τά
Διαβάστε τα άρθρα
Αθαν. Χ. Παπανδράτουλος (
αμφιβάλλω μήπως ή έν λόγω λέξη &ν
Ελληνικής γλώσσας &πό το
σημεριροι αύξάνονται άπό τήν κυβέρνηση.
πρύμνη! AvTpxστόν κόσμο περιουσίας πού μ8s &φη
τμή τοϋ peamosau
eroa άπό τήν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ