Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική 1
Σάββατο
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. ΦύΑ: 6301
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΊΚΗ-τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρόστιμο 2.500 ευρώ για όσ0us
δηλώσουν απώλεια βιβλίων
στην Εφορία
Ποιοι μπορούν να το γλιτώσουν
πλειστηριασμών
ama' ου, ό
εφορία
Με πρόστιμο 2.500 κριμένο πρόστιμο.
ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωπο όσοι επιχειρηΟμως αν αποδειχθεί
ότι η απώλεια συνέβη
ματίες και ελεύθεροι
επαγγελματίες δηλασουν στις φορολογικές αρχέςτην απάλεια
πριν την 1η-1-2014 τα
Ανεβάζει στροφές η
Ανεξάρτητη Αρχή ΔηΕσόδων
(ΑΔΕ) για τουςπλειπράγματα μπορεί να Yiνουν πολύ χειρότερα
για τον φορολογούστηριασμούς ακινήτων των λογιστικών, β- μενο.
Η απώλεια βιβλίων ή
στοιχείων έχει ενταχ
θεί, από τις 17-10-2015
στις λεγόμενες διαδικαστικές παραβάσεις
που προβλέπει το
άρθρο 54 του Κ.Δ.
Συγκεκριμένα, υπάγε.
ται στην γενική περίτης
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., η
οποία αναφέρεται στη
μη συμμόρφωση του
καιετοιμάζεται για την
τελική επίθεση στους
βλίων ή των φορολογι.
κών τους στοιχείων,
όστιμο αυτό
ακινήτων στην εμπορική αξία. Στόχος είναι
εξασφαλιστεί ότι θα
εισπραχθούν τα 46,85
δισ. ευρώ φορολογι.
ισχύει από τις 17 Οκτωβρίου 2015 με βάση το
άρθρο 54 του Κώδικα
φορολογικών Διαδι
σιών (ν. 41742013).
Μόνο στην περίπτωση
κατά την οποία ο Φο4308/2014 περιλαμβά
νουν τα τηρούμενα λοφύση, σύμφωνα με
την περίπτωση ετής
παραγράφου 2 του
ΚΦΑ τιμωρείται με
πρόστιμο 2.500 ευρ
κών εσόδων που έχει
συνέχεια στην 11
πτωση
ρολογούμενος
φέρει να αποδείξει ότι
η απώλεια έλαβε χώρα
κατά το χρονικό διάκαταΕιδικότερα, οι υποχρεώσεις για διαφολαξη των βιβλίων και
λογικοί ηλεκτρονικοί
μηχανισμοί, οι φορολογικές μνήμες και τα
αντο το
στημα από την 116η
φορολογούμενου του
των στοιχεία νορίζοντου άρθρο 13 του
αρχεία η φορολογικο
θέρμανση
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ
ελάχιστον:
Υια διαφύλαξη των β.
Οκτωβρίου 2015 ή τι
οφείλεται οε λόγους βλίων που τηρεί και Κ.Φ.Δ.,ως εξής:
ανωτέρας βίας (κλοτή,
πυρκαγιά κλπ) μπορεί
να γλιτώσει το συγκε. Αυτή η μη συμμόρ- το άρθρο 3 του ν
Α τημα να Πάει
το κονωνικό μέρισμα
των φορολογικών
στοιχείων που εκδίδει,
Τα λογιστικά αρχείατα οποία σύμφωνα με
συνέχεια στην 10
ΣΕΒ: Απογοητευτική
είναι η κατάσταση
στην ελληνική
αγορά εργασίας
Ενώ του ξετρελαίου
αυξάνεται η
θέρμανσης, καθώς η
βδομάδα αυξήθηκε
2 λεπτά το λίτρο
άφαντη είναι η από
αση για το επίδομα
θέρμανσης.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9