Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 04.11.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5905
Η ε δήλωση έχει ως στόχο τη μετάδοση πληροφοριών
Συμμετοχη οκτώ επιχειοι σεων στο workshop τον Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου
ειδι» για τις τQάπεζες η αναοοομική ισχύς
Γιατί συζητείται αύξηση του ποσοστού που θα ΕΟΦ: Μη χρησιμοποι
εισπράττουν οι τράπεζες από το ποσό της εκποίησης
Πώς θα επηρεάσει η αλλαγή τον έλεγχο που θα διενεQγηθει στο πλαισιο του stress test. «Κλειδι» για τις τρά- 0 E0vunog OQγανισμός Φαμά
πεζες η αναδρομική ισχύς των αλλαγών. Διαβε- Ixov (ΕΟΦ) ποειδοποιεί τους
χαι να μην κανουν XQηση των
προϊόντο)ν Vitalman, Dame
Max & Catuaba. Ανα4EQει ότι
τα συγκε*Q1μένα πουόντα
προωθούνται ως συμπληρωμα
αιώσεις για στοχευμένους π ειστηριασμους
Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομιας
με στόχο την καλύτερη «θωράκιση» των τρα,
τα διατροφής και διαχινήθηκον
, μέσω Διαδικτύου, ενο, δεν
πεςων. Οταν εκπηειστηριαςουν περιουσιακα αποκλείεται να γίνεται πώλησή
στοιχεία επί των οποίων έχουν υποθήκες, τους και από καταστήματα
Ετα1Q1κής Υπευθυνότητας
στην Ελλάδα
ιεινής
συζητούν κυβέρνηση και υεσμοί, ενόψει του
χοίσιυον stress test που θα EEX1νήσει τον προσεχή Φεβρουάριο
διατοορτ1G/φυτοθεριτείας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
ια Αρχη
α προιοντα περιέχουν τη μη δηλίοθείσα φαQμακευτική ουσία ταδαλαφίλη. Η
ταδαλαφίλη πεQ1έχεται σε
Εκδηλωση από τη διαΝΕΟσις
με κεντοικο ομιλητή τον Νικο
Αναστασιάδη
συνταγογραφούμενα equi0μλεα
συνδέεται ιδιαίτερα στο ητες
με ένδειξη τη στυτική δυσλειTOUQ ία και η χρήση της
με ανεπιθύμητες
ενέργειες,
διαγγειακό σύστημα
«Συνεπώς, κατά τη χΩήση τον
Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμ
πτη, 2 Νοεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο
NJV Athens Plaza, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης
( CRI ) παρου σασε στοιχεία για την π00εία της Εταιρικής
Υπευθυνότητας στην Ελλάδα από το 2008, παρουσία
δημοσιογραφων και εκπροσώπων επιχειρήσεων
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφοομή τη
συμπλήρωση 10 χρόνων του Δείκτη CR Index στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσυπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, φιλοξένησε ως ομιλητές
ανωτατα στελέχη Εταιρικής Ευθύνης από επιχειρήσεις
προϊόντων ελλοχεύει σοβαρός
κίνδυνος για την υγεία του χρή
του καταναηωτε σε επαΟυπνηση, ωστε, σε πε!ίπτωση
που πεQ1έλθουν στην κατοχή
τους τα συγκεκ(υμενα πουν
ΟΠοόεδρος της Κυπριακής ποιηθεί στις 23 Νοεμβ0ίου
Δημοκοατίας κύριος Νίκος στο Μέγαρο Μουσικής Αθη
Αναστασιάδης θα είναι, κεν- νών και εντάσσεται σε
ΤΟΙΧός ομιλητής σε εκδήλω- ευρύτερο πλαίσιο ομιλιών
ει ο οργαοικονομικού και γ
εωπολιτισι
ετων κι εχουν, ουαχ
διακριθεί στο
νισμός έρευνας και ανάλ- κού ενδιαφεροντος για την
υσης διαΝΕΟσις με θέμα: Ελλάδα
είκτη CR Ind
αιώς, ο Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ +0,57%, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η WIND, η MSD, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
που παρουσίασαν καλές πραχτικές και οφέλη μέσα από
την συμμετοχή τους στον σημαντικό αυτό θεσμό.
χαι να τον ενημε(όσουν άμεσα.
Ο ΕΟΦ υπογράμμ
αγορά προιόντων αQuoδιότητάς
του απο μη εγχε2cQ1μενες χαι
αναξιόπιστες πηγές, όπως το
Διαδίκτυο, μπο!εί να θέσει σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του
ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ πε
ούνται από τη διαΝΕΟσις,
συμφωνα με σχετική αναθα