Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26916 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ιστορικο χαμηΛΟ Υια τις
αποοοσεις των εηηηνικων
και μετα να
μοιραζεται το
Πηεονασμα n
στρατηγικη του
Υποχώρησαν στα επίπεδα του 2009
οικονομικων
αQ1v της υλοποιησης των μετα
του 2009. Υπενθυμίζεται ό
τι τις αποδόσεις του 2009
Qυθμίσεωνηαι της αύξησης των ε07αζόμενων κατά 250.000, υπάρχει υπεράποδοείχε προσεγγίσει το 10ετές
των εσόδων, τόνισε ο υπουργός ΟικοΤσακαλώτος, απα
ντώντας στο κυρίαρχο επιχείρημα της α
ντι πολι τευσης οτι η υπε!απ000ση οφε
λεται στην υπε0pOQ°λόγηση σε συνδυα
σμό με το έλλειμμα των μετα00υθμίσεω
ομόλογο και στι
υποχωρήσει στο 5,42%.
Σύμφωνα με τα τρέχοντα ε
πίπεδα, το περιθώριο έναOu
Κατά την τοποθέτησή του επί του προδιαμορφώνεται στο 4,68%
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υ
πουργός Οικονομιχών, ανέφερε ότι η υπε
ραπόδοση στα έσοδα δεν οφείλεται
φορολογία, αλλά στο ότι 250.000 περισσότεροι απασχο
αγορά εργασίας
υπολογίζονται στα 472
1 βελτίωση που εμφανίζει η δευτερογενής αγορά
ο ααποδίδουν εισφορές (που
υπουργο
2009, όταν η απόδοση του 10ετούς ομο
λόγου υποχοοησε στο 4,4%.
τα επίπεδα του 2009 επιστρέφουν
για μία ακόμη φορά οι αποδόσεις των ελ
δημιουργήσει ένα «κεφαλαιακό απόθεμα»
από 12 έως 15 δισ. ευρώ μέχρι τη λήξη του
Ετοιμαζεται
νομισματικο ταμειο Υια
την ευρωζωνη
αντιστοιχο του ΔΝ !
Συμμετοχή των ιδιωτών σε
αναδιαρθρώσεις χρέους
Πριν από λίγο η απόδοση του 10ετούς
ομολόγου Χ μαίνονταν στο 5,06%, στα ε
πίπεδα δηλαδή που διαπραγματεύονταν
το συγκεκριμένο ομόλογο το Δεκέμβριο
στ00ικό χαμηλό των τελευταίων 8 ετών
που καταγράφηκε στις 8 Οκτωβρίου του
σχηματισμό του αποθεματι
κού ποσού το τρέχον πρό
ΣΕΒ: Κατά 61% είναι υψηλότερο το ωρομίσθιο
στις χώρες του ΟΟΣΑ, έναντι της Ελλάδας
τα 10,2 δολάQ1α ΗΠΑ την ώρα δια
ι το ωρομίσθιο στην Ελλάδα,
χάνουν το 32%
ταν ο μέσος όρος ΟΟΣΑ είναι 6,5%
χρηματοδοτεί στο μέλλον τις χώQες της
που ειναι σε υση και τη συμμετοχη των
ιδιωτών σε περίπτωση αναδιάQθρωσης
σοδήματος τους,
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ενώ
των εργαζομενων ειναι χατα
μέσος όρος των χω!ών του O!γανισμού
είναι 16,5 δολάρια/ώρα (61% υψηλότερο)
Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομα
στο απασ DAT σης
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ η κακή εικόνα
ου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερά
λία του σε συνέδου) του Economist στην
πρου και της Ευρώπης
ι πάνω από 60
ναι σε χειρότερη κατάσταση (76,2%
απονημένοι με το 23,3% πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως)
χασθέτοντα
λευταία χρόνια. Αντίθετα, υποστηρίζει ό
(5,6 δολάρια/ώρα), η Ρωσία (4,1 δολάρια/
ώρα), η Πορτογαλία (8,6 δολάρια/ούρα),
χαθώς και πρώην χομμουνιστικές χώρες,
της αγοράς εργασίας βοήθησε στην εξομά
Η πορεία της κυπQ1ακής οικονομίας
Αναφερόμενος στην πο-ΣΕΛΙΔΑ
16,1% των εργαζομένων αμείβονται
των αδιεξόδων της α
σο όρο ΟΟΣΑ 10,6%, όταν το εισοδηματι
Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει «μάλλον απογοη
χήν την χατάσταση στην ελληνυχή α
γορά εργασίας, καθώς από τα στοιχεία
Νεες αντικειμενικες τιμες ακινητων
εως το τεηος του ετους
του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι
* Οι γυναίκες αμείβονται για την ίδια
* Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσο
στό ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ
δουλειά λιγότερο από τ
ε διάταξη νόμου την οποία το υπου!γείο Οικονομικών πρΧειται να Χαταθέ
διαφορά στις αμοιβές να ανέρχεται σε
Μεγαλνσύντομα στη Βουλή θα προβλέπεται η σύσταση 75 επιτροπών σε όλη τη χώρα, οι οποίες
θα εισηγηθούν τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων
* Από τους ανθρώπους σε εργάσιμη η
λικία 15-64 ετών, μόνο οι μισοί περίπου
εργάζονται (50,8% το 2015, 53% το 2017)
εργάζονται 2
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει προθεσμία ενός μήνα
στις 75 επιτροπές για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις νέες τιμές των ακινήτων
Κορέα, την Ιαπωνια χαι το Μ
εςιχο, ενω
στη Σκανδιν
Οι νέες τιμές θα προσεγγίζουν τις εμπορικές τιμές των ακινήτων χαι στόνα αποτελέσουν τη
ω στις χώρες του ΟΟΣΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα