Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Νοεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
νειολήπτεs
Yns τα δάση και οι δασικές εκτάσεις
ρυμιση για
τα δάνεια
του ΟΕΚ
βάση ειδικό καθεστώς
κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 32 του δα.
προσδιορισμού της φο
ρολογητέας αξίας των
εκτάσεων γης, το οποίο
θαπρέπει να προσδ979,
έχει τεθείυ 1998Σ από
ζονται
αξίες
τώς, σε περιπτώσεις με.
εκτάσεων, στις περι.
πτώσεις υποβολής δη.
λώσεων φορολογίας
μ ταβιβάσεων, δωρεών
και κληρονομιών τέ.
τοιων εκτάσεων, σύμφωνα με γνωμοδότηση
που εξέδωσε πρόσφατα
κληρονομιών ή δωρεών
τέτοιων εκτάσεων, ο
φορολογητέες αξίες
τους θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το
σύστημα των αντικειμε
νικών αξιών γης
ορεινών και ανώμαλών
εδαφών και συγκροΣύμφωνο, ειδικότερα
με πρόσφατα εκδολαμβανομένης uroww
το Β' Τμήμα του ΝουΚράτους
της αδυναμίας χρησι.
οικιστικούς σκοπούς ή
ξένη προς τον προορι
Στη ρύθμιση για τα
δάνεια του ΟΕΚ, την
τούν φυσικά οικοσυ- μοποιήσεώς τουςγια
στήματα αποτελούμενα
του Β' Τμήματος του
Συμβουλίου
αριθμόν 2152017), από
Νομικού
άτων από ασφαλιστις εισφορες στους
συνταξιούχους
αθώς τη ρύθμιση
οφειλών στα ασφαλιμφωνα, δηλαδή, με
την γνωμοδότηση αυτ
όλα ανεξαιρέτως τα
εκτάσεις της χώρας τίθενται εκτός αντικειμεή άλλη αυτοφυή βλά.
στηση ή από δασική μεν
Που δεν συνστά δασοβιοκοινότητα,
σμό τους
1 δασικές τις 8 Αυγούστου του
2) Για τον προσδιορι2014 έχουν τ
ισχύ νέες διατάξεις (οι
παράγραφοι 5 και 6 του
συστήματος
δ) εκτάσεων που είναι
παραπά
συνέχεια στην 11 προσδιορισμού της φο- άρθρου 32 του ν. βραχώδεις ή πετρώδεις δεν δύναται να λη
ρολογητέας αξίας των
ακινήτων. Αντιθέτως, οι
42802014) με τις
οποίες προβλέπεται ότι:
ρεινών,
ανώμαλων εδαφώ
καιβρίσκονται επί ημιο
φθούν υπόφιν συγκριτικά
αναφερομενα σε γειτοορεινών
1)Σε κάθε περίπωση
να προσδιορισθείηφοβ) δασικής έκτασης,
εκτάσεων που βρίσκονργα 108
κτηριστεί δασικές ή,
γενικότερα, δεν υπόσεις)ή έτερα στοιχεία
αυτός πρέπει να ενερ.
ρολογητέα αξία:
«με βάση τη τα οποία εμφανίζουν
εκατ.ευρώ γονται στις διατάξεις α) δάσους.
θέση τους, τις παραγω.
γικές,προστατευτικές,
υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουρτις εκτάσεις αυτές
έχουσες οικοπεδι
αξία. Αντιθέτως επτρ
πεται να ληφθούν
ρτολιβαδικών
εκτάσεις,
θεωρούνται
το εθνικο ενταγμένες στο αντι- ται επ ημιορεινών, Υίες
συνέχεια στην 10
μικό δίκτυο
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
Διπλές εισφορές
στον ΕΦΚΑ
για 200.000
ασφαλισμένουs
το σιδηροδρομικ
en λογισμού 108 εκτο