Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική 1
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυστηρότερα Ασφαλιστική ενημερότητα
zmoczesn εφόσον καταβάλλονται
κριτήρια για το
νόμο Κατσέλη
εισφορές 168 ευρώ
Ασφαλιστικήενημε- γούσε, ασφαλιστικές
ρότητα για έξι μήνες εισφορές για όλο το
θα μπορούν να λάβουν χρονικό διάστημα που
Χιλιάδες ασφαλισμένοι προηγείται της χορή
του ΕΦΚΑ, ελεύθεροι γησης της βεβαίωσης
επαγγελματίες, αυτοαΜάλιστα
Δέκα αλλαγές στον Πα
νόμο Κατσέλη ειση- αγρότε
ούμενοι και
εφόσον
χον έτος και μέχρι την
εκκαθάριση των ασφα.
εντός του τρέχοντος λιστικό
προκειμένου να γί. έτους έχουν καταβά. βάσει των εισοδημά
υν αυστηρότερα τα
κριτήρια υπαγωγής
λει χωρίς διακοπή την
ελάχιστη εισφορά, που
για την πλειοψηφία
τους αντιστοιχεί σε
168 ευρώ τον μήνα,
Εγκύκλιος, Που υπέ.τ στου
γές αποσκοπούν στην
αποκάλυψη τωνστρα
κακοπληρω.
λισμένος θεωρείται
ενήμερος εφόσον έχει
καταβάλει, κατ' ελάχι
στον, το ποσό που ανστην κατά χικά, είχε δημιου
έχουν βρει καταφύγιο
Κοινωνικής Ασφάλισης
Τάσος Πετρόπουλος,
ξεκαθαρίζει ότι αυξά.
νεται και για τους μη
μισθωτούς η διάρκεια
της ασφαλιστικής ενη
μηνιαία βάση υπολογι.
σμού των ασφαλιστικών εισφορών για
όλους τους μήνες που
προηγούνται της χορήασφαλιστική ενήμερο
τητα,θα μπορούσε να
δοθεί ακόμη και με μερική καταβολή των
ασφαλιστικών
συνεχεια τηνη
μισθωτούς ασφαλισμέ
νους που κατά τοετος
2017 απασχολούνται
παράλληλα και ως μισφοστο λιανικό
εμπόριο τον
Αύγουστο Παρά
γησης της βεβαίωσης
κάνήτων και με που
από ένα
μερότητ
Για την πλειονότητα κάτω των 168 ευρώ, ορίζει ότι η βεβαίωση
ορίζει ότι η βεβαίωση
μήνα σε έξι και για τα
φυσικά πρόσωπα που
είναι, μη μισθωτοί
ασφαλισμένοι στον
ασφαλισμένων
αυτό το ποσό αντιστοιχεί στα 168 ευρώ, ενώ
για τους αγρότες ξε.
κινά από τα 86,98 ευρώ
τον μήνα. Βέβαια, αρόμως η χθεσινή εγκύ.
κλιος ξεκαθαρίζει ότι
όσοιέ ως πρότινος κα.
τέβαλλαν χαμηλότερα
ποσά, δεν θα λαμβά.
νουν τη σχετική βεβαί
ασφαλιστικ
ρότητας θα δίνεται για
τη μη μιοΟωτή τους
δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με
αύξηση
του τουρισμού
ΕΦΚΑ, εφ
καταβληθεί οι αναλοουν
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΝΑΡ Η ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παγκόσμια Τράπεζα:
Βουλγαρία, ΣκόΠια,
με πέρυσι κατέγραφ
Αλβανία Πιο φιλικέs
για επενδύσεις
από ό,τι η Ελλάδα
του 2017, ad ο
στικήιξημένηνοτουρι
σταμένει αγορές