Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Δωρεάν κουπόνια για αγορές από τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ΕΣΤΑΛΟΝΙΚΗ neumm, 02/11/20
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Τι καταθέτει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
χρονια
ΠΑΝΕ ΑΝ
Βελτιώσεις στις ρυθμισεις Υια δημόσιες συμβάσεις
Βορείου Ελλάδο
Με Το νέο πλαίσιο οι επιμελητηριακές εκλογές
Ernst & Young
αναλυτική αναφορά στο υς νόμους
φιλικότερο περιβάλλον στι
επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των logistics
ΗΤΕλική
γιαΤην σφαλισ
στον ΕΔΟΕΑΠ
Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα Πλεονεκ.
τήματα της γεωγραφικής της θέσης με την ανάπτυξη
ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις
σύμφωνα με μελέτη των Ernst & Young και ο.mind cre.
atives.
Την ανάγκη ενός φιλικού προς
επενδύσεις και οπλουο μενης | Αύξηση 4,8% στον Δείκτη Τιμών
στ νικών κόμβωνμστηρο ά Παραγωγού στη Βιομηχανία
Πλαισίου για την ανάπτυξη των διαστον κλάδο των μεταφορών και
logistics, επισημαίνει μελέτη της
εταιρείας συμβούλων Ernst & Young
(ΕΥ) και της ο.mind creatives
Παράλληλα, γίνεται αναλυτική αναφορά στους νόμους που διέπουν
την εφοδιαστική αλυσίδα και το διαμετακομιστικό εμπόριο
Αυξητικά κινήθηκε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης
Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία. Σύμφωνα
με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε αύξηση
4,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Σεπτεμβρίου 2016, έναντι μείωσης 396 nou
σημειώθηκε κατά Την αντιστοιχη σύγκριση των
δεικτών του έτους 2016 με το 2015
Ο Γενικός Δείκτης Τον μήνα Σεπτέμβριο 2017,
σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου
2017, κατέγραψε άνοδο 1,3% έναντι αύξησης
0,6% Που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του έτους 2016.Με
βάση τα παραπάνω, ο μέσος Γενικός Δεκτης
του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2016-Σεπτεμ
βρίου 2017, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό
Δείκτη Του δωδεκαμήνου Οκτώβρίου 2015
Σεπτεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 4,7%
έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά
Την αντίστοιχη σύγκριση Των Προηγούμενων
δωδεκαμήνων
Ασφαλιστικη
ενημεροτητα
κατώτατης
εισφοράς!
Στη θέση Του avan- εκλογή νέου Προε- Κωνσταντινος Μίχα- γή Του κ.Κων
δρείου. Υπενθυμίζε- λος (Ελλά
στα νΤΙν
δήλωσε:
άκρως Τιμητική
υναμεις προκειμ
Μίχαλος Talb
νδία)
OUVIO Muchler (Σουηδία
ητηριων
σημαντικά προβλήοφωνα
του 2014, ενώ έχει
διατελέσει και αντΠρόεδρος Των ΕυρaTI
Πρόεδρος της ΚενΤρικής Ένωσης Επιο' αναπληρωτές
και επιμελητηριακή
εμποδίζουν
Πρόεδροι
IV0τητα η επανεκ
λογή μου στη θέση
αναπληρωτή
διετή θηΤεία. Ενώ
στη θέση των αντιτίνος Μίχαλος. Η Νέος Πρόεδρος των Προέδρων τοηοθε- Προέδρου Των Ευρ- ουσιαστική ενογενική συνέλευση Ευρωεπιμελητηρίων Τήθηκαν ο κ. Rifat ωεπιμελητηρίων. Ποίηση σε οικονοτων Ευρωεπιμελ- εξελέγη ο κ. Hisarciklioglu και στη νέα μου μικό επίπεδο της
δράση. Στόχος
δος κ. Κωνσταν- ωεπιμελητηρίων
είναι να επέλθει μια
Εκπαιοευτικο
Προγραμμα για το
ηλεκτρονικό εμπόριο
ητηρίων συνήλθε
στις Βρυξέλλες, Τ
Παρασκευή 27
Οκτωβρίου, για Την
(Τουρκία) και
Martha
(Αυστρία)
Μετάτην επανεκλοChristoph
Leitl
αυτή θητεία, από Ευρωπαϊκής Ένωultz
Προς οφε
ληρωτές Πρόεδροι
εξελέγησαν ο' κ.κ.
συναδέλφους μου
στην ΕΕ, θα δώσοτης
τικότητας.
επιχειρημα-