Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 01.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5902
Τα μηνύματα από το φετινό αλοκαίου και οι χώρες που προβάλλουν ως «αντίπαλοι
Τουριστική απογείωση της Ελλάδας στη γερμανική αγ0Qά
Πώς προχωρούν οι διαγωνισμοί υδρογοναθράκων σε θαλάσσιες αι χερσαίες περιοχές
Σε ποια «οικόπεδα» Ψάχνει πετρέλαιο η Ελλάδα
ΠέQασαν πέντε χρόνια από τους που ους διεθνείς διαγωνισμούς
παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράχων επιδιώκει, με τη συνδρομή του προέδου της Ελληνι
κής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Δρ.
Γιάννη Μπασιά, να χαταγράψει τη φάση στην οποία βρίσχονται
τα 10 «οικόπεδα» χαι πότε πρόκειται να γίνουν οι προτες ερευ- περι οπες
στα επιτο
αταθέσεων
απο τι
Οι κ. Μπασιάς και ο αντιπρόεδρος Άρ. Σπύρος Μπέλ.
λας κλείνουν αχριβώς έναν χρόνο από τότε που ανέλαβαν τα ηνία της ΕΔΕΥ, του φορέα που έχει ως00M) | Σε νέα πας ταχάτο αναπα)συτην παρακολούθηση, την εποπτεία και την εφαρμογή
των συμβάσεων στις πο
δοχή των αιτήσεων στις νέες προσκλήσεις. Επίσης η
Εταιρία έχει την ευθύνη των διαπραγματεύσεων με
τους υπογήφιους επενδυτές.
τράπεζες
Αντωνοπούλου: Νέα δυναμικη απέκτησε ο χωρός της
κοινωνικής οι ονομιας
Qμογή τον επιτοκίων τους
στους λογαQ1ασμούς προ)θεσμίας ποοχοοούν οι τοαπ
ήσεις αλλά και την υποΧαθώς τα υπόλοιπα των καταθ.
έσεων έχουν ήση συμπληρώσει
πέντε μήνες συνεχούς ανόδου,
τεύσεις κυβέο,ησης δανειστών
για την τρίτη αξιολόγηση
κινούνται πος τη σωστή
κατεύθυνση και δείχνουν ότι
Σπίρτζης. ΠαQάταση
Στόχος των τραπεζών από τις
κινήσεις που ξεκίνησαν την
περάσμένη εβδομάδα είναι να
μειώσουν ακόμη πεουσσότε00
το όστος δανεισμού από τους
Χαταθέτες τους, ενισχύοντας με
αυτόν τον τQ0πο τα καθα)α
έσ00α από τόκου
OELLDOLOU για την
Να συστησει τα προϊόντα ncu τς υπηρεσίες της Κοινο)νικής
nou Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στο ευρύτερο χουνό,
να δικτυώσει τους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά
χου να 4έρει σε επαγή τους εκπροσοόπους τον μεγάλων παραγωγιχών xicodov της ελλι νιχής οικονομίας με την ΚΑΛΟ,
x00ση e-εισιτήριου
ια στε
ποιηθεί την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη.
Αυτο σημει(ονει η ανατ
δια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, μέσω της συνέντευξης
ναϊκό-Μακεδονικό Πρα τορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας
ότι στην έκθεση συμμετέχουν 150 Κοινανιας Συνε τυριστ
ας Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΙ), Συνεταιριουοι Εργαζομέ
νων, Κοινωνικοί Σι
(ΚΟΙΣΠΕ) καί φορείς της Κοινωνιχής υ. Αλληλέγγυας
Ουχονομίας, με ΤΟοϊόντα χου υπηρεσίες που εκτείνονται σε
στην έκδοση προσω- άλλη παράταση. καθ
ενων καρτων η/Ε
το νικού
Απέδωσε
πηχαν τις ποοηγούμενες ημέQ
ποδομών
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Όπως είπε, για όσους θα σε κυκλώματα που διακιλάβουν προσωποποιημένες νούσαν πλαστά εισιτήρί
επίπεδα των 5-10 μονάδων
ιδοτού
παράταση θα είναι ενδεχοκαι εκτ
αλλά και σε θεσμικούς λόγοεβδομάδα αναμένεται να
προσωπ ικών δεδομένων
ετακίν