Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣΙ 876
Το μερτικό
από την χαρά
roMay Korixy
Tun 1.50
munom nepo on i on rm onar
Τελεσίγουφο Βουξ
ονηση
pow euro o owet an un no uroc ρος
Μείοους χρέους μόνο μέ οητοα μετα00νθμίσεων-Ιροθεσμία ως τόν' louvuo 2018
την κυ
σιποα
σέ σ λη0o Brexit
ΤΙ το στες ο γιατ ς' δι μεν η pou on
Σταθμος η Συνοδος Κοουφής στην οουμανικη Συμπίου
namry dato m oe are no i
Οι δηθεν δοοφυνυοντες με την ήγε0g too
atitini.idu 1,1lpenvaui
mpevt ipams Ef
Και στού βοδιού το κέρατο