Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26911 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Παράταση του QE έως τέλος
Συνεχιζεται η
επιστροφη των
καταθέσεων στις
ελληνικές
τραπεζες
για προθεσμιακές
Σεπτέμόριον
u2018
Ανοιχτό αφηνει το ενδεχόμενο και νέας παράτασης η ΕΚΤ
νοιαφερον
αμένη- ος για
των καταθέ
θαρές εισροές να φτάνουν τα 625 εκατ
Σύμφωνα με τα στοιχεία χαι σχετικούς
της Ελλάδος και λαμβάνοντας υπόψη ανα
με βάση το πρόγραμμα α
κοινώσεις των προηγουμένων μηνών, η ά
οδος στις καταθέσεις αφο
και επιχειρήσεις μη χρηματοπιστωτικές.
ευρώ έω
Σύμφωνα και με στοιχεία που έχει δη
μοσυ οποιήσει τους περασμένους μήνες η
ΤτΕ, οι χαταθέσεις των φυσικών προσώ
Δεχ εμβρίου 2017, Από τον
προθεση ειναι να συνεχι
οι χαθαρές αγ
10 χαι των επι
Πρ. Παυλόπουλος:
«Η Συνθήκη της
Λωζάνης δεν
αφηνει κανενα
Περί ωριο νια
«νκριζες ζωνες»
ρινά χαμηλά επίπεδα, με την επισήμανση
θα παραμείνουν σε αυτά για μεγάλη
σε κάθε περίπτωση έως ότου το Διοικητι
κό Συμβούλιο δει μια βιώσιμη προσαρμογή
στην πορεία του πληθωρισμού, που θα
ναι συνεπής με τον στόχο της για τον πλη
θωρισμό. Εάν οι προοπτικές γίνουν λιγό
ερο ευνοικες, η αν οι χρηματοπιστωτικες
συνθήχες δεν είναι συμβατές με μια πε
ραιτέρω πρόοδο προς μίας βιώσιμη προσαρμογή της πορείας του πληθυ)ρισμού, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να αυ
ην επέκταση του πQ0γ!αμματος α
γορών ομολόγων της έως το τέλος Σε.
πτεμβρίου του 2018 αποφάσισε σήμε!α
(σ.σ. Πέμπτη) το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευ!ωπαϊκής Κεντ!ικής TQάπεζας
(ΕΚΤ), με παQάλληλη μείωση του μη
ιαιου προγQαμματος των μηνιαιων αγοών στα 30 δισ. ευ!ώ από 60 δισ. ευρώ
χρονική περίοδο
Στη συνεδρίασή του, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε, μεταξύ άλλων,
τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής
1. Το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης χαι τα επιτόχια οριακής χρηματοδό
τησης και καταθέσεων θα παραμεί
Παράλληλα, η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το
ιτο πρόγραμμα
και μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, Τα ε
πιτόκια διατηρηθηκαν σταθερά στα σημε
σταθερά στο 0,00%, 0,25% χαι-0,40%, α
ντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνετο
εμε και θα λέμε πάντοτε ένα ανυ
χανή τη διάρκεια του
3. Το Ευρωσύστημα θα TATA
ξανά ταχεφά
ποχώQητο «ΟΧΙ» σε καθέναν που θα τολ.
μησει να επιβουλευθει τα σύνο!ά μας
την εδαφική μας ακε!αιότητα και την ε
θνική μας xuQ1α!χία» δήλωσε ο Πρό
δρος της Δημοχρατίας, Προκόπης Πανλόπουλος και ταυτόχρονα έστειλε σαφές
μήνυμα προς την Του0%ία, την ΙΙΓΔΜ
της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ε
επενδύει
ΥΠΟΙΚ: Κατα 1,5 01σ. ευρω μειω ηκαν οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου
λίας του στο γεύμα που παρέθεσε προς
τιμήν του ο διοικητής του Γ' Σώματος
Στρατού, αντιστ!άτηγος ΔημήτQ1ος
Μπι ος, στη Λέσχη Αξιωματικων Φρου
Γενικός Γοαμματέας Δημοσιονουπερκάλυψη
θεσμούς σχετικά με το ήμος της υπερεχτέ
λεσης του 2017 και γινονται συ
του στόχου εκαθαρισης των ληξιπροθε
σμων υποχρεώσεων του δημοσίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, δη
λαδή 300 εκατ. ευρώ πάνω από τον στό.
ης Πολιτικης τουυπουργειου Οι ονο
μικών, Φ!αγκίσκος Κουτεντάκης, σε δή
λωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την ποφεία
της αξιολόγησης, τόνισε: «Αυτό που είσσα
λόγω των νέων εξαμηνιαίων προβ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ωστόσο
νησυχια και ανα
επόμενες ημε
11ρος νομιμοι οιηση ΟΙ ΠαιΥνιομηχανες
«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτη η
ΑΑΔΕ, τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΦΚΑ, το
προσπάθεια και διαχειρίστηκε ένα δύσκοαποτελεσματικοτητα
δεν προχαλούν χαμία α
κλείσου
Στο σημαντικό τριπλό όφελος που θα πΟΧύψει για τα δημόσια έσοδα, την απα
σχόληση και τη θω!α ιση της κοινωνιας από τον πα!άνομο τζογο εστιασε η Επιτροπ1
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις παιγνιομη
Ο Γ.Γ. Δημοσιονομιχής Πολιτιχής χα
O o oriol
no εργο με μεγα
πλήρωσε
γάλη πρόοδος στις θεσμικές μεταρρυθμι
ιονομιχού
πλαισίου, ειδικότερα στο
Για τα δημοσιονομικά, ο κ. Κουτεντά
κης τόνισε ότι «υπάρχει συμφωνία με τους

Τελευταία νέα από την εφημερίδα