Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική 0m24pi
Τρίτη
Οκτωβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι κρύβει το σχέδιο εξομοίωσns
των αντικειμενικών αξιών με
τ1s πραγματ!Kés τιμέs των ακινήτων
οι 21 φόροι ακινήτων Που αλλάζουν
Διαπραγμ6τευση: Στην
προκρούστεια
οικογενειακά
επιδόματα,
εργασιακά
δικαιώματα
εφαρμοστεί, θα οδηγήσει τελικά σε αύξηση
αξιών αυτών. Μια τέ
τοια εξέλιξη,on,γίνεται
αναμένεται να έχει ως
συνέπεια, στις συγκεκριμενες περιοχες να
αυξηθούν οι δεκάδες
επιβαρύνσεις στην από.
κτηση και κατοχή ακίνη.
Σε αυξήσεις των φορολογητέων αξιών των
κινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας αν
μένεται να οδηγήσει η
εξομοίωση των αντικειμενικών τιμών με τις
πραγματικές αξίες της
κτηματαγοράς που συμ.
φώνησαν να εφαρμό.
σουν από την 1η-1-2018
η κυβέρνηση και οι δοΜε βαριά ατζέντα και
προοπτική περικοπών
Σύμφωνα με τα ευρή.
ματα των ερευνών που
έχουν κάνει ήδη οι αρ
μόδιες υπηρεσίες του
Συγκεκριμένα, σε
όσες περιοχές οι αντι.
κειμενικές αξίες εξακο
λουθούν να βρισκονται
ερα σε χαμηλότερα
επίπεδα από τις εμπορικές τιμές των ακινήτων,
θα οριστούν νέες αντικειμενικές αξίες υψη.
λότερες από τις
το ονοιακά επιδόματα
σφαλιστ κό Τ
τος που επιβάλλεται επ
τον τεκμαρτων εισοδη
μάτων τα οποία προογούμενοι κλιμακώνον
τα με βάση τις αντικει
μενικές αξίες των
κών, σε πολλές περιοχές της χώρας οι
τιμές
των ακινήτων εξακολουθούν να υπολείον.
συνέχεια στην 11
διορίζονται βάσει
δαπα.
νών ή τεκμηρίων δια.
βίωσης των κατοικιών
των φορολογουμενων
θεσία
προβλέπει ότι τα ποσά
των αντικειμενικών δα
πανών ή τεκμηρίων δια.
βίωσης για τα
των. Ειδικότερα. τα τεκ
μήρια προσαυξάνονται
κατά 40% για κατοικιες
που ρι κονται σε πε
ριοχές με αντικειμενική
τιμή ζώνης πάνω
2.800 ευρώ) και έως
4.999 ευρώ το τετραγω
νικό μέτρο. Σε όσες ns.
ται των πραγματικών ισχύουσες σήμερα με Η ισχύουσα
αποτέλεσμα ναεπηρεα.
στούν ανοδικά οι παρα
κάτω φόροι και λοιπές
επιβαρύνσεις στην κα.
ε ωδικαστικό
νέος τρόπος προσδιορι
των φορολογη.
ων αξιών , των
ακινήτων με βάση τις τοχή και την απόκτηση διαμερίσματα και τις ριοχές
ρύθμισηS
οφειλών
εμπορικές τιμές τους
από τη στιγμή που θα
αντικειμενικές αξίες
ακίνητης περιουσίας:
μονοκατοικίες που χρη
σιμοποιούν οι φορολο1) Ο φόρος εισοδήμαΕΣΠΑ:Έρχεται
η Προκήρυξη
τεσσάρων νέων
Προγραμμάτων
δευση μέσω τηλεδιά
σκευής διοργανώνει η
Διαχείρισης ιδιωτικού
χρέους για τον εξωδι
καστικότη amoy
πραγματοποιηθεί στο
αμφιθέατρο της Γενι