Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Νερό στον υύλο
τού ΣΥΡΙΖΑ
Δευτέρα23 Οκτωβοίου 2017
408851 "Ετος 1
Με ποιο διχάιώυα πα00χε
0LT0001 της ασφαλισης;
ρνηση συμβουλευ
ημοψήφισμα τό φταό
i dovao 201 8 κατοτικό
ληγε μέ τό έξης έρώτημα: «Και αν
ΣΥΡΙΖΑ πρ
κοτάρει ώς αντισυνταγματικ
Σκέψεις του καθηγητού Ίατοιχής του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων Θεόφιλου Κωλέττη
ΕΓΙΝΕ γνωστό στον Τύπο ότι ή
κυβέρνηση προτίθεται
χιστοι!» είπε. Απήντησα
ποτε πλεόνασμα προκύπτει με
ικού μερίσματος) σέ ευάλωτα
αυτούς που είχαν άρχι
μεχρι σημερα
αυτή πρέπει να συντελείται για
υπέρβαση στο πλκόναμία ασφαλιστική είσφορα μέ
μορφή άποθεματικών
έατρα τών πανεπιστημίων και γνωρί
ζω άς ένα βαθμό τις πρακτικές της Αριστερας
5)Οι περικοπες των συνταυνυγκο, που κ
ρα, λόγω των
πλεονύ,οντες πόρο, οι οποίοι
. Οι πληρουτές μου προκάλεσαν
αδύνατον να ανταποκρι0ούν;
παρκεια τους
πολλές σκέψεις και έρωτήματ
θα μπορούσαν να περιλάβουν
σματικοον τον ποσών που υπεανταποκρtuouv στις υποχρευση, προϋποθέτει δτι στήναρχιμηση προϋπολομερα, πάρχει εστω και ε
εργαςομενος, που ν
9) Παροχές τύπου «έλεημοσυνης προς τους φτωχους» εινυι
πού θά λάβει θά
φονηπι
"Η το σχετι
ΚΑ. Φυσι
στικών εισφορών του. Ομως
εμπιστοσυνη στις κρατικες
τις μετοχες μιας ανώνυμης εταπρέπει να συγκαταλέγεται τό
αλληλεγγύη που
1 κεντρική 0εση στο αίσ0ημα ασφάλειας των πολιτών. Ό
λου είναι ή
δείχνει στα πιο ά
διανεμητικό ρόλο του κράτους,
ι παραμένει τόπλκόνησμα
ια να αποφερει κέροη, καί δεν
για να προχωρήσουν τα αγαπη
εσμων. που συνιστα
τών άσφαλιστικών Εισφορών
ποικίλων κοινωνικών δομών
Ωστόσο, ανακάλεσα στην μνήμη μου την συς άλλες κρίσιμες δαπάνε
την άναζήτηση ατομικά ν λύσεων από το κράτος «
ζήτηση με τ
οιραία
τικος.
άννα άλλά κυρίως μέ τις εξελίξεις γύρω άπό τ
έσχες» των δικαστών
«μέσα» στα ΑΕΙ
έφερε αντίρ
ρηση στο ψάρια που τή
ώστόσο
τους υποχρέους να δηλώνουν μετρητά ανω των
Δέσμευσις Μητσοτάκη για τα πρότυπα σχολεία
000 s
σωπικό
ΕΞΕΠΛΗΞΕ 0ετικά, o Πρόεδρος
κεντρική. Αγγλίνικος κ
/ους οσοι συμμετειχαν
ματος στην Πάτρα για τους νέους
τεράσπιση
στο δεύτερο προσυνέδριο του κόμ -έλευθ
αστές
έλευθερία τ
ό την εφαρμογή της
άνεχτούμε κουμαντο στα Πανεπι
τσοτάκης φου κρα ομενος τις t
τρια χρόμα ΕΟ ουου β.
δια reonyeon mou
Χουν τα κοτοπουλα TOU
KentakyFied Chicken
ραμενει επτασφραγιστο μυστικό,ίσως στά
ερομενος στις
προτυσεις του για την αναβάθμιση
ραστιες δυσκοιες που αντιμετοπιΌον t ληνικες οικογενεια tu
Διερωτώμαι όμως: μήπως ή
στημια να κανουν μικρής μειονη
υες επαγγελματον ταραχοποιων
ασις που επιου ησαν αροτα για
Tra era ou e, kro tt
αιοσυνη, προκειμε
ο πού αποτελεί φρουρό του κράτους δ
υρχηγος της υιοοματικ
κηπουρός στό έπάγγελείδους τις αντιδράσεις; Μήπως η
αιοσύνη αθελά της ρίχνει νερό στον μύλο τ
ροταση που κατέθεσε
βονταα κάποιο bom πού
αληα και να οωσει κου
υά έπιστρέψει στόν
πολιτισμό, έγκατεστάθη
στο κέντρο αστέγων
γαριασμός του KFC στό
Twitter«gK0λουθεί»
εξαίρεσή τους από τό νόμο»; Ρωτάω! Καλόπιστα!
1 μήν ξεχνάτε ότι έ
ιδρυμάτων. «Στο Πα
σφέρει κοινωνικ
πολεμηθεί από την ΚυβέρνηΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Την γυναίκα Του, αλλά με
Την σαφή δήλωση ότι δεν
έκπρόσωπο5 τής
XPTOTES Του διαδικπου
νόλα πάνε καλά, d,
πιστολή Ιμπόρου άπό σε γέλια Πρόεδρος ΠούΠεριμένω νά μου πεις έού,
αύριο; Εδώ κάθε ήμέρα βγάζουν
καί ένα καινούργιο Νόμο. Δέν
εδες τι ζήτησαν νά δηλώνουμε
μέχρι καί τά κέρματα πού έχου
Τής κυβερνήσεώς Του. Ο
λόγ0s ήταν ή δηλα σ's
του υφυπου γου Εμπορίου, ΟΤΙ θα καταβληθούν
ση νά μή σου έγκρίνουν τήν
αίτηση γιά τό ήλεκτρονικό e σ
τήριο, νέχεις ύψηλή χοληστρί
μοπpadlo στό Λονδινο
άντί 126.000 λ pau 'Ο
έν λόγ oampo , ό μα
ΤΙ 'Οσκορ Χαλβε οσον, δΕν
ρεις τρέχουμε καί δέν φτάνουμε
Πάρε χαρτί και στυλό καί
τά χρειαστεις
Που τρέχετε, θεία Αντίγόγράφε έπειδή
με στό συρτάρι της κουζίνας;
αύτό είναι καλύτερα νά μαζέ
ι έσύ. Πρέπει νά συμπληρώσο)
νηήμειο ομένο αίματοκρίτη;
τώρα λατά πιστοποιητικά γιά
νά Εχεις τό κεφάλι σου ήσυχο,
πωλήσεις χοιρινού
μετα πιστοποιητικά γιά τό ήλριο. Από ύπηρσία σέ ύπpeσία καί άπό δοοοοσέ
φα του άπολυτηρίου του λυκεί
ον. Τον ΑΜΚΑ, του συμβολαί
ουαγορας του σπιτιου μου, των
πού έχει ζάχαρο φοβάται ότ18έν
βά Της δώσουν τό εισιτήριο.
σιο, Τήν μεγαλύτερη μουσουλμα ική χαρα Τον κοσμου. «Μα δεν
ητσοτακης.
Καί τί άλλα πιστοποιητιασετόν δρόμο Της
και εύρέθη 700 χιλιόμεκάσκέπτεσανά συγκο τρώσεs
δροφοτρέχουμε έδώ καί μιά βδο
μόδα. Καί τά μόναπιστοποητικά
πού έχω μαζέψει εtva τό πιστοen.
φορολογικών δηλώ Εων των π
λά είστήριο &πότό
ντε τελευταίων έτών, Τής &δειας
γιά όδήγηση αυτοκινήτου, τό
τρα μακρυά από το φυσικό της περιβάλλον. .Ο λοyo5 για μια Leaon πολική
ρινά», άκουσ0ηκε να λέγ8
ο Προεδρο$ μέσα από
ήχηρά γέλια του
μηχάνημα ή άπό τόν ύπάλληλο
πού έξυπηρετεϊ δσους δέν έχουν
κέρματα καί πληρώνουν μέ χαρΜεγάλη σχέση μάλιστα,
Ένα λεπτό, θεία Αντιγόνη,
Ολα ούτάτά πιστοποιητικά δεν
Πώς θά σου δώσουν ήλεκτρονικό
είσιτήριο γιά νά μπαίνεις στό Me
τ°νομίσματα.
θείου σου πού άποδεικνύει
Διαβάστε το άρθρο
οι ευθυνες των ελίτ
για την χοεο)κοπια»
Καί ποιός σου είπε ότι δέν
άν δέν elour γής
αίτησή μου καί καρδιογράφημα, άνάλυση αίματος καί άναυση ο ρων καί τών &λλων προ
όντων
Xpeic
χρειάζονται γιά τό ήλε τρονικό
στε λοιπόν νά ύποβάλω μέ τήν
νη άπό τήν Αστυ ομία ύπα η
δήλωση δτι έγώ είμαι αύτή πού
θά καταργήσουν καί τά κέρματα καί τά χαρτονομίσματα; Μέ
άποστόμωσε ή θεία Αντιγόνη.
ταυτότητας μου. Sépeis πόσα πστοποιητικά μου λείπουν άκόμη;
Μπορει νά μή χρειάζονται σήμερα, άλλά ποιός σου
tyyu ται ότι δέν θά τά ζητήσουν