Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3621O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑ ∆Η

Ο ∆HΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝHΣ
ΣΥΝΑΝΤHΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡEΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΟYΒΑΣ

Εξέφρασε την
αλληλεγγύη του
ελληνικού λαού

ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ
Ο

Βύρωνας γιόρτασε το
νέο γήπεδο που παρέδωσε η ∆ηµοτική Αρχή, στην εκδήλωση
που πραγµατοποιήθηκε για την
ανακατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου, των 5χ5 και του περιβάλλοντος χώρου, στην περιοχή Εργάνη.
Πλήθος κόσµου στις κερκίδες,
παιδιά των ακαδηµιών, γονείς,
απλοί φίλαθλοι, αιρετοί, εκπρόσωποι φορέων της πόλης, στελέχη και υπάλληλοι του ∆ήµου, συνέθεσαν ένα όµορφο ανθρώπινο
«µωσα κό», δίνοντας χρώµα και
παλµό, τιµώντας τον αείµνηστο
∆ηµήτρη Νικολα δη και βοηθώντας τους αθλητές που αγωνίσθηκαν.
Σε µια σεµνή τελετή που έδωσε
το παρών όλος σχεδόν ο αθλητικός και πολιτικός Βύρωνας, τιµήθηκε ο αείµνηστος ∆ήµαρχος Βύ-

>> ΣΕΛ. 12

Η ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ EΓΚΑΙΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜO
ΡΕΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Άρχισαν οι εργασίες για
την αποφυγή
πληµµυρικών φαινοµένων
>> ΣΕΛ. 14

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

«Υπόθεση των ∆ήµων
και όχι των Περιφερειών,
το υπαίθριο εµπόριο
και οι λα κές»

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Υπεγράφη από
τον Υπουργό
Περιβάλλοντος
απόφαση
παραχώρησης
στο ∆ήµο
Καισαριανής του
κτιρίου στο
Αισθητικό ∆άσος
Υµηττού για τη
δηµιουργία
Κέντρου
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.

>>ΣΕΛ. 2

Χρειάζεται υποµονή
για το 2ο Λύκειο
Μεταµόρφωσης
Το συµπέρασµα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων µετά τη συνάντηση µε την Πρόεδρο της ΚΤΥΠ

>>ΣΕΛI∆Α 13

∆ηµιουργία Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ξεκινά η
γυµναστική
Γυναικών
>> ΣΕΛ. 14

ρωνα ∆ηµήτρης Νικολα δης.
Μετά την ονοµατοδοσία από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος
παρέδωσε τιµητική πλακέτα
στους συγγενείς του εµβληµατικού ∆ηµάρχου, την κόρη του Αικατερίνη Νικολα δη και τα εγγόνια του ∆ηµήτρη και Μαρία Γεωργακάκη, τιµώντας τη µνήµη του
∆ηµήτρη Νικολα δη, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνοµά του
µε τη δράση του στην ευρύτερη
περιοχή της Εργάνης µε αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποτέλεσαν την αρχή ώστε να διαµορφωθεί ο χώρος και να δηµιουργηθούν το Θέατρο Βράχων, κοιτίδα
πολιτισµού όλης της Αθήνας και
φυσικά ο αθλητικός πυρήνας µε
την πλειάδα αθλητικών εγκαταστάσεων όπου δίνουν καθηµερινά το παρών αθλητές και αθλούµενοι.

>>ΣΕΛ.3-8

>>ΣΕΛ. 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα