Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Κυρ
Οκτωβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παραγράφονται
Με ποια έξοδα εξασφαλίζεται
αφορολόγητο και έκπτωση φόρου
στην 20ετία τα
ληξιπρόθεσμα
aomase:κά
Ta-μυστικό. για να κα.
τοχυρώσουν δικαίωμα έκΦόρου 22% επί των ακά
Αυπτων r0σών. Στις δαπί
ταμεια
1.900-2.100 ευρώ, που
ισοδυναμεί με αφορολό.
γητο όριο εισοδήματος
8.636-9.545 ευρώ οι μοθωτοί, οι συνταξιούχοι
και οι κατ.επαγγελμα
εξοφλήσει με πλαστικό
χρήμα» ή με άλλα ηλε
κτρονικά μεσα πληρωμής
κάθε μισθωτός, συνταξι.
ούχος και κατ. εηγγελμα
αγρότης περιλαμβάνονται
όλα σχεδόν τα έξοδα για
αγορές καταναλωτικών
αγαθών και παροχή umρεσιών, ακόμη και οι δαπάνες για πληρωμές
λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού, τηλε
Εξοδα για αγορές αγα,
ρών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους
10%-18,75% cri του ετη.
σου εισοδήματος του
εξοIn-1-2017 έως και την
31η-12-20178araves etoΦληθείσες με πλαστικό"
χρήμα»
συνολικού ύψους loou με
οποία το τεκμαρτό εισό.
δημα-σηλαδή αυτό nou
προκύπτει από την εφαρ
μογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων
Εντολή να κινηθούν
όλες οι απαιτούμενες
.νέργειες για την
τρέχοντος
έτους,
αναγκαστικών
μέτρων ειστραξης λη
ξιπρόθεσμων οφειΠου
δημιουργήθηκαν έως
1997,
φληθέντα μέσω χρεωστ.
κών ή πιστωτικών καρτών
ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking) ή
με άλλες ηλεκτρονικές
μεθόδους πληρωμής,
πρέπει να έχουν πραγμαφώνων, internet, κοινοχρή.
υγείας, κατοικίας και αυ--10% του ετησίου εισο.
τοκινήτων
είναι μεναλύτερο του δη
λυβέντοςκαι ηεΠΛλέο
ματός τους,πραγματι,
Σύμφωνα ειδικότερα με
τα όσα προβλέπει η
αχύουσα φορολογική νοκού ή τεκμαρτού, εφόσον
τοεισόδημα αυτό ανέρχε
ται έως 10.000 ευρώ.
διαφορά δεν καλύπτεται
από τον φορολογούμενο.
το τέλος του
το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθώ
και λήψη υπηρεσιών που
πρέπει να έχει εξοφληθεί
με ηλεκτρονικά μέσα πλη
ρωμής για να κατοχυρω.
θεί η έκπτωση φόρου
προσδιορίζεται ας ποσοστό ετύ του (υψηλότερου)
τεκμαρτού κι όχι επέ του
δινει ο ΕΦΚΑ στις apμόδιες υπηρεσίες
τοποιήσει έως τις 31-12των πρώτων
εκατομμύρια
μισθωτο, συνταξιούχοι
και κατ' επάγγελμα αγροτες για να κατοχυρώσουν
το δικαίωμα ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήμα.
τος έως 1 .900-2.100 ευρώ
1) Μισθωτοί, συνταξιού.
χοι και κατά κύριο επάγ.
γελμα αγρότες για να
εξασφαλίσουν στις φορο.
υποβάλουν το 2018 ετήσια έκπτωση φόρου εισο10.000 ευρώ και 15% επί
του υπερβάλλοντος
ηοσού, εφόσον το ετήσιο
-πραγματικό ή τεκμαρτό
-ατομικό εισοδήμα aveχεται σε 10.001"έως και
30.000 ευρώ και
συνέχεια στην 11
λογικές δηλώσεις nou e
δηλώσεων
τος μεχρι τα επεδα
ένα σ α φορολογυ υποβάλουν το τ άλογα εντον αρθμό καιμενανίτυπερβάλ το συν λικό πραγματ
τρία σπίτια 29801
-10% επί των πρώτων
δηλώσεων των 1.900-2.100 ευρώ 10.000
ευρώ, 15% επί των
(χαμηλότερου) δ
ηλωθέν
που θα υποβάλουν το
(ανάλογα με τον αριθμό
των παιδιών τους), η
οποία αντιστοιχεί σε αφοwarow
επόμενων 20.000 ευρώ
και 20% επί του υπερβάλ.
λοντος ποσού, εφόσον το
ετήσιο-πραγματικό ή
τος εισοδήματος. Πχεάν
το συνολικό πραγματικό
εισόδημα ενός φορολογούμενου είναι 10.000
Οσοι δεν προλάβουν να
μενα ποσοστ δαπανών
θα επιβαρυνθούν με την
καταβολής
μενο από 8.636 έως9.545
ευρώ, θα πρέπει να έχουν
πραγματοποιήσει από την
τεκμαρτό . εισόδημα ξε.
περνάτις 30.000 ευρώ. ,
&neontta°η,κατάτην
ευρώ και το τεκμαρτό
είναι 15.000 ευρώ, τότε το
σε«οκοτομένε9. τιμέs
υποχρέωση
συνέχεια στην 10
Πώs η κρίση
ροκάνισε
το εισόδημα
τον νοικοκυριών
τρών στομέλλονκο
Πρόταση για το
τρόπο υπολογισμού
των αντικειμενικων
τέθεσε την Πέμπτη το
RICS Greece, ο φοακ
των ακινήτων,
του προέδρου το
του υνδρου
σε μια εξαετία
συνέχεια στην 2