Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ (2)
ΑΧΙΝΕΥΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πλούσιοι
χαι φτωχοι
Ιλαρίωνος οσίου. Χριστοδούλου τού έν Πάτμω
Σελήνη 2 ήμερών 1 Ανατολή ήλιου 7.40. Δύσις 6.39.
Αριθμ. φύλ. 40884 ΙΈτος 141 ovl Τιμή 1,50
Έμφύλιος Τσίπρα
με Κουμουνδούρου
ει μέσω της απόφασής του αυτής τήν μείωση
ορων στ
ονή μου στην Θεσσαλονίκη στην ΔΕΘ
«Δέν απολογούμαι σέ κανέναν, δέν δίνω λογαριασμό, ευμαι ό Πρωθυπουργός»
ΑΛΛΆΓΜΕΝΟ ύρισε
εμβρίου έγινε πρωτοσέλιδο στη
μάλιστα δύο συνεχόμενες μ
υφυπουργός κ. Παπανάτσ
ροωθηΙ νο στου
συνεργα
υσία
ιδιοκτησίες με
1 δεν θα απολογούμαι
σκεπ
ω των 50.000 ευρώ.
λλοι. Το γράφω γιά να προειδοποιήσω
θει σε έμούλιο μ
Ωστόσο, προσεκτι
στον Πρόεδρο Τραμπ και τ
η γενικοτερα. Ό π
προς τους συντροφος
ν υπουργός Νίκος
κή έπιλογή της Αριστερας, οπως πιθανόν ν
Υπουργεία. Φόρο ιδιοκτησίας θα πληρώνεις
Κάτι τελευταίο:
Πρωθυπουργός
τιμωρείσαι! Πρόστιμο στον κώδικα οδικής κυκλοδυσαρεστημένος γι
11 στην «Ερημερίδα των Συντακτών»,
της
Τζιχαντιστές
εις, αλλως απαλλάσσεσαι των διδάκτρων. Κεφάλαιο κίνησης από το τ
ση οτι έπικίνδυνο βαΚΤήϋσαι ( 15.000 ευρώ yla 1 00.000 δικαιούους) αν ιδρύεις άτομική έπιχείρηση, οχι αν είσαι
με μανονα πρόσφυγα
Διάτρητο το σύστημα ασφαλείας της χώρας
linea
τήν κρατ ς μόνον έσυ ό αριστούχος άστός, aλλά
Αργά άλλα σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοτεχνεί την
άπό το τραπέζι, έχει παραδουιός του έργάτη, ας είναι κ
ΗΣΥΛΛΗΨΙΣ ένος τζιχαντιστου
θείς φωτογραφίες του ιδίου κα
πρωτο
"Ouay, ay φαίνεται
χώρα αύτη υπάρχΕ1 flos
μικρός κίτρινος βάτραχος,
προφαιώς κάποια
ει στους ισχυρούς. Στους Α
βρεθούν στον
έπσι είδαν το φώς τή$ δηpoX TTS &-κια που
διακίνηση φαρ
ταναστευτ
του δέν
P&L να γνωρίζΕι πόσοι άλλοι ίσλατόν εργεςυυτες μετυκιν
φόρο ούσία πού παΡαλι
ι τους μυς Τον θηρευτών
νώστε να φέρει την ΝΔ αντιμέτωπη μέ
τι τό παρελθόν περιπτώσεις 1
5-70% το
κου
Πώς να έγραφε ο ovepoTTOS "OTTOS Ypapow ολοι
μιστων τρομοκρατων, που & Καν
. Σκηνή σε λεωφορείο
α συγκεκριμένη μουσουλμανική
1 Της στην αγκαλιά της
Δίπλα ivos κύριο διαβάείδηση για την επίσκεψη
ΗΠΑ. 'Η μικρή βλέπει την
ΝΔ. 'Ο άντίπαλο
ανασυντάσσεται.
«Κύριε ΠΡύθυπουργε »
Τ Άριστερά
Σήμερα
δοκιμαστές νερού!
μπύρα για να είναι τέλεια
σχετική φουτογραφία τών
ή έξοδος στις άγορές
ι εστι
οαρό νερό. Έδω άναλαμΑγαπητέ κύριε πρωτουργέ,
γούντόν ΕΝΦΙΑ καί σκί ουν τά Mrμόνια καί άπό Τούς κακο, πού dvai
ol Ayop S πού μόνο στόχο έχουν νά
πλουτίσουν eis βάρος τον λαών. Καί
μέσα σέ αύτο's TOUS κακοός πρώτο
ρόλ
αφονιάδες των λαών», α τοί πού 1peΑριστρας, άκριβώς όπως Τήν Είχα
ΤΕ καί έσεις ή ό σύντροφος Μαδούρο
ή ο σύντροφος Λαφαζάνη$ που eixe
μων κο f &λλων νικών τιμαλφών
Διέκρινα δηλαδή μία δόση κατ ταλ σμον νά μολύνει Τήν Αριστερά σάν
τό κουνούπι πού μολύνει τό αμα μέ
Δεν μπορώ νάΑρώ τά λόγια μου!
Δύο χρόνια και κοντά οκτώ μήνες
παρακολουθώ, σας μελετώ, άναλύω
TO lepo Trap Eval a/Ka
είναι ό Πρωθυπουργ°5
ασφαλίσει καί τά Τσουβάλια μέ τά
ρούβλια άπό τόν πρόΕδρο Πούτν,άν
Τήν Ιλονοσία. Μέχρι καί τήν E5086
κά στοι
Ζουν συμπερι οοο, δηλα
Διεκδικούν Mirage
αν β(βο α οΤΑμέρικα of ol
μας στ $ Αγορές γιορτασ ΤΕ ώ$1 γιστο έπίταγμά σο s. Kai ίδού πού
ήρθε καί αύτό τό «κού ντέ φούντρ με
τόν Ντόναλντ γιά νά σκουπίσε κάθε
φαντά ομα ά κά ο λθος καί νά ήταν άλλ0so δ ρισμός τής
ao e. Δ
χνε. Το παιδ, εχε amop
ες: «Τι άκριβώς κάνε μαμά
σκω έ umVE ες της πολιτικης στο
ή να ονεβαίνουν oi καοπού πιστεύω ότι έχω
διεισδύσει στήν ψυχολογία κ d τήν
φιλοσοφία σας πετάγΕΤΕ μέχρι τίς
ΗΠΑ και μέ ένα άπρόσμενο αιφνιδια.
σμό μού μηδενίζετε όλες τ(s προσπάpav τη Χούντα, α nol πού
τό ΚΕΡάλαιο, α τοί που elvon alm
όλων τών κακών πού συνέβησαν στή
με την βοήθεια αίσ0ητήρων στ, ουρές τους δεί«Φροντίζει για Τήν χώρα παιδί μου». «Και γιά
ση έκσυγχροΙδού, λοιπόν, πού μέ τήν έπίσημηέπίσκεψή σας στήν Ούση κΤων
ίχνος Αριστepos, όπως σκούπισε
χώρα μας καί πού ό λαός δέν ξεχνά
νά διαμορτρετα γιά τά έγκλήματά
ΣΕΛ. 4
eSTO Φαλήρου!
λύνω, κύριε πρωθυπουργέ, δέν 5
άντίρρηση γιά τόνέο όρισμό της ΑρσΤΕράS πού είχα πιστέψει as είδα
καταβάλει γιά νά
-Τουκοί άργα dve πορία έ on Tire φιλαράκια-e Tov N
OG, Τη σ0yn, TOUS στόχους σο s!
ον τής πρεσβείας το 5 στίς 17 TOU Noνα yive
ναλντ καί νά &ηλώνετε ότι
«κοΕΧουν τέτοιες ικανότηόλοι οι επιβατες κουνούν
γέ Exco χάσει το όρισμό τής ίδολογίας τής Αριστεράς! Αυτό πού ε χα
καταλ κυρίως άπότη ήμέρα πού
άτοκτήσαμε γιά πρώτη φορά κυ ép
νηση της Αριστεραs μέ γιά πρώτη
φορά πρωθυπουργό της Αριστepos
ko, (διορθώστε με δ ν κάνω λάθ0s)
ήταν ότι ή Ανθρωπότητα &ποτελεται άπό τούS καλοός που καταρΈδωσα a τόν τόν όρισμό στην
Αριστpd; h Ειδ σι τον ε χα κ rr
λάβει άπό τίς δηλώσεις ο S κοί άπό
τόν άγονα πού δίνατε έπί a 1 μήνες
τό 2015 μαζί μέ τό «ύπερτροφικό
Eyoo» (ο χαρακτηρισμός δέν elvai δκός μου άλλα δικός σας) Του κ. Βαρουφάκη. Εχα δηλαδή σαφή και ξαόορη στό μυαλό μου τήν ίδ60λογία τής
wésdfiesol ηά νά πούμε Τήν άλήθεια,
άπό καιρείχα άρχισε νάύτο ΤΕ -στepS5 Trobel riseKo Sdfiesmis
ομαι ότι καποια άσάφεια δέ sp ο δημοκρατίας μέ τ s άμερικανκες
hv ήταν δημιουργική άδημιούρη δ c S τήν περιέργεια νά δώ πώς θά
τη χε διεισδύσει στην ίδολογία τ s ηγήσετε α τή Την έπικα ροποίηση
Αριστερός Πέρανά ότήν ύπογρ ρή τοϋόρισμού Τής Αρισ ep 5 στήν Κο
το νέου Μνημονίου καί τήν διατή μουνδούρου.
ρηση του ΕΝΦΙΑ είχαμε καί τά συμβόλαια μέ ξένες έταρείες στοός τομεις
τών άεροδρομίων, τών σιδηρο8pd- ΑΛΕΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ιστοοικά ντοκουμέντα
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
καί Μαράσλειο Διδασκαλείο»
τού Ελευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ.9)