Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οκτωβρίου
Έτος 200
Αριθ. φύλ. : 6290
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cenilepiba Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ERBED TO DEA Q ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
-Χαράτο»
στου s
μικρομεσαί°US
ιδιοκτήτεs
φέρνει
ο φόρ0S
ιδιοκτησία
tis δηλώσε|S Πόθεν έσχεs
Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι vées anopoes
των οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων των δη.
Στην εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν
Εσχες και χιλιάδες υπό.
χρεοι βρίσκονται στον
«αέρα», καθώς μετά
την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου.
λίου της Ετικρατείας
που έκρινε την υπουρλώσεων
περιλαμβάνονται στην
ηλεκτρονική εφαρμογή
ΠΟΘΕΝ
Οι νέες αλλαγές
Ηδη σήμερα τις πρώ.
τες πρωινές ώρες δη
μοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ
ΔΟ.καρ ούιαστην
ριεχόμε φαση για το τις
οτνέες αλλαγές έχουν
Δύο καρπούζια στην
ίδια μασχάλη πασχίζει
να χωρέσει το υπουρ.
γείο Οικονομικών,
καθώς ενώ καλά. καλ
δεν μπορεί να υπολογί
ριεχόμενο και τις
πρϋποθέσεις υποβολής
δηλώσεων αλλάζουν τα
δεδομένα.
Τα δυο ΦΕΚ έχουν
ημερομηνία 19.10.2017,
ωστόσο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
εμφανίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της
Η κυβέρνηση δια του
αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης, Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, 20ης Οκτωβρίου 2017 και περιεχόμενο της στοιχείων
προανήγγειλε ότι θα (σήμερα δηλαδή), όπως Δήλωσης Περιουσιακής Αξιοσημείωτο επίσης
Ηλεκτρονική υποβολή
των δηλώσεων αυτών
και «Αριθ. 1069 Τύπος
των Δ.Π.Κ και Δ.Ο.Σ.,
καθώς και όλους τους
rivακες συμπλήρωσης
συνέχεια στην 11
κα άρνηση
αυτοτέ
επανεκδοθεπόφασημε
την οποία θα ρυθμίζ ες
αναφ έρει το Tax
αραποφάσειςε 12391
κατάστασης (Οικον και
κών Σ) ΣΗλεκτρονική
είναι τοέγεγ απόφαση
υγ 9/19.10.2017) και
της Δήλωσης Οικονομι. στη νέα απόφαση
κών-, Συμφερόντων
Οι αποφάσεις είναι οι:
(1069/19.10.2017)
την οποία θα ρυθμίζον.
όσον αφορά στον τύπο
δηλώσεων με συνδημοκαι
τύπος και περιεχόμενο
της Δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης
υποβολή, των δηλώ.
σεων αυτών,
Οι εν λόγω αποφάσεις
ρθρο 4 αυτής παρέ
μεινε η ακόλουθη περί.
πτώση
-Και το περιεχόμενο των
λεια του τηςΚυβερνησ ημερίδα σης Οικονομικ Δηλω περιέχουντικτόδηγιες αγοράς Παραστατικά
ΕΟΠΥΥ
παραμετρικών τιμών και φερόντων (Δ.ΟΣ). συμπλήρωσης πεδίων
συνέχεια στην 10
ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΕΟΝ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
του υπουργείου Yreas
Νέα «επιδρομή»
lihN για την είσπραξη
ΕΣτηνκατάργησνέος χρεών ετοιμάζει
αυτονομίας
EONYY οδηγεί ο νέος
Οργανισμός του
υπουργείου Υγείας,
καθώς «ψαλιδίζονται»
σημαντικές αρμοδιό.
τητες που Περνουν
ο ΕΟΚΑ
Υπό τον κίνδυνο τns παραγραφnsENba
Σελίδα
συνέχεια στην 2