Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

18oC, 12.00

23oC, 6.00 μ.μ.

18oC - Υγρασία 67%-100% - Άνεμοι: Δ 2 - A 1 μπ. - Ανατολή ηλίου: 07:39 π.μ. - Δύση ηλίου: 18:40

€1

•

Óáââáôïêýñéáêï 21-22 Ïêôùâñßïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4515

Áéìïññáãßá äçìïôéêþí óôåëå÷þí

Æçôåßôáé
åðåéãüíôùò
íÝï áßìá!
7 >>

Ωδή στη
δημοσιογράφο
Δάφνη Καρουάνα
Γκαλίτσια που
δολοφονήθηκε στη
Μάλτα 8 >>

Åõèåßåò ... êáñìáíéüëåò, ìéá áêüìá ðñïåéäïðïßçóç!
Ï áñéèìüò ôùí ôñï÷áßùí áôõ÷çìÜôùí åßíáé åõèÝùò áíÜëïãïò ôçò ðëçèõóìéáêÞò áýîçóçò
ôïõò ôïõñéóôéêïýò ìÞíåò áëëÜ êáé ôùí êõêëïöïñéáêþí äåäïìÝíùí. Ôï ôñáãéêü ôñï÷áßï ìåóïâäüìáäá Ýäùóå ìéá áêüìá áöïñìÞ ãéá åðéóçìÜíóåéò ìå ôçí åëðßäá, ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò,
ôïõò óõìâáôéêïýò, öüñïõò íá ðåñéïñéóôåß êé áõôüò ôïõ áßìáôïò óôïõò êåñêõñáúêïýò äñüìïõò, ðïõ êáôáâëÞèçêå áðëü÷åñá êé áõôü ôï êáëïêáßñé! 2&3 >>
Ôé ðÞñå êáé (êõñßùò) ôé Üöçóå ï ÁëÝîçò óôçí ÁìåñéêÞ! 6 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα