Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Πορ20iu
Παρασκευή
Οκτωβρίου
Έτος 200
Αριθ. Φόλ: 6289
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333.
ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AAEHEAO
Η αλλαγή ΠΟ
ΟΓΑ: Σήμερα
n ιστώνονται
01.1030ροσμοί
υ φέρνει
730.000
δικαιούχων
οικογενειακων
επιδομάτων
χρέη σε εφορία και ταμεία
Κατασχέσεις με μια
ανάσα «μυρίζει» η ενοποίηση των βάσεων
δεδομένων της ΑΑΔΕ
και του Κέντρου Είσπραξης. Ασφαλιστικών Οφειλών
Η εν λόγω ενοποίηση
αποτελεί ένα από 95
προαπαιτούμενα της
τρίτης αξιολόγησης
και εκκρεμεί από τον
ιουνιο, ως προς τοτε.
να επτευχθούν οι φι
λόδοξοι μνημονιακοί
στόχοιεισπράξεων
από χρέη σε εφορίες
και ασΦαλιστικά τα
μεία. Επί της ουσίας
Σήμερα Παρασκευή
20 Οκτωβρίου καταβάλλονταιτα Οικονε.
νειακά Επιδόματα Γ,
Τριμήνου 2017 στους
δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21
μέχρι 1 Οκτωβρίου,
με το που θα "στηθεί»
το νέο σύστημα, όπου
η ΑΑΔΕ θα εισπράττει
και φόρους και ασφα
λιστικές οφειλές, τα
μέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης δηλαδή οι
συνέχεια στην 11
«τρέχουν»
αυτο ηταν το κυριο αντικείμενο της σύσκερουν να
χίλια
λαμβάνονται και στις αγγίζει τα 120 δις
στο γραφείο του Ε.
ΑΥΤσιόΥλου και τον Γ.
πριν ξεκινήσειτοιξε.
. Αυτή τη στιγμή, οιΠΟ.
στην εφορία είναι κάτι
4.000.000, ενώ όσοι
έχουν τη φ λιστικές
δύο λίστες, κάτι που
λίστα γίνει ενιαία, οι εισίες
ρες κα τστοχευμένες
ευρώ!
καμία αμφιβολία ότι
ενοποίησης των β
σεων δεδομένων σαι
Χαμηλότερα ια Τσακαλώτου με την Ε 4.000.000, ενώ από στρακτικέα δείναι ενοποίηση των της
από °πρακτικές διαδικα. βασικός στόχος
τερα ορια
K as για
σύν αξη με
δια ο ική
ασφάλιση
είναι
Πτολεκινήσεςτορες
σκάσμαλιμάκιαταττ ν
Θεσμών και χαρακτ α
εκκρεμότητες ξεπερρεςκαι στοχευμένες,
αύξηση των εισπρά
διαθέσιμαστελεί ττο
νέωνοφειλές,αρκε και
σκόνισμα» από τα τε- νούν τις 310.000. Ή Με βάση τα τελευταία ξεών από παλιές και
νοφανής 31000 ση
ανατρε
ειναι παραπανω περι
σε ο οριες και ταμεια
ρίζεται ως «κλειδί» για
τους παραπάνω περισε εφορίες και ταμεία
νέχεια στην 10
upno οντα
Ποιοι
ωφελούνται
Ποιοι «πελάτε
γλιτώνουν οριστικά
τον φορολογικό
έλεγχο και ποιοι όχι
Αιτών
τα νέα
όρια ηλικίας για συνσμένοι με διαδοχική
ασφάλιση, καθώς
μετά τη νέα εγκύκλιο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9