Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 20 Οχτωβρίου 2017
Richard Thaler (γεννήθηκε στο
τητας στα λεγόμενα συμπεριφορικά οικονομι
κά (behavioral economics). "Οχι οτι ο διεπιστη μοτής εκ ο μικη επιστήμης και τηςπ χολ τα
ιχάιωματώ
Γιά νά ανακόψει την διαQ00ή ψηφοφόρων
YWOMA
1978), Daniel Kahneman (2002) και Robert Schiller
μπεριφορικών οικονομικών:
απάντηση πρ
ρηση του Συντάγματος, αλλά και
του υπουργου
αλλά και γιατί σπάει το παλη ποοσύνης Σταύρου Κοντονή στον
ρχιεπισκοπο
Ελλάδος Ίερώνυμο τρό ολίγων
ήμερών. Ί)αίνεται οτι έκτός άπό τό
ισε κατ
ριαρκή- '
σει στο
περίπτωση που ή συζή
Ενώο,ως Κεντρώων άτειχαν
Επιστήμη μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά.
εδομένου οτι ή αποποινικο
θα. νομι
εματα, ε
αποβλέπουν στην ικανοποίηση των
καύσεως τ
να απο
ι να προχωρήσει στην στά0μισ
ικες τρομοκρατι
ενου να συκοινωνικό συμ
Τζανακόπουλος τον
άλλωστε, συχνα
φυλλορροεϊ στά άριστερά του με
0ερυ«μυλυκά» νυρκωτικά, νυδιυομως, τών δυσκο
KKE. Ή Κυβέρνησις βοεύθανασία-που κατα την Έκκλ
υνοϊζει συνειδη
α συνιστά αυτοκτονία
χημα στην Έλλάδα ( 1907),
έπαρκές υπόλοιλογαριασμού της πιστωτικ
Ανάσα για την Έλλάδα
το νέο σύστημα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ιστο επι
omaop τήθηκαν. «Αν
πο οκ ου τού λογαριασμού τους.aι σα ν
Ιοοχωρεί ή αναθεώρησις του κανονισμού του Δουβλίνου
οποια, συνοπτικα, συνιστανται σε
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ κανονισ
του Δουβλίνου για τους αιτούντες
ποιος άλλος
λογικής προσέγγισης-προκειμένου ν
οι δεσμοί του αιτούντος
συλο μέ
ρηση, οί Ευρωπαίοι άντελήφθη
ΤΤΤΟμαστε δυο φορές πρίν.
'Ο λόγος γιά τόν Γερμανό
κο και ακρως επιζήμιο
άνακουφισμένη
θίσταται πλέον αυτομάτως ύπεύρωποι αποδίδουν σημασία σε ένα
κρατών μελών για την σωστή
ταγραφή των μεταναστών. Σέ δ
τι απεχθάνονται
Συγκηκριμένως, το
στες 0α έγκλοβίζονται u
ηφίσματος της αρμοδ
yapyapo κόκκινο κρασί. Η
«Fontana del Vino» efur
urmeiva«συγκινηεγκρίνει τον νέο κ
101), που ενεκ
πει την μετεγκυτάστυση ολοντών
στις χώρες πρώτης γραμμής, οπως
τη μέλη βάσει ενός
δεν θα μένουν πλέον στο άπυρό
συμμορφώνεται ζε-vu
μακτικό, διοτι άπεράσιSarchese με Εναν μη ΚΕΡ
ένων θεμάτων δημόσιας πολιτικής με βάση τ
Μκραντ vu.. άκονυζουν ήδη τα μυΙ
σε να κάνει πολύ έπικίμ
Η ήλικίας 59 έτών χιμο TOUS και στην γή ολοι
κουλουριασμένη στό KEΚαι τώρα
το Game of tons!
.'Οταν τα ζώα μας δίκαί Τόνερό που tis προΑφγανός μαθητής έκληΕίκοσιπέντε χρόνια ζωής συμπλήρωσε ή ναυτιλιακή ταιρεία
άγοράζονται πλéov μόνον "Ο, δσον
χουμε δουλειά
Επίσημη προσκεκλημένη ήταν
πρέσβις του Ηνωμένου βασιλείλία θά
παραμείνει ακυστική γιά TS ναυτιΚατά τήν κ. Σμα, ήΆγγι
μένουμε apcovo'. Όπως
αγελάδα και μια μακό κήπο Της 'Ολλανδίας.
Μένει ακίνητη. Ωσπου
Πρώτη άπό δλες Τόλμησε, τό 1993,
τήν doayu γήσέ μεγάλο δα0es χρηκαί σήμερα ή xρά τού Νίκου Τσάκου στό
νικής ναυτιλίας «νά άλλάξει καί νά
προσαρμό εται στ's άλλο yes, Yeoπολιτικές καί οικονομικές, πού συμους κ ί θ δημιουργηθούν καλύτΕ
pes συ ewsraeme u σεις στή νουΚαλτην άκο, era «Επι λατιes», άς ού ή μαϊμού περά
ζε άπό Το 1972 όταν ήλδε
στόν ζωολογικό κή72
Την χαιδεύει και ή Μάρμα «ζ
ΤΟΕράλι, απλώνει τό χέpi καί τον χαϊδεύει με άπί_
ofTons, παραφράζοντας τον
λο τής γνωστής, π
κατεδαφίσεις
πλία, μέ βάση τό Λονδίνο
TI, ή TEN efwon έκείνη πού πρώτη
άπό δλες άποφάσσε νά «σηκώσει»
χρήμα άπό τά δΕθνή χρηματιστ+
ρια, παίζοντας τό-ρι yoklvBuvogame of tons!
άγελάδas όσο ούτή βοσκε. Ol δύο φίλες δινουν
ραντεβού καθημερινός δίΗΠΑ στήν Αθήνα Ντ. Σπέκχαρντ
H TEN πραγματοποίησε πρίν
λίγες μtρες τήν ένδα άτη €ον άντη
ση σ rpormyKiS , κοί ό πρόΕδρός Της
Νίκος Π. Τσάκος άνοκοίωσε ότι τό
2018 θα κινηΟ i dv πλήρει δυνάμει»,
μεγυσπίτια Βορει
Οπαχ τόνισε ή κ. Σμιθ, ή Medλη Βρεταννία θά άκολουθήσει, λόγω
Tou Brexit, o το ομη οίκον ομική κα
εμπορική πολιτική, άλλά παράλληΣΕΛ. 4
«Πάγωμα» κονδυλίων
Αναφερόμενος στίς έζελίξεις μ6Διαβάστε τα άοθοα
ο φασισμος της σιωπής
Δεκαπέντε νέα πλοία προσετέθησαν σέ ένον στόλο πού Ο ασε odo
ως τά 65, μέ σύνολο χα ρητικότηTOS 7.200.000 TOVOS (63 διξαμε οπλοια καί δύο LNG). Όλα τά νέα
πλοία elvon χρονου ο υ ωμένασεμ
κροχρόνιες ναυλώσεις διαρκείας ό πό
10&ος 15ετών Kat, &πως da οοοίνωσε
τό 2001 "μετακόμισε» στήν Wall,
χοντας ύποδιπλασ άσε τά πλοΐα
της (άπό 22 σέ 46). Ακολούθησε ή
d σορρόπηση», μέ παλι σεις πλο
ων, άλλά άπό τό 2009 ή έταιρεία
προχώρησε σέ vées άγορες φθάνο
ντας τά 50 πλοιο. Σήμερα, ή ταρεία διο6bTel 65 πλοϊα Kon elvo fro
μη, κατά τόν πρόΕδρό της, νά έπδοθε σε ανα era66ι στόν βιομηχανιγασία μέ τήν ΕΕ, σέ θέματα άσφαλε
as, 4ΙΤορίου, δικαστικά- ομοΟΤκά,
h0ημαίνοντας τήν άναγκαιότητα
ύπ pgeos έν S TEOwocou συστήματος πού θά έξασφαλίσει την συ em
4mopu ή ροή μετα ύ τής Μ. Βρεταννίας καί Τής ΕΕ, γιάνά προσ0toe&TI
ήχώρα της θά συνεχίσει τήνάκ τητη 4mTopl ή Της πολΙΤική, παγκοσμίως. Τόσο μέ παλιούς όσο καί μέ
λεσε τους b προσώπουs τής ναντιλιακής βιομηχανίας να ειναι προσκτικοί μέ ris ναυπηγήσεις στη NdΣΕΛ. 5
σας στή Νότιο Κορέα.
«Ο Τσάτσος χαί ή τέχνη
ΚΑΠΡΑΝΟΣ