Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη ο numu
Πέμπτη
Οκτώβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. ΦύΑ: 6288
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΔΥ
ο στόχ0s για
30 εκατ.
Στο σφυρί Πάνω από
2018, εκτιμά
ο ΣΕΤΕ
από τα αζήτητα των τελωνείων
Εκατοντάδες αυτοκί.
νητα και μοτοσυκλέ.
τες βγαίνουν σε
δημοπρασία την Παρασκευή από τον ΟΔΔΥ
και συγκεκριμένα
Πάνω από 350 στον
αριθμό. Ο στόλος που
Κύκλου
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) των Τελω.
νείων: Α' Θεσσαλονίκης,
Κομοτηνής, Καστο.
ριας Δράμας, Ηγουμενίτσας,
Ορεστιάδας, κρυσταλ.
λοτηγής, Ξάνθης, Αλε.
Σερρών
ζει στο «σφυρί» ο
ΟΔΔΥ ΠΟικίλειενώ οι
Μόνο μέσωτης,ου.
νεχους ενισχυσης
της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
ξανδρου πολης, κάθώς
και οχήματα . Τέλου
τιμές ξεκινούν από μερικά εκατοντάδες
κύκλου
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και οχήματα
για διάλυση άνω των
3,5 tn διαφόρων Δήμων
προϊόντος και της ευ
βιώσιμης ανάπτυξης
θα υλοποιηθούν πε
ρισσότερες επενδύΤην Παρασκευή 20,
ώρα 10.00
10-2017 και
ίνει στονΟρ- και Ym ρεσιών του οχήματα προς κυκλο- ναγνωρίζουν και να
γανισμό Λιμένος Θεο- Νομού Θεσσαλονίκης φορία είναι 300 € για δηλά ουν στ En
και και εκτός Νομού Θεσ. τα οχήματα προς διά. τροτη Δημοπρασιών
συγκεκριμένα σε al- σαλονίκης με τιμή εκ. λυση και Ο.Τ.Κ.Z. είναι το Α.Φ.Μ. αρμόδια
θουσα της Αποθήκης κίνησης αυτή που 100 €, για τις μοτοο- Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, ΤηΔ' του Ο.Λ.Θ. προφο- αναφέρεται στην δια- κλέτες και τα μοτοπο- λέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π
για Οι εκπρόσωποι νομι
μοπρασία για, να Ηεπίσκεψη των αυτο- κυκλοφορία είναι 100€ κών προσώπων πρέπει
πουληθούν το καθένα κινήτων επιτρέπεται και για τα δίκυκλα για να έχουν μαζί τους τα
απαιτούμενα κατά πε
επβατικά και φορτηγά 2017 και τις ώρες 8.30 Οι συμμετέχοντες ρίπτωση νομικού προστις δημοπρασίες uno. σώπου δικαιολογητικά
φορία, οχήματα για Το ποσό της εγγύη. χρεούνται να έχουν καθώς, και οι εξουσιοδιάλυση άνω των 3Stn σης συμμετοχής στις μαζί τους την Αστυνο- δοτημένοι αντιπρόσω
συνέχεια στην 10
μ., θα γ
σεις στον τουρισμό
συνέχεια στην 11
σαλονίκης
Στην ΑΑΑΕ τα
πρώτα στοιχεία
ρική πλειοδοτική Δη- κήρυξη
xou o οτατο ρακάτω
κως των αεριτρέπεται
διά για τε δίκυκλα για
να έχουν μας κατά τα
εσε!s
χωριστά, τα παρακάτω
έως και αύριο 18-10διάλυση είναι 50€.
Ελλήνων
στο εξωτερικό
αυτοκίνητα για κυκλοπμ έως 13.30 μ.μ
και οχήματα τέλους δημοπρασίες για τα μική τους Ταυτότητα
Το Σάββατο λήγει
ηπροθεσμία
υποβολήS
του «πόθεν έ0xes»
για το 2017
Στα χέρια των ελεγ.
κτών της Ανεξάρτη.
της Αρχής Δημοσίων
Εσόδων βρίσκονται τα
πρώτα στοιχεία για
φορολογουμένους με
καταθέσεις και χρηματοοικονομικό,enER
ϊόντα στο εξωτερικό
τα οποία έστειλαν
στην Ελλάδα χώρες
της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ
στο πλαίσιο της αυτοματης ανταλλαγής
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9