Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3619O • ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Μ

ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ ΤΩΝ EΡΓΩΝ
ΣΤΟ ∆HΜΟ ΧΑ ∆ΑΡIΟΥ

Ξεκίνησε το µεγάλο
αντιπληµµυρικό
στην Λ. Αθηνών
>> ΣΕΛ. 12

ΣΤΟ ΕΠIΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΠΡOΣΦΑΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣΗΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΚΕ∆Ε

Προσχέδιο
Προ πολογισµού
και αναζωπύρωση
προσφυγικών ροών
>> ΣΕΛ. 14

Μουσικοχορευτική
Παράσταση
«Ξεχωρίσµατα»

ε δύο χρυσά βραβεία τιµήθηκε ο ∆ήµος Γλυφάδας στα
Best City Awards, στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην
Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων. Τα
Best City Awards επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές, που καθιστούν τις
πόλεις ευφυείς και βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Το
ένα βραβείο το κέρδισε στην κατηγορία «ΤΠΕ και ∆ιακυβέρνηση» για την
ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας
εγγράφων στις υπηρεσίες του ∆ήµου
(σύστηµα «Fix My School») και το άλλο
χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Κτήρια» για τον αειφόρο αρχιτεκτονικό
σχεδιασµό του νέου παιδικού σταθµού
του ∆ήµου.
«Παραλάβαµε από την Πολιτεία την αρµοδιότητα για τη φροντίδα των σχολικών κτηρίων και καλούµαστε να είµαστε άµεσοι στις παρεµβάσεις µας. Με
το Fix My School πετυχαίνουµε το σκοπό αυτό και αποδέκτες αυτών των αποτελεσµάτων είναι τα παιδιά µας και αυτό είναι το πρώτιστο µέληµα όλων
µας», δήλωσε ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου µετά την παραλαβή του βραβείου για την εφαρµογή
Fix My School.
Στη συνέχεια, µετά τη βράβευση για το
νέο δηµοτικό παιδικό σταθµό, τόνισε:
«Η µεγαλύτερη επιβράβευση είναι η
χαρά των παιδιών που ζουν καθηµερινά στο µικρό αυτό παιδικό χωριό που
δηµιουργήσαµε».

∆YΟ «ΧΡΥΣA» ΒΡΑΒΕIΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆HΜΟ ΓΛΥΦA∆ΑΣ
ΣΤΑ BEST CITY AWARDS ΓΙΑ ΤΟ «FIX MY SCHOOL»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΝEΟ ΠΑΙ∆ΙΚO ΣΤΑΘΜO

Το καλύτερο
για τα παιδιά

>>ΣΕΛI∆Α 13

Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΑΠO ΤΗΝ
∆ΑΣ ΟΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ
∆HΜΟΥ ΝEΑΣ ΙΩΝIΑΣ

“Προσπαθεί να µας
απαξιώνει η δηµοτική
αρχή επειδή µας
εµπιστεύεστε”

Η πρώτη προτεραιότητα
του ∆ήµου
Μοσχάτου - Ταύρου
Συνάντηση της ∆ηµοτικής Αρχής και της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας για τα δηµοτικά σχολεία

>>ΣΕΛ. 15

>>ΣΕΛ. 13

>> ΣΕΛ. 2

Υπερκορεσµένο και το
∆ηµοτικό Κοιµητήριο
Μεταµόρφωσης
Υπάρχουν λίστες
αναµονής όπως
σε πολλά από
τα νεκροταφεία
της Αττικής

>>ΣΕΛ. 3-7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα