Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenilepiba Διακήρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΙΝΕ ΓΣΕΕ:
ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΩΝ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ
τηη ανεργί s
Γιατί «καίει» η Παρουσία
του ΔΝΤ την Αθήνα
Το θαύμα που πρέπει να επιτευχθεί για
την καθαρή έξοδο στ1s αγορες
Ένα θαύμα είναι υποχρεωμένη να πετύχει η
πολυθρύλητη "καθαρή
(Fitch, S&P, Moody's), οι
οποίοι βαθμολογούν
το αξιόχρεο της
χώρας. το πώς και το
γιατί είναι μια συζή
τηση ειδική, και καθορίζουν έτσι το πόσο
ακριβά ή φτηνά θα δα
Μετά το 2030 και
υπό προϋποθέσεις θα κυβερνηση
επανέλθει η ανεργία
και αυτό διότι, πέρα
10%, και αυτό εφόσον
η ελληνική οικονομία
παρουσιάσει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης
ολόκληρη της επό
και πίσω από τα success stories, τα μικρά η
μεγαλύτερα πλεονά- λίγο ως πολύ η κατα
σματα και τα ενθαρ- σταση προ Μνημονίων
ρυντικά λόγια των καθώς από τις αρχές
Ευρωπαίων, για να του 2010 η Ελλάδα ως
σταθεί στις αγορές γνωστόν όσες φορές
συνέχεια στην 11
μόνη της, απαιτείται να έκανε εκδόσεις, ήταν Ιουλίου, τα ελληνικά εξαίρεση επλέξιμαυς
πάρει το ασανσέρ στο προστατευόμενο ομόλογα παραμένουν ενέχυρο. Υπενθυμίζε.
«Κλειδώνουν»
ΑΦΜ για
απλήρωτεS
τωναναβαθμίσεων και περιβάλλον των νη- στηνκατηγορία "σκου. ται ότι η κρίση του
μονίων. Η ουσία είναι
ι ακόμα και μετά από
τις επιτυχημένες, δε.
δομένων των συνθη.
κών, εκδόσεις του
2014 και την αντίστοιχη του φετινού
πίδια» (junk) και γι'
αυτόν ακριβώς το
λόγο η ΕΚΤ έπρεπε να
τα καλύψει με ένα ευδικό, προστατευτικό
πλαίσιο (waiver), προκειμένου να είναι κατ
2015 ξεκίνησε όταν η
ΕΚΤ ήρε το waiver, θε
ωρώντας ότι από τη
στιγμήΠου η Ελλάδα
δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα, δεν μπορεί να
συνέχεια στην 10
να ανέβει τουλάχιστον
6«ορόφους
Καλώς ή κακώς, ο
ρυθμιστής της κυκλοφορίας στις αγορές
είναι οι τρεις, γνωστοί
Οίκοι
κλήσε1S
Αξιολόγησης
Σε συνθήκεs φτώχειαs
ή κοινωνικού
αποκλεισμού πάνω
από έναs στουs τρειs
Ελληνεs
Με δέσμευση του τρα.
πεζικού τους λογαρια
σμού ή και δέσμευση του
AD.δ δυνεύουν98aχαίωνο στον Δήμο Αθη
χρεών στους δήμους της
ναίων, σύμφωνα με πληεκατομμύριο οφειλέτες
έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη συνολικού ύψους
Σελίδα 11
συνέχεια στην 2