Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

20oC, 12.00

25oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

19oC - Υγρασία 47%-96% - Άνεμοι: Δ - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:36 - Δύση ηλίου: 18:44

Ãéáôß ÷áßñåôáé ï êüóìïò êáé ÷áìïãåëÜåé ðáôÝñá;
Ικανοποιημένοι από τη συζήτηση στην Λευκίμμη, φάνηκαν όσοι μετείχαν σ’ αυτήν. Την ατμόσφαιρα εκθείασε και η δημοσιογραφία και ο σχολιασμός. Γιατί όμως; Η ατζέντα αντί να έχει ως θέμα τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια στην Κέρκυρα είχε το πάνδημο και πάντως γνωστό αίτημα
της περιοχής, να αποκλεισθεί η εγκατάσταση εκεί ως τελικός αποδέκτης των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των σκουπιδιών όλης της Κέρκυρας. Και ποιο είναι το νέο, που μας έκανε μάλιστα τόσο χαρούμενους; Ότι δεν σφαχτήκαμε για μια ακόμα φορά; Ίσως...
Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη την αφήγηση που αποδίδεται στον Ναστρεντίν Χότζα, που αφού μπούκωσε με ζωντανά ασφυκτικά ένα δωμάτιο, μετά έβγαλε ένα ζώο, το τελευταίο, κι όλοι αισθάνθηκαν εξαιρετική ανακούφιση! 3 >>

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4511

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΠΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΣΔΑ • ΚΑΙ ΤΩΡΑ;

Óôïí áÝñá ï ó÷åäéáóìüò
ãéá ôá óêïõðßäéá

Îåìåßíáìå áðü ôåëéêü (ëÜêêï)
áðoäÝêôç õãåéïíïìéêÞò ôáöÞò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ. Αντιμέτωποι
με την καθολική άρνηση της
λαϊκής συνέλευσης στη λειτουργία του ΧΥΤΥ βρέθηκαν
Δήμαρχος και Περιφερειάρχης, στη λαϊκή συνέλευση
του Σαββάτου. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις τους, κυρίως για τις συνθήκες διαλόγου, ο Κώστας Νικολούζος
και ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος αποδέχθηκαν την πρόσκληση και παρευρέθηκαν
στη συνέλευση μαζί με άλλους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς εκπλήξεις και οι εκπρόσωποι
της τοπικής Διοίκησης εισέπραξαν ένα μεγαλοπρεπές
«όχι» στη χρήση του ΧΥΤΑ.

Ç ðñïåéäïðïßçóç Ðáõëüðïõëïõ óôá Ôßñáíá êáé ç ñåëÜíò ôïõ Å. ÑÜìá

Óôçí êïñõöÞ ôçò åðéêáéñüôçôáò, ïé äéáìáñôõñßåò ôçò
åëëçíéêÞò åèíéêÞò
ìåéïíüôçôáò óôçí
Áëâáíßá ìå åðßêåíôñï ôç ×éìÜñá êáé
ïé ðñùôïâïõëßåò
«ðáíáëâáíéóìïý»
ôïõ ÑÜìá, ðñïêÜëåóáí ôéò äçëþóåéò
Ðáõëüðïõëïõ êáé ôç
ñåëÜíò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ôçò Áëâáíßáò. Σελίδα 5 >>

Σελίδα 7 >>

ØÜ÷íåé ìéá ôÝíôá Με το δεξί μπήκαν
ÐñÜóéíï öùò
ãéá ÔìÞìá
íá ìåãáëþóåé
μπάσκετ και χαντμπολ!
Ôïõñéóìïý óôï 10278 επισκέπτες ôïí óôáèìü
Éüíéï Ðáí/ìéï από την κρουαζιέρα, ôïõ ÏËÊÅ!
σήμερα στο λιμάνι!

8 >>

Royal Princess - ÅðéâÜôåò: 4.360,
¢öéîç: 08:00, Áíá÷þñçóç: 17:00
Norwegian Star - ÅðéâÜôåò: 2.348,
¢öéîç: 08:00, Áíá÷þñçóç: 15:00
Costa Deliziosa - ÅðéâÜôåò: 3.570,
¢öéîç: 09:00, Áíá÷þñçóç: 14:00

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στη Γερμανία θα
ταξιδέψει ξανά ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του
ΟΛΚΕ, Σπ. Στεφανίδης,
προκειμένου να δει και (ίσως)
να παραγγείλει μια τέντα συνολικής κάλυψης ε3 >>
νός στρέμματος

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα