Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 14-ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26904 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Πιτσιόρλας:
Ελλάδα
Το 1 τρισ. δολάρια «κόκκινα»
δάνεια διχάζουν ΕΚΤ και
Ευρ. Κοινοβούλιο
αντ α Π ο κρινεται
στις δεσμεύσεις
της, ας κανουν το
1010 και οι
οανειστες»
Ελλάδα ανταποκρίνεται στις δε
πιτροπής Οικονομ κών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
νουν και οι δανειστές» δήλωσε ο υφυ
ποιογός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Στέ!γιος ΙΙιτσώρλας, στον Qαδιοφωνικό
Ευρωπαϊκή Κεντ!ική TQά
τάση της α
104,9 FM», σχετικά με τις διαπ!αγματεύσεις για την ολοκλή!ωση της τρίτης α
ξιολόγησης του ελληνικού π00γ!άμμα
Γκον αλτιέρι στο Reuters α
πηχούν τις ανησυχίες που ε
έφρασε αυτή την εβδομάδα
Ελλάδα έχει χάνει τεράστιες θυσί
ες για να τηρήσει το πρόγραμμα, παρά τις
ποιες αστοχίες και λάθος
Η διαμάχη αφορά τον βέλτιογράμματ
στο τροπο για να αντιμετω
εχτιμώντας πως οι στόχοι χαι για το προτογενές πλεόνασμα και
ιστούν
κοινωνικού μερίσματος θα επιτευχθούν
σχολιάσ
ια των τραπεζων, που 5ετις φθινοπωρι
1 τρισ. δολάρια, ένα αχανθώ
δες ζήτημα που διχάζει τις χώρες της εν
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν εισάγε
τις έντονες αντιδράσεις των
νου)βουλευτών, που προσπαθούν να χα
ράζουν τους δικούς τους κανόνες για τα
προκάλεσε
νές προβλέψεις του ΔΝΤ
δημοωζώνης
Ελπίζω ότι η διαδικασία διαβούλευ
σης θα βοηθήσει τον SSM (Ενιαίο Εποπτι
Μηχανισμό) να διορθώσει τις χατευθ
ντηριεςγραμμές προκειμένου να τις κατα
την ΕΚΤ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
α αυτά
Η ΕΚΤ πρόσφατα εξέδωσε νέες προ
σεις που θα ανα χάσουν τις τράπεζες
Ντρανκι:
Μεχρι
Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέ
φρασε ο πρόεδρος Ταγιάνι» δηλωσε ο
Γχοναλτιέρι στο Reuters. Οι βουλευτές
θέλουν η ΕΚΤ να περιμένει πρώτα το Ευ
στήσει πιο ισορροπημένες
πληθωρισμός θα
συνεχιστει το QE
προβλέ
την κάλυ
1.αγιάνι χαι ο Γκοναλ-ΤΕ ΤΑ
XOXXLVun» δανείων τους. Η κίνηση αυτή
Για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
συμφωνεί και το FDP
ροεδρος της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής,Γοάπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντρά
της ΕΚΤ δεν έπληξαν την χερόοφορία
ες του μετρου, αναφέρει οημοσιευμα
ευρωζώνη χωρίς ένα κράτος να
ου κράτους-με
βουλευτής και μέλος του προεδQείου του
FDP είχε ασκήσει στο πα!ελθόν σκληQή
χριτική απέναντι στην Ελλάδα και είχε
την προϋπόθεση όμως ότι για την παραμονη της χώρας στην ευρωζώνη είναι η συνένίζοντας παράλληλα ότι «η σταθερότητα
της ευρωζώνης είναι σημαντικότερη από
της Wall Street Journal.
αρρυθμίσε
λών της
Ο Ντρ
εξέλιξη της
ν η γερμανικ
αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ θα συνε
από την ευ!ωζώνη. Σε συνέντευξή του
μιευση των επόμενων δόσεων προς την
Ελλάδα. Ποια στάση θα τηρήσουν οι φιλε
λεύθερο: Σύμφωνα με τον Χ. Λάμποντορφ
τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσ
ξαρτώνται από το κατά πόσο η εκταμίευση «είναι νόμιμη, είναι οικονομικά αποτε
λεσματική χαι θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα εκείνα τα αποτελέ
Προηγουμένως, σε συζητηση στην Ενω
ση Ξένων Ανταποχριτών (VAR) στο Βε
της μια διατήρησ μη βελτώση των προο
ν πληθωρισ
το FDP θα θέσει θέμα εξόδου της από
την ευρωζώνη απάντησε με ένα κατηγορηματικό «Nein», ενώ χαρακτήρισε «αδι
καιολόγητους» παρόμοιους φόβους
ρολίνο, ο Αλεξάντερ Γχραφ Λάμποντορφ
είχε δηλώσει πως θα πρέπει να δημιουρεξόδου από την
πιτόχια θα παραμ
νιχό σημει
μετά»
που θα σταματήσει αυτή τις αγορές τί
11εραιτερω μειωση του ELA κατα 2,4
Σε μεγάλο
αρνητικών επιτοκίων ήταν επιτυχείς», δή
ατα που θα χαθιστούν την Ελλάδα οικοθερή. Αυτά είναι τα καθοριστικά χριτή10 Μαιο του 2016 το Eurogroup ειχε
λωσε ο Ντράγχι στο Ινστιτούτο Πέτερσον
nomics). «Δεν είδαμε τις στρεβλώσεις που
δοφορία των τραπεζών να μειώνεται,
κά δυναμ
ι δημοσιο
rnatio
δανεισμός των ελληνικών τ!απεζών από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότη
σης της TQάπεζας της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ τον ΣεπτέμήΟιο σε
σχέση με τον Αύγουστο, όπως προκύπτει από τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της
ΤτΕ στο τέλος του περασμένου μήνα.
συμφωνήσει να εξετάσει με την επιτυχή
ολοκλήρωση του τρίτου δα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα