Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Al οτι Ψάχνεις είναι εδώ!
si! Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η μελέτη του νέου
Μουσείου Σπάρτης στο
ΠΕ Πελοποννήσου» σελ. 10
Παρουσία του μητροηολίτη Ευσταθίου
ονομίας και καρυδιού» | n επέτειος εύρεσης της εικόνας
στις σελίδες 12 & 13
| στη Βαμβακού>σελ.11
στην ΙΜΈλωνας > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
LOBa o 140
B i u 2017 Έτος 22
Αρ θμός 5256
Τιμή φόλλου 0 50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731081 250 . e-mail [email protected] . w
wilakonikos..g
Αποκλειστικό θέμα
Χώρο για ΚΔΑΥ
Οι πεζοί έχουν δικαιώματα και?ντης
και οι δήμοι την αρμοδιότητα 100 τιήμαρας
όχι για ΧΥΤΑ
B. Σκρουμπέλος
μίλησε στο «ΑΤ,
Δήμων» της Σπάρτης η φη
μολογία του τελευταίου διοΑνάλυση του δικηγόρου Χ. Τσίχλη στο «Λακανικό Τύπο»
Το δικαιωματα ne ων, την πα. στικό ιστό ανήκουν στην αρμο ριπτέρων στο πεζο ρ μια σε θ γουν και ζητήματα nou σχετ
ράνομη κατ στρατη Υ τους διότ το του Δήμου. Ο δήμαρχο χώρους όσ a ner ε ώ ζονται με την κατάληψη των
και την ευθύνη των ημων ne- έχουν την τε ική ευθύνη για την οχημάτων ή και η ανε έ εγκτη κοινόχρηστων χώρων πε ο
ριγράφει σε μια αποκλειστική υλοο ηση των δράσεων nou επέκτασή τους καθώς θ γονται δροίων, Πλατειωνή καιαια
ανάλυση για το "Λακωνικό απαιτούνται για την εξασφάλιση ζητήματα ασφαλούς διέλευσης λού Παραλίας] από
T no» ο δικηγόρος Αθηνών.κ. Πρόσ ασης τον πεζών και των Πεζών και αμα ιδίων τραπεζοκαθίσματα καταστημά
Χρήστος Ηλ Τσίχλης από το ΓΕ ΑμεΑ Ατόμων με Ειδικές ΑνάΥ ΑΜΕΑ. Με την κατάργηση των των υνειονομικού ενδιαφέρον
ωρ τοι ακωνίας Ona, ε ηγεί κες στα κτίρια nou οισκονται Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τος εστιατόρια, καφετέριες, αε
συγκεκριμένα ο ίδιος.«n napa- μέσα στα όρια ευθυνης των από τον «Καλλικράτη», τη συγ. Βαθμό noun npoobaan στον
ρι x της Πελλάνας Μάλιστ
συμφωνα με κατα ελ ες εκΠρόσωηΟΙ της Δημοτικής
Αρχής ήρθαν σε επαφή με
κατοίκους ζητώντας την εκμία ωση ο ο έδου στην Ε
ριοχή για ΧΥΤΑ, μια κίνηση
όμως nou δεν εruBeBocive
και Προσηέλασης neG δρομιων
και διαβάσεων, σε κοινόχρηστους χώρους μέσα στον
Ως mUxn napa ίασης του δι
καιώματος στον δημόσιο χώρο
είναι και η εγκατάσταση των neκεκριμένη αρμοδιότητα για την
αδειοδότηση εκμο οση μετα
τόηση κληηεριπτέρων, ασκούν
οι δήμο. Παρόμοια κατάσταση
δημόσιο χώρο, γίνεται μόνο
μέσω της χρήσηςΤ co εκρι
μένης ηαρεκόμενης unnpeσίας», ουνέχεια σελ.9
Ανακοίνωση της «Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Ενότητας»
ριότητας του Δ. Σηάρτης, κ.
Σε οριακή κατάσταση το Νοσοκομείο Μολάων
ολόρι τσεκ οοοος
Λόγω υΠΟστελέχασης και Προβλημάτον στον ιατρικό εξοπλισμό
Κάθε ηρογούμενο έχει ξεπε.
τρυο τεχνικός εξοπλισμός του
τασκευή ΧΥΤΑ στην Πελλάνα.
Πόσω μάλλον όταν στην ΕλΒλάβες εησκευάζεται «μετά | λάδα εηβάλλονται συνεχώς
από ηολλούς μήνες ενώ τα ne- ηρόστιμα για Παράνομους
Παλαιωμένα δεν αντικαθίσταν- ΧΥΤΑ και η ΕΕ έχει ζητήσει
στο Νοσοκομείο Μολάων, όηως
τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Μάλιστα, η «Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Ενότητα, απευθύΙ εδώ και αρκετό χρόνια το
1 κλείσιμό τους
ξάρτητη Συνδικαλιστική Ενόσυνέχεια σελ.7
χαρακτηριστικά ότι «οι ελάχιστες προσλήψεις μόνο σταγόνα
στον ωκεανό μηορούν να θεωρηθούν σε σχέση με τις anoxwρήσεις και κυρίως σε σχέση με
τις ανάγκες της τοηικής κοινονίας». Επίσης, η συνδικαλιστική
παράταξη un°στηρίζει ότι ο ιααναφορικά μετοηροΒλήματα
| Τα λεπτά όρια
μείο Μολάων, που θα ηραγματοηοιηθεί την Παρασκευή 27/10
1 της κριτικής
1 από την Πολεμική
συνέχεια σελ 8
| γράφει ο Γιάννης Μητράκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα