Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Πέμπτη
Οκτώβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cenilepiba Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. Φύλ. : 6282
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογικ6s
Εκπτώσεις στουs λογαριασμούs
τηs ΔΕΗ και νέο καθεστως για
το κοινωνικό τιμολόγιο
σεβάροντων
πολυτέκνων
επιδόματα του ΟΓΑ
Δεν θα γίνει καμία
αύξηση στα τιμολόγια
ρεύματος της ΔΕΗ,
ενώ θα υπάρξουν εκπτώσεις έως 80% για
τους φτώχούς δικαιούχους του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου ηΔΕΗ. Η ανάκτηση
(KOT),
γειας ως προς το ύψος
του ποσού που δι.
καιούται να ανακτήσει
η ΔΕΗ για την περίοδο
2012-2016, δηλαδή
360 εκατ. ευρώ έναντι
700 εκατ. που διεκδικεί
Αδικίες σε β ρος
δικλείδες
σύμφωνα με τις χθεσιασφαλείας, όπως η περιουσιακή κατάσταση
για να προλαμβάνονται
κρούσματα κατάχρη.
νές διαβεβαιώσεις-θα
γίνει χωρίς αύξηση
των τιμολογίων και
είναι σε εξέλιξη συνενς των επιδοτούμε. νόηση με το υπουρ
γείο Οικονομικών
ντάδων χιλιοδων πολύτεκνων οικογενειών προκαλεί
το ισχύον στη χώρα
μας φορολογικό σύνων τιμολογίων
Αυτό ανέφερε την προκειμένου ' ένα κατά κύριο λόγο τοκο- και στην κλίμακα της
Η αντιμετώπση των
περισσότεραπροστατευομουνΕΧενστη 1
4, Τρίτη αρμόδιατηγή μέρος του , κόστους να στος ηλεκτροδότησης χρέωσης των ΥΚΩ
του υπουργείου Περι.
βάλλοντος και Ενέρyelaς
ρυθμίσεων που επί. θα εισπράξει τα οφει- σμός με τις οφειλές λογα με το ύψος της
κεινται τόσο για το λόμενα σε βάθος πεν- προς τη ΔΕΗ. Για το τετραμηνιαίας κατανά
αναληφθεί από τον
κρατικό προϋπολογισμό Er r λέον, η ΔΕΗ
των νησιών) θα βαίνει
μειούμενο και θα μπορεί να γίνει συμψηφι
προκειμένου να γίνει
πο ομαλή η κλίμακα
της επιβάρυνσης ανά
ενόψει-των
λόγο αυτό τα ποσά που
λωσης.
Σύμφωνα
ΚΟΤ όσο και για την
αποζημίωση της ΔΕΗ ότι στο μεταξύ θα θα ανακτώνται από τη την εισήγηση της ΡΑΕ
για τις Υπηρεσίες Κοι- έχουν τεθεί σε λει- ΔΕΗ θα είναι μικρο- διαμορφώνονται τρία
ταετίας, που σημαίνει
Αποζημίωση
σε Έλληνε$
νής Ωφέλειας (ΥΚΩ) τουργία η πρώτη φάση τερα τα τρία πρώτα κλιμάκια (0-1600 λοπου παρέχει.
Αναλυτικά, σε ό,τι Κυκλάδων και η μεγαλύτερα από το και το υπερβάλλον)
αφοράτις ΥΚΩ. το «μικρή» διασύνδεση 2020 και μετά οπότε θα ενώ η υπέρβαση του
ΥΠΕΝ έχει υιοθετήσει της Κρήτης. Έτσι το έχει διασυνδεθεί η ορίου κατανάλωσης
την εκτίμηση της Ρυθ.
μιστικής Αρχής Ενέρ,
της διασύνδεσης των
χρόνια (2018-2020) και
βατώρες, 1600-2400
Diesel
αυτοκίνητα με
(πχ, αν κάποιος κατα
συνολικό κονδύλι για
τις ΥΚΩ (που καλύπτει
κρητη.
Αλλαγές θα υπάρξουν
απόΦάση
συνέχεια στην 10
Μέτρα ανακούφισns
ελεύθερων επαγγελματιών και
των αυτοαπασχολούμενων
Το επονομαζόμενο
και-diesel gate της VW"
αφορά περίπου 30.000
που αγόρασαν αυτοκίνητο με το πειραγμένο
λογισμικό. Η ελληνική
δικαιοσύνη ήδη δι.
Ρύθμιση των οφειλών Πρ0s
τα ασφαλιστικά ταμεία
Μείωση των εισφορών για
την επιβράβευση των συνεπών εργοδοτών
κατ σε δύωνdie τητες
έτσι ανοίγει ο δρόμος
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9